Žalmy 119:1–176

 • Vděčnost za vzácné Boží slovo

  • Jak můžou mladí udržet svou cestu čistou? (9)

  • „Tvé připomínky mám rád“ (24)

  • „Tvé slovo je mou nadějí“ (74, 81, 114)

  • „Jak moc miluji tvůj zákon!“ (97)

  • „Pochopil jsem víc než moji učitelé“ (99)

  • „Tvé slovo je lampou pro mé kroky“ (105)

  • „Podstatou tvého slova je pravda“ (160)

  • Pokoj těch, kdo milují Boží zákon (165)

א [alef] 119  Šťastní jsou ti, kdo žijí bezúhonně,*ti, kdo se řídí* Jehovovým zákonem.+   Šťastní jsou ti, kdo dodržují jeho připomínky,+ti, kdo po něm celým srdcem pátrají.+   Nedopouštějí se ničeho špatného,chodí po jeho cestách.+   Přikázal jsi,aby se tvá nařízení pečlivě dodržovala.+   Kdybych tak zůstal stálý,*+abych mohl zachovávat tvé předpisy!   Když pak budu přemýšlet o všech tvých přikázáních,nebudu se stydět.+   Když se budu učit tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí,budu tě chválit s upřímným srdcem.   Budu zachovávat tvé předpisy. Kéž mě nikdy úplně neopustíš. ב [bet]   Jak může mladý muž udržet svou cestu čistou? Tím, že se bude střežit a jednat podle tvého slova.+ 10  Celým srdcem tě hledám. Nenech mě odbočit od tvých přikázání.+ 11  Tvé výroky chovám v srdci jako poklad,+abych proti tobě nezhřešil.+ 12  Ať jsi chválen, Jehovo,uč mě své předpisy. 13  Svými rty oznamujivšechna soudcovská rozhodnutí, která jsi vyslovil. 14  Z tvých připomínek mám větší radost+než ze všech ostatních cenných věcí.+ 15  Budu přemýšlet* o tvých nařízeních+a tvé stezky budu mít stále před očima.+ 16  Mám rád tvé zákony,na tvé slovo nezapomenu.+ ג [gimel] 17  Jednej se svým sluhou laskavě,abych mohl žít a dodržovat tvé slovo.+ 18  Otevři mi oči, abych jasně vidělúžasné věci v tvém zákoně. 19  Jsem v zemi jenom cizinec.+ Neskrývej přede mnou svá přikázání. 20  Stále mě stravuje touhapo tvých soudcovských rozhodnutích. 21  Káráš troufalé lidi,ty prokleté, kteří odbočují od tvých přikázání.+ 22  Zbav mě* posměchu a pohrdání,vždyť dodržuji tvé připomínky. 23  I když knížata zasedají a mluví proti mně,tvůj sluha přemýšlí* o tvých předpisech. 24  Tvé připomínky mám rád,+jsou mými rádci.+ ד [dalet] 25  Ležím v prachu,+zachovej mě naživu, jak jsi slíbil.*+ 26  Vyprávěl jsem ti o svých cestách a ty jsi mi odpověděl. Uč mě své předpisy.+ 27  Pomoz mi pochopit smysl* tvých nařízení,abych mohl přemýšlet* o tvých úžasných skutcích.+ 28  Nespím zármutkem. Posilni mě, jak jsi slíbil.* 29  Odvrať mě od cesty podvodu,+projev mi přízeň a dej mi poznat svůj zákon. 30  Vybral jsem si cestu věrnosti.+ Tvá soudcovská rozhodnutí považuji za správná. 31  Lpím na tvých připomínkách.+ Jehovo, ať nejsem zklamaný.*+ 32  Rád se budu řídit tvými přikázáními,*vždyť tomu děláš v mém srdci prostor.* ה [he] 33  Jehovo, poučuj mě+ o cestě svých předpisůa já po ní půjdu až do konce.+ 34  Dej mi porozumění,abych zachovával tvůj zákona dodržoval ho celým srdcem. 35  Veď mě* po stezce svých přikázání,+protože mi přináší radost. 36  Nakloň mé srdce ke svým připomínkám,ne k sobeckému zisku.+ 37  Odvrať mé oči, aby se nedívaly na to, co je bezcenné,+dej, abych šel po tvé cestě a zůstal naživu. 38  Splň svému sluhovi svůj slib,*aby se tě lidé báli.* 39  Zbav mě potupy, která mě děsí,vždyť tvá soudcovská rozhodnutí jsou dobrá.+ 40  Vidíš, jak toužím po tvých nařízeních. Ve své spravedlnosti mě zachovej naživu. ו [vav] 41  Kéž pocítím tvou věrnou lásku, Jehovo,+tvou záchranu, jak jsi slíbil,*+ 42  a já odpovím tomu, kdo se mi vysmívá,vždyť spoléhám na tvé slovo. 43  Nikdy mi neber z úst slovo pravdy,vždyť doufám v* tvé soudcovské rozhodnutí. 44  Budu stále dodržovat tvůj zákon,po celou věčnost.+ 45  Budu se procházet v bezpečí,*+protože se snažím poslouchat tvá nařízení. 46  Budu mluvit o tvých připomínkách před krália nebudu se stydět.+ 47  Tvá přikázání mám rád,miluji je.+ 48  Pozvednu ruce v modlitbě, protože miluji tvá přikázání,+budu přemýšlet* o tvých předpisech.+ ז [zajin] 49  Pamatuj na slovo,* které jsi dal svému sluhovi,kterým jsi mi dal naději.* 50  To je mi útěchou v mém trápení,+tvůj výrok mě zachovává naživu. 51  Troufalí lidé se mi krutě vysmívají,ale já se od tvého zákona neodchyluji.+ 52  Připomínám si tvá dávná soudcovská rozhodnutí,+ Jehovo,a nacházím v nich útěchu.+ 53  Zmocňuje se mě vztek kvůli ničemům,kteří opouští tvůj zákon.+ 54  Tvé předpisy jsou pro mě písněmi,ať žiji kdekoli.* 55  V noci myslím na tvé jméno, Jehovo,+abych dodržoval tvůj zákon. 56  Je to můj zvyk,protože chci zachovávat tvá nařízení. ח [chet] 57  Jehova je můj podíl.+ Slíbil jsem, že budu dodržovat tvá slova.+ 58  Z celého srdce tě prosím,*+projev mi přízeň, jak jsi slíbil.*+ 59  Uvažoval jsem o svém životě,*abych se vrátil k tvým připomínkám.+ 60  Neotálím a spěchámdodržovat tvá přikázání.+ 61  Omotaly mě provazy ničemů,ale na tvůj zákon nezapomínám.+ 62  O půlnoci vstávám, abych ti děkoval+za tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí. 63  Jsem přítelem všech, kdo se tě bojía dodržují tvá nařízení.+ 64  Země je plná tvé věrné lásky, Jehovo,+uč mě své předpisy. ט [tet] 65  Jehovo, jednal jsi se svým sluhou dobře,jak jsi slíbil.* 66  Uč mě rozvaze a poznání,+vždyť důvěřuji tvým přikázáním. 67  Dokud jsem nezažil trápení, bloudil jsem,*ale teď dbám na tvé výroky.+ 68  Jsi dobrý,+ i tvé skutky jsou dobré,uč mě své předpisy.+ 69  Troufalí lidé mě očerňují lžemi,ale já celým srdcem zachovávám tvá nařízení. 70  Jejich srdce je necitelné,*+ale já mám tvůj zákon rád.+ 71  Je dobré, že jsem zažil trápení,+protože jsem se díky tomu naučil tvé předpisy. 72  Zákon, který jsi dal, je pro mě dobrý,+víc než tisíce kousků zlata a stříbra.+ י [jod] 73  Tvé ruce mě udělaly a zformovaly. Dej mi porozumění,abych se naučil tvá přikázání.+ 74  Ti, kdo se tě bojí, mě vidí a radují se,protože tvé slovo je mou nadějí.*+ 75  Vím, Jehovo, že tvá soudcovská rozhodnutí jsou spravedlivá+a že jsi mě trápil proto, že jsi věrný.+ 76  Prosím, utěš mě svou věrnou láskou,+jak jsi svému sluhovi slíbil.* 77  Slituj se nade mnou, abych zůstal naživu,+vždyť mám rád tvůj zákon.+ 78  Ať jsou troufalí lidé zahanbeni,protože mi bezdůvodně* ubližují. Já ale přemýšlím* o tvých nařízeních.+ 79  Ať se ke mně vrátí ti, kdo se tě bojí,ti, kdo znají tvé připomínky. 80  Kéž je mé srdce bezúhonné, pokud jde o tvé předpisy,+abych se nemusel stydět.+ כ [kaf] 81  Toužím po záchraně od tebe,+tvé slovo je mou nadějí.* 82  Mé oči touží po splnění tvého slibu,*+ptám se: „Kdy mě utěšíš?“+ 83  Jsem jako kožený měch vysušený dýmem,ale na tvé předpisy nezapomínám.+ 84  Jak dlouho bude muset tvůj sluha čekat? Kdy vykonáš rozsudek nad mými pronásledovateli?+ 85  Troufalí lidé pro mě kopou jámy,ti, kdo vzdorují tvému zákonu. 86  Všechna tvá přikázání jsou důvěryhodná. Lidé mě pronásledují bez důvodu. Pomoz mi!+ 87  Málem mě sprovodili ze světa,ale já jsem neopustil tvá nařízení. 88  Ve své věrné lásce mě zachovej naživu,abych mohl dodržovat připomínky, které jsi vyslovil. ל [lamed] 89  Jehovo, tvé slovopřetrvá v nebesích navěky.+ 90  Tvá věrnost trvá po všechny generace.+ Upevnil jsi zemi a ona stojí.+ 91  Podle tvých soudcovských rozhodnutí jsou* tu dodnes,vždyť to všechno ti slouží. 92  Kdybych neměl rád tvůj zákon,dávno bych ve svém trápení zahynul.+ 93  Nikdy nezapomenu na tvá nařízení,protože jejich prostřednictvím mě zachováváš naživu.+ 94  Patřím tobě, zachraň mě,+vždyť se snažím poslouchat tvá nařízení.+ 95  Zlí lidé na mě číhají, chtějí mě zničit,ale já se pečlivě zamýšlím nad tvými připomínkami. 96  Viděl jsem, že všechno dokonalé má své hranice,ale tvé přikázání je bez hranic.* מ [mem] 97  Jak moc miluji tvůj zákon!+ Celý den o něm přemýšlím.*+ 98  Díky tvému přikázání jsem moudřejší než moji nepřátelé,+protože je stále se mnou. 99  Pochopil jsem víc než moji učitelé,+protože přemýšlím* o tvých připomínkách. 100  Jednám s větším porozuměním než starší muži,protože zachovávám tvá nařízení. 101  Vyhýbám se všem špatným stezkám,+protože chci dodržovat tvé slovo. 102  Neodchyluji se od tvých soudcovských rozhodnutí,vždyť mě poučuješ. 103  Jak sladké jsou tvé výroky pro mé patro,víc než med pro má ústa!+ 104  Díky tvým nařízením jednám s porozuměním,+a proto nenávidím každou falešnou stezku.+ נ [nun] 105  Tvé slovo je lampou pro mé krokya světlem pro mou cestu.+ 106  Přísahal jsem, že budu zachovávat tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí,a dodržím to. 107  Jsem velmi ztrápený.+ Jehovo, zachovej mě naživu, jak jsi slíbil.*+ 108  Jehovo, přijmi prosím mé dobrovolné oběti chvály*+a uč mě svá soudcovská rozhodnutí.+ 109  Můj život je stále v ohrožení,*ale na tvůj zákon nezapomínám.+ 110  Ničemové mi nastražili past,ale já jsem neodbočil od tvých nařízení.+ 111  Beru tvé připomínky jako své trvalé vlastnictví,*vždyť jsou radostí mého srdce.+ 112  Jsem rozhodnutý* poslouchat tvé předpisypo celý život, až do konce. ס [samech] 113  Nenávidím lidi s polovičatým* srdcem,+ale tvůj zákon miluji.+ 114  Jsi můj úkryt a můj štít,+tvé slovo je mou nadějí.*+ 115  Pryč ode mě, zlí lidé!+ Chci zachovávat přikázání svého Boha. 116  Buď mi oporou, jak jsi slíbil,*+ať zůstanu naživu. Nedopusť, aby má naděje vedla ke zklamání.*+ 117  Buď mi oporou, ať jsem zachráněn,+a budu se stále zaměřovat na tvé předpisy.+ 118  Zavrhuješ všechny, kdo od tvých předpisů odbočují,+protože jsou to lháři a podvodníci. 119  Všechny ničemy na zemi odstraňuješ jako bezcennou strusku.+ Proto miluji tvé připomínky. 120  Celý* se třesu strachem z tebe,před tvými soudcovskými rozhodnutími mám bázeň. ע [ajin] 121  Dělám to, co je správné a spravedlivé. Nenechávej mě napospas těm, kdo mě utlačují! 122  Zajisti,* aby se tvému sluhovi dobře dařilo. Ať mě neutlačují troufalí lidé. 123  Oči mi pohasly, když čekám na záchranu od tebe+a na tvůj spolehlivý slib.*+ 124  Projev svému sluhovi věrnou lásku+a uč mě své předpisy.+ 125  Jsem tvůj sluha, dej mi porozumění,+abych chápal tvé připomínky. 126  Přišel čas, abys jednal, Jehovo,+vždyť porušují tvůj zákon. 127  Proto miluji tvá přikázánívíc než zlato, než ryzí* zlato.+ 128  Proto považuji všechny tvé pokyny* za správné,+nenávidím každou falešnou stezku.+ פ [pe] 129  Tvé připomínky jsou obdivuhodné,proto je dodržuji. 130  Odhalení tvých slov přináší světlo+a nezkušeným dává porozumění.+ 131  Otvírám ústa a vzdychám,*toužím po tvých přikázáních.+ 132  Obrať se ke mně a projev mi přízeň,+jak to vždy děláš pro ty,* kdo milují tvé jméno.+ 133  Bezpečně veď* mé kroky svými výroky,ať mě neovládne nic špatného.+ 134  Osvoboď* mě od utlačovatelůa já budu dodržovat tvá nařízení. 135  Pohlédni na svého sluhu s rozzářenou tváří*+a uč mě své předpisy. 136  Z očí mi tečou proudy slz,protože lidé nedodržují tvůj zákon.+ צ [cade] 137  Jsi spravedlivý, Jehovo,+a tvá soudcovská rozhodnutí jsou nestranná.+ 138  Připomínky, které dáváš, jsou správnéa naprosto spolehlivé. 139  Stravuje mě horlivost,+protože moji nepřátelé zapomínají na tvá slova. 140  Tvé výroky jsou důkladně přečištěné+a tvůj sluha je miluje.+ 141  Jsem bezvýznamný a opovrhovaný,+přesto nezapomínám na tvá nařízení. 142  Tvá spravedlnost je věčná+a tvůj zákon je pravda.+ 143  I když zažívám tíseň a těžkosti,nepřestávám mít rád tvá přikázání. 144  Tvé připomínky jsou správné, a to navěky. Dej mi porozumění,+ ať zůstanu naživu. ק [kof] 145  Volám celým srdcem, odpověz mi, Jehovo. Budu zachovávat tvé předpisy. 146  Vzývám tě. Zachraň mě! Budu dodržovat tvé připomínky. 147  Probudil jsem se už před svítáním a volám o pomoc,+vždyť tvá slova jsou mou nadějí.* 148  Mé oči se probouzí dřív, než skončí noční hlídky,abych přemýšlel* o tvých výrocích.+ 149  Vyslechni mě ve své věrné lásce.+ Jehovo, ve své spravedlnosti mě zachovej naživu. 150  Ti, kdo se chovají nestoudně,* se ke mně blíží,jsou daleko od tvého zákona. 151  Ty jsi blízko, Jehovo,+a všechna tvá přikázání jsou pravda.+ 152  Už dávno vím, že jsi své připomínkyustanovil navěky.+ ר [reš] 153  Podívej se, jak trpím, a vysvoboď mě,+vždyť nezapomínám na tvůj zákon. 154  Zastaň se mě* a vysvoboď mě.+ Zachovej mě naživu, jak jsi slíbil.* 155  Ničemové jsou od záchrany daleko,protože nechtějí poslouchat tvé předpisy.+ 156  Tvoje milosrdenství je velké, Jehovo.+ Ve své spravedlnosti mě zachovej naživu. 157  Mých pronásledovatelů a nepřátel je mnoho,+ale já se neodchyluji od tvých připomínek. 158  Na zrádce se dívám s odporem,protože nedbají na tvé výroky.+ 159  Vidíš, jak miluji tvá nařízení! Jehovo, ve své věrné lásce mě zachovej naživu.+ 160  Podstatou tvého slova je pravda+a všechna tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí jsou věčná. ש [sin] nebo [šin] 161  Knížata mě bezdůvodně pronásledují,+ale já mám v srdci posvátnou úctu k tvým slovům.+ 162  Raduji se z tvých výroků+jako ten, kdo našel velkou kořist. 163  Nenávidím faleš, je mi odporná,+ale tvůj zákon miluji.+ 164  Sedmkrát denně tě chválímza tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí. 165  Ti, kdo milují tvůj zákon, mají hojnost pokoje,+nic pro ně není kamenem úrazu.* 166  Doufám v záchranu od tebe, Jehovo,a zachovávám tvá přikázání. 167  Dodržuji tvé připomínkya vroucně je miluji.+ 168  Zachovávám tvá nařízení a připomínky,ty přece víš o všem, co dělám.+ ת [tav] 169  Jehovo, kéž k tobě dolehne mé volání o pomoc.+ Prostřednictvím svého slova mi dej porozumění.+ 170  Kéž se k tobě dostane má prosba o přízeň. Zachraň mě, jak jsi slíbil.* 171  Ať mé rty překypují chválou,+vždyť mě učíš své předpisy. 172  Ať můj jazyk opěvuje tvé výroky,+vždyť všechna tvá přikázání jsou správná. 173  Kéž mi tvá ruka pomáhá,+vždyť jsem se rozhodl poslouchat tvá nařízení.+ 174  Toužím po záchraně od tebe, Jehovo,a tvůj zákon mám rád.+ 175  Ať zůstanu naživu, abych tě mohl chválit.+ Kéž mi pomáhají tvá soudcovská rozhodnutí. 176  Bloudím jako ztracená ovce.+ Hledej svého sluhu,vždyť jsem nezapomněl na tvá přikázání.+

Poznámky

Nebo „jsou na své cestě ryzí“.
Dosl. „chodí v“.
Dosl. „kéž by byly mé cesty pevně založeny“.
Nebo „zkoumat“.
Dosl. „sval ze mě“.
Nebo „zkoumá“.
Nebo „podle svého slova“.
Dosl. „cestu“.
Nebo „zkoumat“.
Nebo „podle svého slova“.
Nebo „zahanbený“.
Dosl. „poběžím cestou tvých přikázání“.
Nebo možná „vždyť dodáváš mému srdci odvahu“.
Nebo „dej, ať kráčím“.
Nebo „výrok“.
Nebo možná „který jsi dal těm, kdo se tě bojí“.
Nebo „podle tvého výroku“.
Nebo „čekám na“.
Nebo „na prostorném místě“.
Nebo „zkoumat“.
Nebo „slib“.
Nebo „na které jsi mě nechal čekat“.
Nebo „v domě, kde bydlím jako cizinec“.
Nebo „obměkčuji tvůj obličej“, „usiluji o úsměv na tvé tváři“.
Nebo „podle svého výroku“.
Dosl. „cestách“.
Nebo „podle svého slova“.
Nebo „hřešil jsem nedopatřením“.
Dosl. „necitelné jako tuk“.
Nebo „čekám na tvé slovo“.
Nebo „podle svého výroku k svému sluhovi“.
Nebo možná „lžemi“.
Nebo „zkoumám“.
Nebo „čekám na tvé slovo“.
Nebo „po tvém výroku“.
Tj. všechna stvořitelská díla.
Dosl. „velmi široké“.
Nebo „zkoumám ho“.
Nebo „zkoumám“.
Nebo „podle svého slova“.
Dosl. „mých úst“.
Nebo „má duše je stále v mé ruce“.
Nebo „věčné dědictví“.
Dosl. „naklonil jsem své srdce“.
Nebo „rozděleným“.
Nebo „čekám na tvé slovo“.
Nebo „podle tvého výroku“.
Nebo „byla zahanbena“.
Dosl. „mé tělo“.
Nebo „zaruč se“.
Nebo „spravedlivý výrok“.
Nebo „přečištěné“.
Nebo „nařízení“.
Dosl. „lapám po dechu“.
Nebo „podle svého soudcovského rozhodnutí vůči těm“.
Nebo „upevni“.
Dosl. „vyplať“.
Nebo „s úsměvem“.
Nebo „čekám na tvá slova“.
Nebo „zkoumal“.
Nebo „hanebně“.
Nebo „veď můj právní spor“.
Nebo „podle svého výroku“.
Nebo „nic jim nezpůsobí pád“.
Nebo „podle svého výroku“.