Přejít k článku

Přejít na obsah

Řiďte se Božími zásadami

Řiďte se Božími zásadami

 Řiďte se Božími zásadami

„[Jehova] tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (IZAJÁŠ 48:17)

1. Jakým způsobem Stvořitel vede lidi?

KDYŽ se vědci snaží odhalit taje vesmíru, jsou ohromeni tím, jaké obrovské množství energie se skrývá ve vesmírném prostoru kolem nás. Naše slunce, které je hvězdou střední velikosti, vydává množství energie odpovídající „stu miliardám vodíkových bomb explodujících každou sekundu“. Stvořitel dokáže tato impozantní nebeská tělesa ovládat a řídit je svou neomezenou mocí. (Job 38:32; Izajáš 40:26) A co nás, lidi obdařené svobodnou vůlí, mravním cítěním, rozumem i schopností chápat duchovní věci? Jaký způsob vedení považuje náš Tvůrce za vhodný v našem případě? Láskyplně nás vede svými dokonalými zákony a vznešenými zásadami ve spojení s naším školeným svědomím. (2. Samuelova 22:31; Římanům 2:14, 15)

2, 3. Jaký druh poslušnosti působí Bohu potěšení?

2 Boha těší, když jej inteligentní tvorové chtějí poslouchat. (Přísloví 27:11) Jehova nás nenaprogramoval, abychom se mu slepě podřizovali jako bezmyšlenkovití roboti, ale obdařil nás svobodnou vůlí, abychom se na základě svých znalostí mohli rozhodovat pro to, co je správné. (Hebrejcům 5:14)

3 Ježíš, který dokonale zrcadlil osobnost svého Otce, řekl učedníkům: „Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji. Již vás nenazývám otroky.“ (Jan 15:14, 15) Ve starověku nezbývalo otroku téměř nic jiného než poslouchat nařízení svého pána. Naproti tomu přátelství bývá utužováno projevováním vlastností, které působí na srdce. My se můžeme stát Jehovovými přáteli. (Jakub 2:23) Toto přátelství je upevňováno vzájemnou láskou. Ježíš vyjádřil spojitost mezi poslušností vůči Bohu a láskou slovy: „Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat.“ (Jan 14:23) Protože nás  Jehova miluje — a také protože nás chce spolehlivě vést —, vybízí nás, abychom žili podle jeho zásad.

Boží zásady

4. Jak byste vysvětlili, co jsou zásady?

4 Co jsou to zásady? Zásada je definována jako „obecná nebo základní pravda: obecný a základní zákon, nauka nebo předpoklad, na němž jsou postaveny další zákony nebo z něhož se odvíjejí“. (Webster’s Third New International Dictionary) Důkladné studium Bible odhaluje, že náš nebeský Otec poskytuje základní směrnice, které se týkají nejrůznějších situací a stránek života, a to k našemu trvalému prospěchu. To je v souladu se slovy moudrého krále Šalomouna: „Slyš, můj synu, a přijmi mé řeči. Let života potom pro tebe přibude. Budu tě poučovat i o cestě moudrosti; způsobím, abys šlapal ve stopách přímosti.“ (Přísloví 4:10, 11) Klíčové zásady, které nám Jehova poskytuje, mají vliv na náš vztah k Bohu i k našim bližním, na naše uctívání a na náš každodenní život. (Žalm 1:1) O některých těchto základních zásadách nyní budeme uvažovat.

5. Uveďte příklady některých základních zásad.

5 Ježíš o našem vztahu k Jehovovi řekl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Kromě toho nám Jehova poskytuje zásady týkající se našeho jednání s bližními, například Zlaté pravidlo: „Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ (Matouš 7:12; Galaťanům 6:10; Titovi 3:2) Pokud jde o uctívání, jsme vybízeni: „Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování.“ (Hebrejcům 10:24, 25) Ohledně různých stránek každodenního života apoštol Pavel píše: „Ať ... jíte, nebo pijete, nebo děláte cokoli jiného, všechno dělejte k Boží slávě.“ (1. Korinťanům 10:31) V Božím slově je bezpočet dalších zásad.

6. V čem se zásady liší od zákonů?

6 Zásady jsou živé, základní pravdy, a moudrý křesťan se je učí milovat. Jehova inspiroval Šalomouna, aby napsal: „Věnuj přece pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem: Kéž ti nesejdou z očí. Uchovávej je uprostřed svého srdce. Jsou totiž životem pro ty, kdo je nalézají, a zdravím pro celé jejich tělo.“ (Přísloví 4:20–22) V čem se zásady liší od zákonů? Zákony jsou na zásadách postaveny. Pravidla, která jsou spíše konkrétní, se mohou vztahovat jen na nějaké specifické období nebo situaci, ale zásady jsou nadčasové. (Žalm 119:111) Boží zásady nezastarávají ani neztrácejí svou platnost. Je to tak, jak pod inspirací napsal prorok Izajáš: „Zelená tráva uschla, květ zvadl; ale pokud jde o slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“ (Izajáš 40:8)

Smýšlejte a jednejte na základě zásad

7. Jak nás Boží slovo vybízí, abychom smýšleli a jednali na základě zásad?

7 „Slovo našeho Boha“ nás opakovaně vybízí, abychom smýšleli a jednali na základě zásad. Když byl Ježíš požádán, aby shrnul obsah Zákona, stručně se zmínil o dvou zásadách — jedna klade důraz na lásku k Jehovovi a druhá na lásku k bližnímu. (Matouš 22:37–40) Při tom Ježíš částečně citoval stručné shrnutí základních zásad mojžíšského Zákona, které bylo již dříve uvedeno v 5. Mojžíšově 6:4, 5: „Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova. A budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou životní silou.“ Je zjevné, že Ježíš měl na mysli také Boží pokyn zapsaný ve 3. Mojžíšově 19:18. Slova krále Šalomouna, která tvoří jasný, výstižný a působivý závěr knihy Kazatel, shrnují velké množství Božích zákonů do této vybídky: „Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek  člověka. Vždyť pravý Bůh sám přivede dílo každého druhu na soud, pokud jde o každou utajenou věc, ať je dobrá, nebo špatná.“ (Kazatel 12:13, 14; Micheáš 6:8)

8. Proč je dobré porozumění základním biblickým zásadám ochranou?

8 Dobré porozumění těmto základním zásadám nám pomůže chápat a uplatňovat konkrétnější pokyny. Kromě toho pokud základním zásadám důkladně neporozumíme a nepřijmeme je, možná nebudeme schopni moudře se rozhodovat a naše víra by snadno mohla být otřesena. (Efezanům 4:14) Vtiskneme-li si však tyto zásady do mysli a do srdce, dokážeme je pak pohotově používat při rozhodování. Když je budeme uplatňovat s porozuměním, přinesou nám úspěch. (Jozue 1:8; Přísloví 4:1–9)

9. Proč není vždy snadné rozlišit a uplatnit biblické zásady?

9 Rozlišit a uplatnit biblické zásady není tak snadné jako řídit se soustavou zákonů. Jako nedokonalým lidem se nám možná nechce vyvinout úsilí, které je s uvažováním o zásadách spojeno. Když stojíme před nějakým rozhodnutím nebo těžkou volbou, snad by nám více vyhovovalo nějaké pravidlo. Někdy možná hledáme vedení u některého zralého křesťana — například u sborového staršího — a čekáme, že nám řekne konkrétní pravidlo, jež se vztahuje na naši situaci. Bible nebo biblické publikace však žádné jednoznačné pravidlo uvádět nemusejí, a dokonce i kdybychom nějaké našli, nemusí být univerzálním vodítkem vždy a za všech okolností. Možná si vzpomínáte, že jistý muž požádal Ježíše: „Učiteli, pověz mému bratrovi, aby se se mnou rozdělil o dědictví.“ Ježíš tomu člověku neřekl rychle nějaké pravidlo, které by řešilo spory mezi sourozenci, ale vyjádřil obecnější zásadu: „Mějte oči stále otevřené a střežte se před jakoukoli chtivostí.“ Ježíš dal tedy pokyn, který byl užitečný jak tehdy, tak dnes. (Lukáš 12:13–15)

10. Jak svým jednáním, které je v souladu se zásadami, dáváme najevo své pohnutky?

10 Pravděpodobně jste se již setkali s lidmi, kteří mají sklon poslouchat zákony neochotně — jen ze strachu před trestem. Tomuto postoji lze předejít úctou k zásadám. Ti, kdo se řídí zásadami, jsou samotnou jejich podstatou podněcováni k reakci, která vychází ze srdce. Většina zásad není spojena s nějakým okamžitým trestem pro ty, kdo se jim nepřizpůsobí. To nám poskytuje příležitost dát najevo, proč Jehovu posloucháme a jaké máme pohnutky. Příkladem je nám postoj Josefa, který odmítal nemravné návrhy Potifarovy manželky. Přestože Jehova tehdy ještě neposkytl písemný zákon zakazující cizoložství ani nepředepsal žádný trest za poměr s manželkou někoho jiného, Josef si byl vědom zásad manželské věrnosti vyžadované Bohem. (1. Mojžíšova 2:24; 12:18–20) Z Josefovy odpovědi vidíme, jak silně jej tyto zásady ovlivnily. Řekl: „Jak bych se tedy mohl dopustit tak velké špatnosti a skutečně hřešit proti Bohu?“ (1. Mojžíšova 39:9)

11. V jakých oblastech života se křesťané chtějí řídit Jehovovými zásadami?

 11 Křesťané se dnes chtějí řídit Jehovovými zásadami i v takových osobních záležitostech, jako je výběr přátel, zábavy, hudby a četby. (1. Korinťanům 15:33; Filipanům 4:8) Jestliže prohlubujeme své poznání, porozumění a také ocenění pro Jehovu a jeho měřítka, potom nám naše svědomí — náš mravní smysl — pomůže uplatňovat Boží zásady za všech okolností, a to dokonce i v naprosto soukromých záležitostech. Řídíme-li se biblickými zásadami, nebudeme v Božích zákonech hledat nějaké skulinky. Ani nebudeme napodobovat ty, kdo se snaží zjistit, kam až je možné jít, aniž by člověk porušil určitý zákon. Uvědomujeme si, že takovým smýšlením bychom uškodili sami sobě. (Jakub 1:22–25)

12. Co je klíčem k tomu, aby se člověk řídil Božími zásadami?

12 Zralí křesťané si jsou vědomi, že klíčem k tomu, aby se člověk řídil Božími zásadami, je to, že chce vědět, jak se na danou záležitost dívá Jehova. Žalmista vybízel: „Vy, kdo milujete Jehovu, nenáviďte, co je špatné.“ (Žalm 97:10) Některé z věcí, které Bůh považuje za špatné, jsou vyjmenovány v Příslovích 6:16–19. Tam se píše: „Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši: povýšené oči, falešný jazyk a ruce prolévající nevinnou krev, srdce, které vymýšlí plány, jež ubližují, nohy, které spěšně běží ke špatnému, falešný svědek, který šíří lži, a každý, kdo vyvolává sváry mezi bratry.“ Pokud je náš život ovlivňován touhou přemýšlet o tom, jak se Jehova dívá na tyto základní věci, potom si navykneme žít v souladu se zásadami. (Jeremjáš 22:16)

Je zapotřebí správná pohnutka

13. Na jaký způsob uvažování kladl důraz Ježíš ve svém Kázaní na hoře?

13 Jestliže známe a uplatňujeme zásady, chrání nás to také před léčkou v podobě prázdného, formálního uctívání. Řídit se zásadami a formalisticky poslouchat pravidla, to jsou dvě různé věci. To Ježíš jasně ukázal v Kázání na hoře. (Matouš 5:17–48) Pamatujme na to, že Ježíšovi posluchači byli Židé, a proto se ve svém životě měli řídit mojžíšským Zákonem. Ve skutečnosti však měli na Zákon pokřivený názor. Nekladli důraz na ducha Zákona, ale spíše na jeho literu. Zdůrazňovali své tradice a stavěli je nad Boží učení. (Matouš 12:9–12; 15:1–9) Proto se lidé všeobecně nenaučili přemýšlet o věcech z hlediska zásad.

14. Jakým způsobem Ježíš pomohl svým posluchačům, aby o věcech uvažovali z hlediska zásad?

14 Naproti tomu se Ježíš v Kázání na hoře zmínil o zásadách týkajících se pěti oblastí morálky: hněvu, manželství a rozvodu, slibů, pomsty a lásky v protikladu k nenávisti. Ježíš pokaždé ukázal, v čem je uplatňování dané  zásady užitečné. Tak vyzdvihl morální měřítko pro své následovníky. Například k otázce cizoložství Ježíš uvedl zásadu, která nám pomáhá střežit nejen naše skutky, ale i myšlenky a touhy. Řekl totiž: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Matouš 5:28)

15. Jak se můžeme vyvarovat každého sklonu k formalismu?

15 Tento příklad ukazuje, že bychom nikdy neměli ztratit ze zřetele záměr a ducha Jehovových zásad. Rozhodně bychom se neměli domnívat, že formalistickým přístupem k morálce získáme Boží přízeň. Pošetilost takového přístupu Ježíš odhalil tím, že poukázal na Boží milosrdenství a lásku. (Matouš 12:7; Lukáš 6:1–11) Budeme-li se řídit biblickými zásadami, vyvarujeme se toho, že bychom žili podle nějakého dlouhého seznamu přísných pravidel, která by nám určovala, co smíme a co nesmíme, a která by šla nad to, co učí Bible (nebo že bychom takový způsob života vyžadovali od druhých). Budeme více zaměřeni na zásady lásky a poslušnosti prokazované Bohu než na vnější projevy uctívání. (Lukáš 11:42)

Pozitivní výsledky

16. Uveďte příklady zásad, na nichž stojí některé biblické příkazy.

16 Když se snažíme Jehovu poslouchat, je důležité, abychom si uvědomovali, že Jehovovy zákony jsou založeny na určitých základních zásadách. Křesťané se například mají vyvarovat modlářství, sexuální nemravnosti a zneužívání krve. (Skutky 15:28, 29) Na čem je křesťanský postoj k těmto záležitostem založen? Na tom, že Bůh si zaslouží výlučnou oddanost, že bychom měli být věrní svému manželskému partnerovi a že Jehova je Dárce života. (1. Mojžíšova 2:24; 2. Mojžíšova 20:5; Žalm 36:9) Chápeme-li tyto základní zásady, je pro nás snazší přijmout a poslouchat zákony, které jsou s nimi spojeny.

17. Jaké pozitivní výsledky s sebou nese pochopení a uplatňování biblických zásad?

17 Když tyto základní zásady rozlišujeme a uplatňujeme je, uvědomujeme si, že jsou k našemu prospěchu. Duchovní požehnání Božího lidu je často spojeno s hmatatelným užitkem. Například ti, kdo nekouří, kdo žijí mravně a kdo mají úctu ke svatosti krve, jsou ušetřeni určitých nemocí. Žijeme-li v souladu s biblickou pravdou, může nám to přinést prospěch také z ekonomického, společenského i rodinného hlediska. Veškerý tento hmatatelný užitek je důkazem toho, jak jsou Jehovova měřítka cenná a praktická. Zmíněné výhody samy o sobě však nejsou tím hlavním důvodem, proč uplatňujeme Boží zásady. Praví křesťané Jehovu poslouchají, protože jej milují, protože Jehova si zaslouží, aby byl uctíván, a protože poslouchat Jehovu je správné. (Zjevení 4:11)

18. Čím bychom se měli řídit, chceme-li, aby náš křesťanský způsob života byl produktivní?

18 Díky tomu, že se řídíme biblickými zásadami, vedeme lepší život, a to samo o sobě může druhé lidi přivést na Boží cestu. Nejdůležitější ale je to, že náš způsob života působí čest Jehovovi. Uvědomujeme si, že Jehova je skutečně láskyplný Bůh, který chce pro nás to nejlepší. Když se o různých věcech rozhodujeme v souladu s Božími zásadami a pak vidíme, jak nám Jehova žehná, cítíme se být k němu ještě blíže. Ano, dále prohlubujeme svůj láskyplný vztah k našemu nebeskému Otci.

Vzpomínáte si?

• Co je zásada?

• V čem se zásady liší od zákonů?

• Proč je pro nás užitečné smýšlet a jednat na základě zásad?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 20]

Wilsonovi — jednomu křesťanovi žijícímu v Ghaně — bylo sděleno, že co nevidět přijde o zaměstnání. Toho dne, kdy byl v práci naposled, dostal za úkol umýt auto, které patřilo řediteli firmy. Když Wilson našel v autě nějaké peníze, jeden z nadřízených mu řekl, že je to dar od Boha, a to vzhledem k Wilsonovu očekávanému propuštění. Wilson však uplatňuje biblické zásady týkající se poctivosti, a proto peníze řediteli vrátil. To na ředitele tak zapůsobilo, že Wilsonovi okamžitě nejen nabídl trvalé zaměstnání, ale navíc jej povýšil do funkce jednoho z vedoucích pracovníků firmy. (Efezanům 4:28)

[Rámeček na straně 21]

Rukia žije v Albánii a je jí přes šedesát let. Kvůli rodinné neshodě více než sedmnáct let nemluvila se svým bratrem. Když začala studovat Bibli se svědky Jehovovými, dozvěděla se, že praví křesťané mají být ke všem pokojní a nemají v sobě živit zášť. Celou noc se tedy modlila a ráno se s bušícím srdcem vydala za bratrem. Otevřela jí neteř a překvapeně se zeptala: „Někdo zemřel? Co tady děláš?“ Rukia řekla, že by ráda mluvila se svým bratrem. Klidným hlasem vysvětlila, že ji poznání Jehovy a biblických zásad podnítilo k tomu, aby se s bratrem usmířila. Jejich setkání provázené objetími a slzami radosti vedlo k opětovnému sjednocení rodiny. (Římanům 12:17, 18)

 [Obrázek na straně 23]

Matouš 5:27, 28

[Obrázek na straně 23]

Matouš 5:3

[Obrázek na straně 23]

Matouš 5:24

[Obrázek na straně 23]

„Když viděl zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přišli k němu jeho učedníci; a otevřel ústa a začal je vyučovat“ (MATOUŠ 5:1, 2)