3. Mojžíšova 19:1–37

 • Různé zákony týkající se svatosti (1–37)

  • Správné sklízení úrody (9, 10)

  • Ohleduplnost k hluchým a slepým (14)

  • Pomluvy (16)

  • Necítit zášť (18)

  • Magie a spiritismus jsou zakázány (26, 31)

  • Tetování je zakázáno (28)

  • Úcta ke starým lidem (32)

  • Zacházení s cizinci (33, 34)

19  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Mluv k celému izraelskému lidu a řekni jim: ‚Měli byste být svatí, protože já, Jehova, váš Bůh, jsem svatý.+  Každý z vás by měl mít úctu* ke své matce a ke svému otci+ a měli byste zachovávat mé sabaty.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Neobracejte se k bezcenným bohům+ ani si nedělejte bohy z kovu.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Pokud přinášíte Jehovovi oběť společenství,+ měli byste ji obětovat tak, abyste získali jeho schválení.+  Měla by se jíst v den, kdy ji budete obětovat, a také následující den. Ale co zbude do třetího dne, by se mělo spálit v ohni.+  Pokud by se něco z toho jedlo třetí den, bylo by to něco odporného a oběť nebude přijata.  Ten, kdo ji bude jíst, se bude ze svého provinění zodpovídat, protože znesvětil Jehovovu svatou věc. Ten člověk bude usmrcen.*  Když budete ve své zemi sklízet úrodu, nesklidíš své pole až úplně k okraji a nebudeš sbírat to, co po sklizni zbylo.*+ 10  Nesesbíráš ani zbytky ze své vinice a neposbíráš na své vinici spadané hrozny. Měl bys je nechat pro chudého*+ a pro cizince, který se mezi vámi usadil. Já jsem Jehova, váš Bůh. 11  Nebudete krást,+ nebudete podvádět+ a nebudete jeden s druhým jednat falešně. 12  Nebudete křivě přísahat v mém jménu+ a tak znesvěcovat jméno svého Boha. Já jsem Jehova. 13  Nebudeš svého bližního šidit+ ani ho nebudeš okrádat.+ Neměl by sis nechat mzdu najatého dělníka celou noc až do rána.+ 14  Nebudeš nadávat* hluchému a nedáš překážku před slepého.+ Budeš mít bázeň před svým Bohem.+ Já jsem Jehova. 15  Když budete soudit, nebudete nespravedliví. Nebudeš nadržovat chudému ani dávat přednost bohatému.+ Měl bys svého bližního soudit podle práva. 16  Nebudeš chodit mezi svým lidem a šířit pomluvy.+ Nebudeš usilovat o život* svého bližního.*+ Já jsem Jehova. 17  Nebudeš ve svém srdci nenávidět svého bratra.+ Rozhodně bys měl svého bližního pokárat,+ abys nenesl vinu za hřích spolu s ním. 18  Nebudeš se mstít+ ani cítit k synům svého lidu zášť. Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.+ Já jsem Jehova. 19  Měli byste dodržovat má nařízení: Nebudeš mezi sebou křížit dva druhy hospodářských zvířat. Nebudeš osévat své pole dvěma druhy semen+ a nebudeš nosit oděv utkaný ze dvou druhů vláken.+ 20  Pokud má muž pohlavní styk se služkou, která má být provdána za jiného muže, ale ještě nebyla vyplacena ani jí nebyla dána svoboda, měli by být potrestáni. Neměli by však být usmrceni, protože ještě nebyla propuštěna na svobodu. 21  Ten muž by měl přinést Jehovovi ke vchodu do stanu setkávání oběť za vinu, berana jako oběť za vinu.+ 22  Tím beranem pro něj kněz vykoná před Jehovou smíření za hřích, kterého se dopustil, a bude mu odpuštěno. 23  Až vejdete do té země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, budete jeho plody považovat za nečisté a zakázané.* Budou pro vás zakázané* tři roky. Nesmí se jíst. 24  Ale ve čtvrtém roce bude všechno jeho ovoce svaté a s radováním ho přinesete Jehovovi.+ 25  Až v pátém roce smíte jíst jeho ovoce. Tak vám bude dávat bohatou úrodu. Já jsem Jehova, váš Bůh. 26  Nebudete jíst nic, v čem je krev.+ Nebudete hledat znamení ani se zabývat magií.+ 27  Nebudete si holit* vlasy po stranách hlavy* ani si zohavovat okraje vousů.+ 28  Neuděláte si na těle řezné rány, když někdo zemře,*+ a nebudete si dělat tetování. Já jsem Jehova. 29  Neponížíš svou dceru tím, že bys z ní udělal prostitutku,+ aby se země neznečistila prostitucí a nenaplnila nemravností.+ 30  Budete zachovávat mé sabaty+ a budete projevovat posvátnou úctu* mé svatyni. Já jsem Jehova. 31  Neobracejte se na spiritistická média+ ani se neraďte s věštci,+ abyste se jimi neznečistili. Já jsem Jehova, váš Bůh. 32  Před šedinami bys měl povstat+ a staršímu člověku projevíš úctu.+ Budeš mít bázeň před svým Bohem.+ Já jsem Jehova. 33  Pokud se ve vaší zemi mezi vámi usadí cizinec, nebudete s ním špatně zacházet.+ 34  K cizinci, který se usadí mezi vámi, byste se měli chovat, jako by to byl jeden z vás.+ Budeš ho milovat jako sám sebe, protože i vy jste žili v Egyptě jako cizinci.+ Já jsem Jehova, váš Bůh. 35  Nebudete jednat nepoctivě, když budete něco měřit, vážit nebo odměřovat objem.+ 36  Měli byste používat přesné váhy, přesná závaží a přesnou míru pro sypké látky i pro tekutiny.*+ Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. 37  Budete tedy dodržovat všechna má nařízení a všechna má soudcovská rozhodnutí a budete se jimi řídit.+ Já jsem Jehova.‘“

Poznámky

Dosl. „bát se“.
Dosl. „odříznut ze svého lidu“.
Nebo „paběrky ze své úrody“.
Nebo „ztrápeného“.
Nebo „proklínat“.
Dosl. „krev“.
Nebo možná: „Nebudeš nečinně stát, když je ohrožen život tvého bližního.“
Dosl. „za jeho předkožku“.
Dosl. „neobřezané“.
Nebo „zastřihovat“.
Nebo „kadeře po stranách hlavy, pejzy“.
Nebo „za nějakou duši“. Hebr. slovo nefeš se zde vztahuje na mrtvého člověka.
Nebo „mít bázeň před“.
Dosl. „přesné efa a přesný hin“. Viz příloha B14.