2. Samuelova 22:1–51

  • David chválí Boha za jeho skutky záchrany (1–51)

    • „Jehova je má skála“ (2)

    • S věrným člověkem Jehova jedná věrně (26)

22  Když Jehova vysvobodil Davida z rukou všech jeho nepřátel+ a z rukou Saula,+ David Jehovovi zpíval tuto píseň:+   „Jehova je má skála a pevnost,+ můj osvoboditel.+   Můj Bůh je má skála,+ u něj nacházím útočiště. Je můj štít+ a můj mocný zachránce,* můj bezpečný úkryt*+a místo, kam utíkám,+ můj zachránce.+ Zachraňuješ mě před násilím.   Volám k Jehovovi, k tomu, kdo si zaslouží chválu,a budu zachráněn před svými nepřáteli.   Obklopily mě vlny smrti,+děsily mě přívaly ničemných lidí.+   Sevřely mě provazy hrobu,*+smrt přede mě kladla léčky.+   V tísni jsem vzýval Jehovua stále jsem volal ke svému Bohu.+ Ze svého chrámu slyšel můj hlasa k uším mu dolehlo mé volání o pomoc.+   Země se začala třást a zmítat,+základy nebes se chvěly+a kymácely se sem a tam, protože se rozhněval.+   Z nosu mu vyšel dýma z úst mu vyšlehl stravující oheň.+Vylétly od něj žhavé uhly. 10  Jak sestupoval, ohnul nebesa+a pod nohama měl hustou temnotu.+ 11  Usedl na cherubína+ a přilétl. Objevil se na křídlech ducha.*+ 12  Roztáhl kolem sebe tmu jako svůj stan+v temných vodách a hustých oblacích. 13  Z jasu před ním vzplály žhnoucí uhly. 14  Jehova zahřměl z nebe,+Nejvyšší nechal zaznít svůj hlas.+ 15  Vystřelil šípy+ a rozehnal nepřátele.Seslal blesk a uvrhl je do zmatku.+ 16  Mořské dno se obnažilo,+základy země se odkryly Jehovovým pokáráním,prudkým vydechnutím z jeho nosu.+ 17  Vztáhl ruku z výšky,uchopil mě a vytáhl mě z hlubokých vod.+ 18  Osvobodil mě od mocného nepřítele,+od těch, kdo mě nenáviděli, kdo byli silnější než já. 19  Postavili se proti mně v den mého neštěstí,+ale Jehova mi byl oporou. 20  Odvedl mě do bezpečí,*+zachránil mě, protože si mě zamiloval.+ 21  Jehova mě odměňuje za to, že jednám správně,+oplácí mi nevinnost* mých rukou.+ 22  Držel jsem se totiž Jehovových cesta neopustil jsem zrádně svého Boha. 23  Všechna jeho ustanovení+ mám před očima,od jeho nařízení se nevzdálím.+ 24  Zůstanu před ním bez viny+a budu se vyhýbat hříchu.+ 25  Ať mě Jehova odmění za to, že jednám správně,+za to, že jsem před ním nevinný.+ 26  S věrným člověkem jednáš věrně,+s někým bezúhonným jednáš bezúhonně.+ 27  Vůči čistému se prokazuješ jako čistý,+ale s pokřiveným jednáš chytře.*+ 28  Zachraňuješ pokorné,+ale jsi proti pyšným a snižuješ je.+ 29  Jehovo, ty jsi má lampa.+ Jehova rozzařuje mou tmu.+ 30  S tvou pomocí se můžu postavit nájezdníkům,díky síle od tebe dokážu zdolat hradby.+ 31  Skutky pravého Boha jsou dokonalé,+Jehovovy výroky jsou přečištěné.+ Je štítem pro všechny, kdo u něj hledají útočiště.+ 32  Vždyť kdo je Bohem kromě Jehovy?+ Kdo je skálou kromě našeho Boha?+ 33  Pravý Bůh je má nedobytná pevnost.+ Urovná cestu, po které jdu.+ 34  Mým nohám dává mrštnost laně,pomáhá mi pevně stát na strmých svazích.+ 35  Učí mé ruce válčit,mé paže dokážou ohnout měděný luk. 36  Dáváš mi svůj štít záchranya díky tvé pokoře se stávám velkým.+ 37  Rozšiřuješ cestu mým krokům,mé nohy* neuklouznou.+ 38  Budu pronásledovat své nepřátele a vyhladím je,nevrátím se, dokud s nimi neskoncuji. 39  Vyhladím je a rozdrtím tak, že nevstanou,+padnou mi pod nohy. 40  Dodáš mi sílu k boji,+srazíš přede mnou mé nepřátele.+ 41  Zaženeš mé protivníky na útěk,*+skoncuji* s těmi, kdo mě nenávidí.+ 42  Volají o pomoc, ale nikdo je nezachraňuje. Dokonce volají k Jehovovi, ale on jim neodpovídá.+ 43  Rozdrtím je na jemný prach,rozmáčknu je a pošlapu jako bláto na ulicích. 44  Ochráníš mě před malichernými stížnostmi mého lidu,+ zachováš mě jako vůdce národů.+ Lid, který jsem neznal, mi bude sloužit.+ 45  Cizinci přijdou a budou se přede mnou krčit.+ Uslyší o mně* a budou mě poslouchat. 46  Cizinci ztratí odvahu,*s chvěním vyjdou ze svých pevností. 47  Jehova je živý! Ať je chválena má Skála.+ Ať je oslavován můj Bůh, skála mé záchrany.+ 48  Pravý Bůh za mě vykonává pomstu,+podrobuje mi národy,+ 49  osvobozuje mě od mých nepřátel. Pozvedáš mě+ nad ty, kdo na mě útočí,zachraňuješ mě od násilníka.+ 50  Proto ti budu děkovat mezi národy, Jehovo,+a budu tvé jméno chválit zpěvem.*+ 51  Vykonává velkolepé skutky záchrany* pro svého krále,+navždy bude projevovat věrnou lásku svému pomazanému –Davidovi a jeho potomstvu.“*+

Poznámky

Dosl. „roh záchrany“.
Nebo „bezpečná výšina“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „větru“.
Nebo „na prostorné místo“.
Dosl. „čistotu“.
Nebo možná „jako hlupák“, tj. způsobem, který se pokřivenému člověku zdá hloupý.
Nebo „kotníky“.
Nebo „dáš mi záda mých nepřátel“.
Dosl. „umlčím“.
Dosl. „uchem uslyší“.
Nebo „zeslábnou“.
Nebo „tvému jménu hrát“.
Nebo „dává slavná vítězství“.
Dosl. „semeni“.