Jeremjáš 22:1–30

  • Poselství odsuzující špatné krále (1–30)

22  Toto říká Jehova: „Sejdi do domu* judského krále a předej tam toto poselství.  Řekni: ‚Slyš Jehovovo slovo, judský králi, který sedíš na Davidově trůnu, ty a s tebou tvoji sluhové a lid, ti, kdo vchází těmito branami.  Toto říká Jehova: „Prosazujte právo a spravedlnost. Osvobozujte okrádaného z rukou podvodníka. Nezacházejte špatně s cizincem, který žije mezi vámi, a neubližujte dítěti bez otce* ani vdově.+ A neprolévejte na tomto místě nevinnou krev.+  Pokud budete tato slova pečlivě dodržovat, budou branami tohoto domu vcházet králové sedící na Davidově trůnu.+ Pojedou na vozech a na koních, oni a jejich sluhové a jejich lid.“‘+  ‚Ale když neposlechnete tato slova, přísahám sám při sobě,‘ prohlašuje Jehova, ‚že se z tohoto domu stane zpustošené místo.‘+  Jehova říká o domě judského krále toto: ‚Jsi pro mě jako Gilead,jako vrchol Libanonu. Ale udělám z tebe pustinu,ani jedno z tvých měst nebude obýváno.+   Povolám* proti tobě ničitele,každého s jeho zbraní.+ Podetnou tvoje nejkrásnější cedrya nahází je do ohně.+  A lidé z mnoha národů budou procházet kolem tohoto města a říkat jeden druhému: „Proč to Jehova tomuto velkému městu udělal?“+  A budou odpovídat: „Protože opustili smlouvu Jehovy, svého Boha, a klaněli se jiným bohům a sloužili jim.“‘+ 10  Neplačte pro mrtvého krále,netruchlete pro něj. Usedavě plačte pro toho, kdo odchází,protože se už nevrátí a neuvidí rodnou zemi. 11  O judském králi Šallumovi,*+ synovi Josijáše, který vládne místo svého otce Josijáše+ a který odešel z tohoto místa, totiž Jehova říká: ‚Už se sem nevrátí. 12  Zemře na místě, kam ho odvedli do vyhnanství, a tuto zemi už neuvidí.‘+ 13  Běda tomu, kdo si staví palác* nepoctivostía své horní místnosti bezprávím,kdo svého bližního nutí pracovat zadarmoa nedává mu mzdu,+ 14  tomu, kdo říká: ‚Postavím si prostorný palác*s velkými horními místnostmi. Udělám v něm oknaa stěny obložím cedrem a vymaluji rumělkou.‘* 15  Myslíš si, že budeš dál vládnout, protože používáš víc cedru než ostatní? Tvůj otec také jedl a pil,ale prosazoval právo a spravedlnost+a dařilo se mu dobře. 16  Zastával se práv trpících a chudých,takže bylo dobře. ‚Není z toho vidět, že mě znal?‘ prohlašuje Jehova. 17  ‚Ale tvé oči a srdce jsou zaměřené jen na nepoctivý zisk,na prolévání nevinné krvea na podvody a vydírání.‘ 18  A tak Jehova říká o judském králi Jehojakimovi,+ synovi Josijáše, toto: ‚Nebudou pro něj truchlit a říkat jeden druhému: „Ach, můj bratře! Ach, má sestro!“ Nebudou pro něj truchlit: „Ach, pane! Ach, jeho veličenstvo!“ 19  Bude pohřben pohřbem osla,+odvlečou ho a pohodíza brány Jeruzaléma.‘+ 20  Vystup na Libanon a křič,v Bašanu hlasitě voleja křič z Abarimu,+protože všichni tvoji vášniví milenci jsou rozdrceni.+ 21  Mluvil jsem k tobě, když ses cítila v bezpečí. Ale řekla jsi: ‚Nebudu poslouchat.‘+ Tak ses chovala už od mládí,neposlouchala jsi mě.+ 22  Všechny tvé pastýře odnese* vítr+a tvoji vášniví milenci půjdou do zajetí. V té době budeš kvůli všemu svému neštěstí zahanbena a pokořena. 23  Ty, která bydlíš v Libanonu+a máš hnízdo mezi cedry,+jak jen budeš vzdychat, až na tebe přijdou křeče,bolesti, jaké má rodící žena!“+ 24  „‚Jakože žiji,‘ prohlašuje Jehova, ‚i kdybys byl pečetním prstenem na mé pravé ruce, judský králi Konjáši,*+ synu Jehojakima,+ stáhl bych tě odtamtud! 25  Vydám tě do rukou těch, kdo ti usilují o život, do rukou těch, kterých se bojíš, do rukou babylonského krále Nebukadnecara* a do rukou Chaldejců.+ 26  Tebe i tvou matku, která tě porodila, vyvrhnu do jiné země, kde jste se nenarodili, a tam zemřete. 27  A do země, po které toužíte, se nikdy nevrátíte.+ 28  Copak je tento muž, Konjáš, jen bezcennou, rozbitou nádobou,hrncem, který nikdo nechce? Proč mají být on a jeho potomci svrženi a hozeni do země, kterou neznají?‘+ 29  Země, země, země, slyš Jehovovo slovo. 30  Toto říká Jehova: ‚Zapište toho muže jako bezdětného,jako muže, který nebude mít za svého života* úspěch,protože nikomu z jeho potomků se nepodaří zasednoutna Davidově trůnu a znovu vládnout v Judsku.‘“+

Poznámky

Nebo „paláce“.
Nebo „sirotkovi“.
Dosl. „posvětím“.
Také zvaném Jehoachaz.
Dosl. „dům“.
Dosl. „dům“.
Nebo „načerveno“.
Dosl. „bude pást“.
Také zvaný Jehojakin a Jekonjáš.
Dosl. „Nebukadrecara“.
Dosl. „dnů“.