Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží zákony jsou k našemu prospěchu

Boží zákony jsou k našemu prospěchu

 Boží zákony jsou k našemu prospěchu

„Jak já miluji tvůj zákon!“ (ŽALM 119:97)

1. Jaký postoj k poslušnosti Božích zákonů dnes převládá?

POSLOUCHAT Boží zákony dnes není běžné. Mnoha lidem se zdá, že podřizovat se nějaké neviditelné vyšší autoritě je nesmyslné. Žijeme v době, která se vyznačuje morálním relativismem, setřenými hranicemi mezi správným a nesprávným a obrovskými „šedými oblastmi“. (Přísloví 17:15; Izajáš 5:20) Jeden nedávný průzkum veřejného mínění zabývající se tím, jaký způsob uvažování je obvyklý v mnoha sekularizovaných společnostech, ukázal, že „většina Američanů si chce sama rozhodovat o tom, co je správné, dobré a smysluplné“. Nechtějí „žádného přísného Boha. Žádná přísná pravidla. Žádné přísné nadřízené s pevnými morálními či jinými zásadami.“ Jak napsal jeden sociální analytik, dnes „se od lidí očekává, že si sami určí, co to znamená vést řádný a čestný život“. Dále uvedl: „Jakákoli forma vyšší autority musí svá přikázání ušít na míru potřebám skutečných lidí.“

2. Jaká je spojitost mezi první biblickou zmínkou o zákonu a Božím požehnáním i schválením?

2 Vzhledem k tomu, že mnoho lidí zpochybňuje hodnotu Jehovových zákonů, musíme upevňovat své přesvědčení, že Boží měřítka jsou k našemu prospěchu. Uvažujme proto o zajímavé zprávě, která obsahuje vůbec první biblickou zmínku o zákonu. V 1. Mojžíšově 26:5 čteme Boží prohlášení: „Abraham ... dodržoval své závazky vůči mně, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony.“ Tato slova byla pronesena staletí před tím, než Jehova dal Abrahamovým potomkům podrobný zákoník. Jak Bůh odměnil Abrahama za jeho poslušnost, tedy i za poslušnost Božích zákonů? Jehova Bůh mu slíbil: „Prostřednictvím tvého semene si budou určitě žehnat všechny národy země.“ (1. Mojžíšova 22:18) Poslušnost Božích zákonů je tudíž úzce spjata s Božím požehnáním a schválením.

3. (a) Jaký cit vůči Jehovovu zákonu vyjádřil jeden žalmista? (b) Jaké otázky si zasluhují naši pozornost?

3 Jeden ze žalmistů, jenž byl pravděpodobně judským knížetem a zároveň následníkem trůnu, vyjádřil cit, který se zákonem obvykle nebývá spojován. Zvolal k Bohu: „Jak já miluji tvůj zákon!“ (Žalm 119:97) To nebylo pouhé citové vzplanutí. Byl to projev lásky k Boží vůli vyjádřené v Božím zákoně. Ježíš Kristus, dokonalý Boží Syn, choval podobné city. Ježíšovi byla prorocky připsána slova: „Je mi potěšením činit tvou vůli, můj Bože, a tvůj zákon je v mém nitru.“ (Žalm 40:8; Hebrejcům 10:9) A co my? Působí nám činění Boží vůle potěšení? Jsme přesvědčeni o tom,  že Jehovovy zákony jsou užitečné? Jakou úlohu hraje poslušnost Božích zákonů v našem uctívání, rozhodování, každodenním životě i v našich vztazích k druhým lidem? Máme-li Boží zákon milovat, musíme rozumět tomu, proč má Bůh právo formulovat zákony a prosazovat je.

Jehova je právoplatný Zákonodárce

4. Proč je Jehova nejvyšším právoplatným Zákonodárcem?

4 Jehova je Stvořitel, a proto je nejvyšším právoplatným Zákonodárcem ve vesmíru. (Zjevení 4:11) Prorok Izajáš napsal: „Jehova je Ten, kdo nám dává ustanovení.“ (Izajáš 33:22) Jehova ustanovil fyzikální zákony, kterými je řízeno živé i neživé stvoření. (Job 38:4–38; 39:1–12; Žalm 104:5–19) Člověk je Božím stvořením, a proto je Jehovovým fyzikálním zákonům podřízen. A přestože máme svobodnou vůli a jsme schopni logicky uvažovat, šťastní jsme jen tehdy, když se podřizujeme i Božím mravním a duchovním zákonům. (Římanům 12:1; 1. Korinťanům 2:14–16)

5. Jak se zásada zapsaná v Galaťanům 6:7 ukazuje jako pravdivá v případě Božích zákonů?

5 Víme, že Jehovovy fyzikální zákony jsou nezrušitelné. (Jeremjáš 33:20, 21) Jestliže někdo bude jednat v rozporu s nějakým fyzikálním zákonem — například se zákonem gravitačním —, ponese následky. Také Boží mravní zákony jsou neodvolatelné a nelze je beztrestně obejít či porušit. Jsou prosazovány stejně důsledně jako zákony přírodní, třebaže výsledek se nemusí dostavit okamžitě. „Bohu se nelze posmívat. Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7; 1. Timoteovi 5:24)

Rozsah Jehovova zákona

6. Jaký dosah mají Boží zákony?

6 Vynikajícím vyjádřením Božího zákona byl mojžíšský Zákon. (Římanům 7:12) Časem ho Jehova Bůh nahradil ‚zákonem Kristovým‘. * (Galaťanům 6:2; 1. Korinťanům 9:21) Jako křesťané jsme pod ‚dokonalým zákonem, který patří ke svobodě,‘ a proto si uvědomujeme, že Bůh své příkazy neomezuje pouze na určité stránky našeho života, jako například na soustavu nauk nebo na formální obřady. Jeho měřítka se týkají všech stránek života, včetně rodinných či pracovních záležitostí, chování k osobám opačného pohlaví i postoje ke spolukřesťanům a účasti na pravém uctívání. (Jakub 1:25, 27)

7. Uveďte příklady některých důležitých Božích zákonů.

7 Bible například říká: „Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království.“ (1. Korinťanům 6:9, 10) Ano, cizoložství nebo smilstvo nejsou pouhým „milostným poměrem“. Homosexualita není jen „alternativní styl života“. Takové jednání je porušením Jehovova zákona. A totéž platí i o takových věcech, jako je krádež, lhaní či pomluva. (Žalm 101:5; Kolosanům 3:9; 1. Petra 4:15) Kromě toho Jakub odsoudil vychloubání a Pavel nám zase radí, abychom se vyvarovali pošetilé řeči a oplzlého žertování. (Efezanům 5:4; Jakub 4:16) Křesťané považují všechna tato pravidla chování za součást dokonalého Božího zákona. (Žalm 19:7)

8. (a) Čím se vyznačuje Jehovův zákon? (b) Jaký je základní význam hebrejského slova překládaného jako „zákon“?

8 Tyto základní předpisy, které jsou obsaženy v Jehovově slově, ukazují, že Boží zákon není pouhým seznamem neosobních, právnických ustanovení. Boží zákon tvoří základ pro vyrovnaný, produktivní život a pozitivně ovlivňuje všechny stránky chování. Je povznášející, etický a poučný. (Žalm 119:72) Slovo „zákon“, které použil žalmista,  je přeloženo z hebrejského slova tó·rahʹ. Jeden znalec Bible říká: „Toto slovo je odvozeno od slovesa, jež znamená řídit, vést, mířit, vystřelit. Jeho ... význam tedy je pravidlo chování.“ Pro žalmistu byl zákon darem od Boha. Neměli bychom si snad i my Božího zákona hluboce vážit a přizpůsobovat mu svůj život?

9, 10. (a) Proč potřebujeme spolehlivé vedení? (b) Co musíme dělat, aby náš život byl radostný a úspěšný?

9 Všichni tvorové potřebují, aby jim někdo poskytoval spolehlivé a důvěryhodné vedení. To platí i o Ježíšovi a dalších andělech, kteří jsou vyšší než člověk. (Žalm 8:5; Jan 5:30; 6:38; Hebrejcům 2:7; Zjevení 22:8, 9) Jestliže je Boží vedení užitečné pro tyto dokonalé tvory, oč užitečnější je pro nedokonalé lidi. Lidské dějiny a naše vlastní zkušenost dávají za pravdu proroku Jeremjášovi, který prohlásil: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

10 Toužíme-li žít radostně a šťastně, musíme vedení hledat u Boha. Král Šalomoun si uvědomoval, jak nebezpečné je žít podle svých vlastních měřítek, nezávisle na Božím vedení. Napsal: „Existuje cesta, která je před mužem přímá, ale její pozdější konec jsou cesty smrti.“ (Přísloví 14:12)

Proč si vážit Jehovova zákona

11. Proč bychom měli mít touhu rozumět Božímu zákonu?

11 Měli bychom si vypěstovat hlubokou touhu rozumět Jehovovu zákonu. Žalmista takové toužebné přání vyjádřil slovy: „Odkryj mi oči, abych pohlédl na podivuhodné věci z tvého zákona.“ (Žalm 119:18) Čím více poznáme Boha a jeho cesty, tím jasněji si budeme uvědomovat, jak pravdivá jsou slova, která zapsal Izajáš: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit. Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním!“ (Izajáš 48:17, 18) Jehova si upřímně přeje, aby jeho lid věnoval pozornost jeho přikázáním a tak se vyhnul neštěstí a radoval se ze života. Prozkoumejme tedy několik hlavních důvodů, proč bychom si Božího zákona měli vážit.

12. Proč je Jehova tím nejlepším Zákonodárcem, vzhledem k tomu, jak dobře nás zná?

12 Boží zákon pochází od Toho, kdo nás zná nejlépe. Jehova je náš Stvořitel, a proto je logické, že každého dokonale zná. (Žalm 139:1, 2; Skutky 17:24–28) Důvěrní přátelé, příbuzní ani rodiče nás nemohou znát tak  dobře jako Jehova. Vždyť Bůh nás zná dokonce lépe než my sami. Náš Tvůrce chápe naše duchovní, citové, duševní i tělesné potřeby, a to v míře, která nemá obdoby. Věnuje nám svou pozornost, a proto má mimořádné pochopení pro naši povahu, touhy i naděje. Jehova si je vědom našich omezení, ale také ví, co dobrého dokážeme udělat. Žalmista říká: „Sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:14) Když se tedy snažíme chodit v Jehovově zákoně a ochotně se podřizujeme Jehovovu vedení, můžeme se cítit duchovně v bezpečí. (Přísloví 3:19–26)

13. Proč si můžeme být jisti, že Jehovovi leží na srdci naše blaho?

13 Boží zákon pochází od Toho, kdo nás miluje. Bohu velmi záleží na našem trvalém blahu. Nezaplatil snad vysokou cenu, když dal svého Syna jako „výkupné výměnou za mnohé“? (Matouš 20:28) Neslíbil snad, že ‚nedovolí, abychom byli pokoušeni nad to, co můžeme snést‘? (1. Korinťanům 10:13) Neujišťuje nás Bible, že Bůh ‚o nás pečuje‘? (1. Petra 5:7) Nikdo jiný nemá tak velký zájem láskyplně poskytovat lidskému stvoření užitečné pokyny. Jehova ví, co je pro nás dobré a kde leží hranice mezi štěstím a zármutkem. Jsme sice nedokonalí a děláme chyby, ale pokud usilujeme o spravedlnost, Jehova nám projevuje svou lásku, a to způsobem, který povede k životu a požehnání. (Ezekiel 33:11)

14. V jakém důležitém ohledu se Boží zákon liší od lidských názorů?

14 Boží zákon je neměnný, což nám dává pocit jistoty. Jehova je v naší bouřlivé době pevnou skálou, která existuje od věků na věky. (Žalm 90:2) Sám o sobě prohlašuje: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Malachiáš 3:6) Boží měřítka zaznamenaná v Bibli jsou zcela spolehlivá — na rozdíl od stále se měnících lidských názorů připomínajících pohyblivé písky. (Jakub 1:17) Psychologové například při výchově dětí řadu let prosazovali povolnost, ale později někteří z nich svůj názor změnili a uznali, že jejich rady byly mylné. Světská měřítka se v této otázce přiklánějí chvíli na tu a pak zase na onu stranu, jako by byla zmítána větrem. Jehovovo slovo však nekolísá. Bible je již po staletí zdrojem rad týkajících se láskyplné výchovy děti. Apoštol Pavel napsal: „Otcové, nedrážděte své děti, ale dál je vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.“ (Efezanům 6:4) To, že se na Jehovova měřítka můžeme spolehnout, protože se nezmění, nám opravdu dává pocit jistoty.

Ti, kdo poslouchají Boží zákony, získávají požehnání

15, 16. (a) K čemu povede to, že žijeme podle Jehovových měřítek? (b) Jak se Boží zákony prokazují jako spolehlivé vodítko pro manželství?

15 Bůh prostřednictvím svého proroka Izajáše řekl: „Mé slovo, jež vychází z mých úst, ... jistě bude mít úspěch.“ (Izajáš 55:11) Stejně jisté je také to, že když se budeme usilovně snažit jednat podle měřítek, která se nacházejí v Božím slově, budeme mít úspěch i my, a navíc budeme působit dobro a dosáhneme štěstí.

16 Uvažujme o tom, jak se Boží zákony prokazují jako spolehlivé vodítko pro úspěšné manželství. Pavel napsal: „Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky.“ (Hebrejcům 13:4) Manželští partneři si mají navzájem projevovat úctu a lásku: „Ať ... každý z vás osobně miluje svou manželku jako sám sebe; naproti tomu manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (Efezanům 5:33) To, jaký druh  lásky je zapotřebí, je vysvětleno v 1. Korinťanům 13:4–8. Tam nacházíme tento popis: „Láska je trpělivá a laskavá. Láska není žárlivá, nevychloubá se, nenadýmá se, nechová se neslušně, nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat. Nevypočítává urážky. Neraduje se z nespravedlnosti, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává. Láska nikdy neselhává.“ Ani manželství vyznačující se takovou láskou neselže.

17. Jaký užitek přináší uplatňování Jehovových měřítek ohledně požívání alkoholu?

17 Dalším dokladem toho, že Jehovova měřítka jsou prospěšná, je skutečnost, že Jehova odsuzuje opilství. Neschvaluje ani to, když se někdo ‚oddává množství vína‘. (1. Timoteovi 3:3, 8; Římanům 13:13) Mnoho lidí, kteří Boží měřítka v této otázce přehlížejí, trpí nemocemi způsobenými nebo zhoršenými nadměrným pitím. Někteří si v důsledku toho, že přehlížejí biblické rady o umírněnosti, navykli hodně pít, když „se chtějí uvolnit“. Přílišné pití však vede k mnoha problémům, k nimž patří ztráta úcty druhých lidí, napjaté vztahy v rodině nebo její rozpad, promrhaný příjem či ztráta zaměstnání. (Přísloví 23:19–21, 29–35) Nejsou snad proto Jehovova měřítka týkající se požívání alkoholu ochranou?

18. Jsou Boží zákony praktické ve finančních záležitostech? Vysvětlete to.

18 Boží měřítka jsou praktická také ve finančních záležitostech. Bible vybízí křesťany, aby byli poctiví a pilní. (Lukáš 16:10; Efezanům 4:28; Kolosanům 3:23) Mnozí křesťané  byli díky tomu, že se řídí těmito radami, povýšeni nebo si udrželi zaměstnání, zatímco řada ostatních zaměstnanců byla propuštěna. Finanční užitek přináší člověku také to, když se vyvaruje takových nebiblických návyků či závislostí, jako je hazardní hraní, kouření a zneužívání drog. Jistě si dokážete vybavit i další příklady toho, jak jsou Boží měřítka praktická z ekonomického hlediska.

19, 20. Proč je moudré přijmout Boží zákony a držet se jich?

19 Nedokonalí lidé však mohou od Božích zákonů a měřítek snadno odbočit. Vzpomeňme si na Izraelity u hory Sinaj. Bůh jim řekl: „Jestliže teď budete přesně poslouchat můj hlas a skutečně budete dodržovat mou smlouvu, pak se jistě stanete mým zvláštním majetkem ze všech ostatních národů.“ Izraelité odpověděli: „Všechno, co Jehova mluvil, jsme ochotni dělat.“ Cesta, kterou se vydali, tomu však vůbec neodpovídala. (2. Mojžíšova 19:5, 8; Žalm 106:12–43) Proto na rozdíl od nich Boží měřítka nejen přijměme, ale také se jich držme.

20 Pevně se držet jedinečných zákonů, které nám Jehova poskytuje jako vodítko pro život, je moudré a přináší to štěstí. (Žalm 19:7–11) Má-li se nám to ale dařit, musíme oceňovat také hodnotu biblických zásad. To je námětem následujícího článku.

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Podrobnější pojednání o ‚Kristově zákoně‘ najdete ve Strážné věži z 1. září 1996 na stranách 14–24.

Vzpomínáte si?

• Proč můžeme mít důvěru, že Boží zákony jsou k našemu prospěchu?

• Proč bychom si Jehovova zákona měli vážit?

• V jakých ohledech jsou Boží zákony užitečné?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 13]

Za svou poslušnost Jehovova zákona obdržel Abraham bohaté požehnání

[Obrázky na straně 15]

Starosti v dnešní rušné době odvádějí mnoho lidí od Božího zákona

[Obrázek na straně 17]

Boží zákon je stálý a neměnný, podobně jako maják na skalním masivu