Evangelium podle Jana 15:1–27

  • Podobenství o pravé révě (1–10)

  • Příkaz milovat jako Kristus (11–17)

    • „Nikdo nemá větší lásku“ (13)

  • Ježíšovy učedníky svět nenávidí (18–27)

15  Já jsem pravá réva a můj Otec je vinař.  Odstraňuje na mně každou větev, která nenese ovoce, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla víc ovoce.+  Vy už jste čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil.+  Zůstaňte v jednotě se mnou, a já zůstanu v jednotě s vámi. Jako větev nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane na révě, tak ani vy nemůžete nést ovoce, pokud nezůstanete v jednotě se mnou.+  Já jsem réva, vy jste větve. Kdo zůstává v jednotě se mnou a já v jednotě s ním, ten nese mnoho ovoce.+ Odděleně ode mě nemůžete dělat vůbec nic.  Pokud někdo nezůstane v jednotě se mnou, bude podobně jako větev vyhozen a uschne. A lidé ty větve posbírají, hodí do ohně a spálí.  Pokud zůstanete v jednotě se mnou a moje slova zůstanou ve vás, proste, o co chcete, a dostanete to.+  Můj Otec je oslaven tím, že nesete mnoho ovoce a projevujete se jako moji učedníci.+  Jako Otec miluje mě,+ tak já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. 10  Pokud budete dodržovat má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako já dodržuji Otcova přikázání a zůstávám v jeho lásce. 11  Tyto věci vám říkám, abyste v plné míře prožívali takovou radost jako já.+ 12  To je mé přikázání: Milujte jeden druhého, jako jsem já miloval vás.+ 13  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život* za své přátele.+ 14  Pokud děláte, co vám přikazuji, jste moji přátelé.+ 15  Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16  Vy jste si nevybrali mě, ale já vás a pověřil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce – ovoce, které bude trvalé. A Otec vám dá všechno, o co ho v mém jménu poprosíte.+ 17  To vám přikazuji proto, abyste jeden druhého milovali.+ 18  Pokud vás svět nenávidí, pamatujte, že mě nenáviděl dřív než vás.+ 19  Kdybyste byli částí světa, svět by vás měl rád, protože byste byli jeho. Protože však nejste částí světa,+ ale já jsem vás ze světa vyvolil, svět vás nenávidí.+ 20  Pamatujte na moje slova: Otrok není větší než jeho pán. Pokud pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás,+ pokud zachovávali mé slovo, budou zachovávat i vaše. 21  Ale budou tak s vámi zacházet kvůli mému jménu, protože neznají toho, kdo mě poslal.+ 22  Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích.+ Teď ale pro svůj hřích nemají omluvu.+ 23  Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.+ 24  Kdybych mezi nimi nevykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích.+ Oni mě* však viděli, a přesto nenávidí mě i mého Otce. 25  To se ale stalo, aby se splnila slova napsaná v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez důvodu.‘+ 26  Až přijde pomocník,* kterého vám pošlu od Otce – duch pravdy,+ který vychází od Otce – ten o mně bude svědčit.+ 27  I vy máte svědčit,+ protože jste se mnou byli od začátku.

Poznámky

Nebo „duši“.
Nebo „mé skutky“.
Nebo „utěšitel“.