5. Mojžíšova 6:1–25

  • Miluj Jehovu celým srdcem (1–9)

    • „Naslouchej, Izraeli“ (4)

    • Rodiče mají poučovat děti (6, 7)

  • Nezapomeň na Jehovu (10–15)

  • Nezkoušej Jehovu (16–19)

  • Vyprávěj další generaci (20–25)

6  Toto jsou ta přikázání, předpisy a soudcovská rozhodnutí. Jehova, váš Bůh, řekl, že vás je mám naučit, abyste je dodržovali, až budete v zemi, které se máte zmocnit.  Tak se vy, vaši synové a vaši vnuci naučíte bát Jehovy, svého Boha, a po celý život dodržovat všechna jeho nařízení a přikázání,+ která vám předávám, a díky tomu budete dlouho žít.+  Naslouchej jim, Izraeli, a pečlivě je dodržuj, aby se ti v zemi oplývající mlékem a medem dobře vedlo a aby vás velmi přibylo, jak ti slíbil Jehova, Bůh tvých praotců.  Naslouchej, Izraeli: Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.+  Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší*+ a celou svou silou.*+  Tato slova, která ti dnes přikazuji, měj ve svém srdci  a vštěpuj* je svým dětem*+ a mluv o nich, když budeš sedět ve svém domě, když půjdeš po cestě, když budeš uléhat a když budeš vstávat.+  Uvaž si je jako připomínku na ruku a ať jsou pro tebe jako páska na čele.*+  Napiš si je na zárubeň svého domu a na své brány. 10  Až tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým praotcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá+ – do země s velkými a krásnými městy, která jsi nestavěl,+ 11  s domy plnými nejrůznějších dobrých věcí, které jsi nezískal vlastní prací, s nádržemi na vodu,* které jsi nevyhloubil, a s vinicemi a olivovníky, které jsi nesázel – a ty budeš do sytosti jíst,+ 12  pak si dej pozor, abys nezapomněl na Jehovu,+ který tě vyvedl z Egypta, kde jsi byl v otroctví. 13  Jehovy, svého Boha, by ses měl bát,+ jemu bys měl sloužit+ a v jeho jménu bys měl přísahat.+ 14  Nebudete chodit za jinými bohy, za žádnými bohy národů, které jsou kolem vás,+ 15  protože Jehova, tvůj Bůh, který je ve tvém středu, je Bůh vyžadující výlučnou oddanost.+ Jinak proti tobě vzplane hněv Jehovy, tvého Boha,+ a on tě vyhladí z povrchu země.+ 16  Nezkoušejte Jehovu, svého Boha,+ jako jste ho zkoušeli u Masy.+ 17  Přikázání, připomínky a předpisy, které vám dal Jehova, váš Bůh, byste měli svědomitě dodržovat. 18  Budeš dělat to, co je v Jehovových očích správné a dobré, aby se ti dobře vedlo a abys vešel do té dobré země, o které Jehova přísahal tvým praotcům, a aby ses jí zmocnil+ 19  a vyhnal před sebou všechny své nepřátele, jak Jehova slíbil.+ 20  Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Proč vám Jehova, náš Bůh, dal ty připomínky, předpisy a soudcovská rozhodnutí?‘, 21  pak mu řekneš: ‚Stali jsme se v Egyptě faraonovými otroky, ale Jehova nás z Egypta vyvedl silnou rukou. 22  Před našima očima Jehova posílal na Egypt, na faraona a na celou jeho domácnost velká a ničivá znamení a zázraky.+ 23  A vyvedl nás odtamtud, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, o které přísahal našim praotcům.+ 24  Tehdy nám Jehova přikázal, že se máme řídit všemi těmito předpisy a že se máme pro své trvalé dobro bát Jehovy, svého Boha,+ abychom zůstali naživu,+ jak je tomu dnes. 25  Pokud budeme pečlivě dodržovat všechna tato přikázání a poslouchat Jehovu, našeho Boha, jak nám přikázal, budeme mít jeho schválení.‘*+

Poznámky

Nebo „celou životní silou“, „vším, co je v tvých možnostech“.
Nebo „opakuj, vtiskuj“.
Dosl. „synům“.
Dosl. „mezi očima“.
Nebo „cisternami“.
Nebo „považováni za spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.