Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin ‘Natatalosan Mo so Kabaliksan’?

Kasin ‘Natatalosan Mo so Kabaliksan’?

“Sigpot ton nilukasan iray nonot da pian natalosan da so kabaliksan na Kasulatan.”LUC. 24:45.

1, 2. Panon ya pinabiskeg nen Jesus iray disipulo to diad samay agew na inkioli to?

DIAD samay agew na inkioli nen Jesus, walay duaran disipulo ya paonlad sakey a baryo ya manga 11.2 kilometro so kaarawi tod Jerusalem. Agda amta ya inmoli lay Jesus kanian maer-ermen ira. Balet biglan nampanengneng si Jesus tan akiulop ed sikaran nanakar. Pinabiskeg to irayan disipulo. Panon? “Impaliwawa to ed sikara so amin a bengatlan walad Kasulatan a nipaakar ed sikato, manlapud saray sulat nen Moises tan amin a Propeta.” (Luc. 24:13-15, 27) Singa onaapoy so puso ra legan ton ipapaliwawad sikara so Kasulatan.Luc. 24:32.

2 Diad saman met lanlamang ya labi, pinmawil irayan duaran disipulo ed Jerusalem. Nen anengneng da ray apostol, inistorya day agawa. Legan iran mansasalita, nampanengneng si Jesus ed sikaran amin. Balet ataktakot iray apostol. Manduaruwa so kapusoan da. Panon iran pinabiskeg nen Jesus? Nabasa tayo: “Sigpot ton nilukasan iray nonot da pian natalosan da so kabaliksan na Kasulatan.”Luc. 24:45.

3. Anto ray nayarin pakadismayaan tayo, tan antoy makatulong pian magmaliw ya balanse so panmoria tayod ministeryo?

3 Singa saraman ya disipulo, no maminsan et onermen tayo met. Anganko et dakel so kimey tayod Katawan balet singa anggapoy nanenengneng tayon resulta kanian makapadismaya.  (1 Cor. 15:58) Odino singa ag-onaaligwas iray iyaaralan tayoy Biblia. Ompan wala ra ingey tutulongan tayo ya tinaynan day Jehova. Antoy gawaen tayo pian magmaliw ya balanse so panmoria tayod ministeryo? Say sakey ya makatulong et talosan tayon maong so kabaliksan na saray ilustrasyon nen Jesus ya akarekord ed Masanton Kasulatan. Nengnengen tayoy talora ed sarayan ilustrasyon tan no anto ray naaralan tayod saratan.

SAY MANAGTANEM YA ONUUGIP

4. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed managtanem ya onuugip?

4 Basaen so Marcos 4:26-29. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed managtanem ya onuugip? Samay angisibwag na bini ed ilustrasyon et irerepresenta to ray indibidual ya mangipupulong ed Panarian. Samay bini et say mensahe na Panarian ya nadngel na saray interesadod katuaan. Gagawaen na samay angisibwag na bini iray normal ya rotina ed bilay, ya “unuugip no labi tan ombabangon no agew.” Kaukolan so panaon pian ombaleg so bini, manlapud samay agew ya impangitanem ed satan, anggad panagani. Legan na satan ya panaon, “saray bini et ontutubo tan ombabaleg.” Kalkalna ran ontubon bukor. Say espiritual ya iyaaligwas et kalkalna met. No say sakey ya too et onaligwas ya anggad napakiwas lan manlingkor ed Dios, nibagan sikatoy mamapawala na bunga diad pangidedika toy bilay to ed si Jehova tan pampabautismo to.

5. Akin ya imbaga nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed managtanem ya onuugip?

5 Akin ya imbaga nen Jesus iyan ilustrasyon? Idadanet nen Jesus ya si Jehova so mamapabaleg ed katuaan ed saramay “walaan na dugan kipapasen na puso.” (Gawa 13:48; 1 Cor. 3:7) Sikatayo so mantanem tan mansalog, balet agtayo nakontrol so ibaleg. Agtayo nayarin puersaen odino apuraen itan. Singa samay laki ed ilustrasyon, agtayo amta no panon ya nagagawa so ibaleg na bini. Nayarin agtayo itan naimano legan tayon gagawaen iray normal ya rotina tayod bilay. Balet kalabas na panaon, say bini et nayarin mamawala na bunga. Say balon disipulo et mibiang met lad kimey na panagani, tan minabang itayod tulong to.Juan 4:36-38.

6. Antoy nepeg tayon tandaan no nipaakar ed iyaligwas ed espiritual?

6 Antoy naaralan tayo ed sayan ilustrasyon? Unonad amin, nepeg tayon bidbiren ya agtayo nakontrol so iyaligwas ed espiritual na iyaaralan tayoy Biblia. Kaukolan so inkamapaabeba pian agtayo puersaen so iyaaralan tayo ya manpabautismo. Gawaen tayoy anggaay nayarian tayon tulongan tan suportaan, balet mapaabeba tayon isipen ya sikato so makanepegan ya mandesisyon no kasin idedika toy bilay to. Say dedikasyon et nepeg ya manlapud puso ya napnoy panangarod Dios. Ta no andi, ag-itan awaten nen Jehova.Sal. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Anto ni arum ya naaralan tayod ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed managtanem ya onuugip? Mangiter na alimbawa. (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

7 Komadua, no natatalosan tayoy kabaliksan na sayan ilustrasyon, ag-itayo nadismaya anggano singa anggapo ni nanenengneng tayon resulta na kimey tayo. Mananos tayo labat. (Sant. 5:7, 8) No ginawa tayoy anggaay nayarian tayon tulongan so too balet siansia nin agtinmubo so katuaan ed puso to, agto labay ya ibagan agtayo marunong ya manbangat. Patuboen labat nen Jehova so bini na katuaan ed mapaabeban puso ya mabulos ya manggaway pananguman. (Mat. 13:23) Kanian agtayo labat ibabase so inkamabunga na ministeryo  tayo diad bilang na totoon natulongan tayon manpabautismo. Parad si Jehova, say inkamabunga na ministeryo tayo et ag-akadepende ed ikiwas na saray iyaaralan tayo. Imbes, papablien toy amin ya sagpot tayo anggan antoy resulta na saratan.Basaen so Lucas 10:17-20; 1 Corinto 3:8.

8 Komatlo, no maminsan et agtayo nalikas iray pananguman ya gagawaen na sakey ya too. Singa bilang, walay sanasawan inmasingger ed misionero ya mangiyaaral ed sikara tan imbaga dan labay da lay magmaliw ya agbautismadon manangipalapag. Impanonot tod sikara ya kaukolan dan itunday pansisigarilyo da pian onkualipika ra. Abigla balet ta imbaga dad sikato ya pigaran bulan la ran tinmunda. Akin? Amta ran nanenengneng nen Jehova so pansisigarilyo da tan kabusol to ray mansimpisimpitan. Kanian pinakiwas ira na puso ra ya mandesisyon—balanglan arap-arapan dan ipanengneng ed misionero so pansisigarilyo da odino itunda da lan talaga. Anggano ag-amta na misionero so ginawa ran pananguman, say panangaro dad si Jehova so tinmulong ed sikaran manggaway dugan desisyon.

SAY IKET

9. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nipaakar ed iket?

9 Basaen so Mateo 13:47-50. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed iket? Inkompara nen Jesus so panagpulong ed mensahe na Panarian ed amin a totoo diad pangipelag na baleg ya iket ed dayat. No panon ya say iket et “makakala na amin a klase na sira,” say panagpulong tayo et manasagyat na amin a klase na totoo. (Isa. 60:5) Nanengneng itan ed minilyon ya onaatendid saray kombension tan Memoryal tayo kada taon. Say arum ed sarayan simbolikon sira et “maabig” tan nagmaliw iran kabiangan na Kristianon kongregasyon. Balet say arum et “agnayari,” tan ag-ira awaten nen Jehova.

Kayarim ya basaen so Mateo 13:47-50 . . .

10. Akin ya imbaga nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed iket?

10 Akin ya imbaga nen Jesus iyan ilustrasyon? Say simbolikon pangibiig ed saray sira et ag-ontutukoy ed unor lan panangukom ya nagawa no baleg ya irap. Imbes, ipapalinew na satan no antoy nagawa legan na kaunoran iran agew na sayan mauges ya sistema. Impanengneng nen Jesus ya aliwan amin ya nasagyat ed katuaan et mandesisyon ya manlingkor ed si Jehova. Dakel so interesadon mimiaral. Say arum et labalabay day manaral na Biblia, balet agda labay so responsabilidad. (1 Ara. 18:21) Say arum balet et tinmunda lan miaral. Wala ray kalangweran ya pinabaleg na Kristianon atateng balet agdan talaga naaro si Jehova. Antokaman so situasyon, indanet nen Jesus ya kaukolan a say balang sakey so manggawa na sarili ton desisyon. No duga so desisyon tayo, ipasen itayo nen Jehova ya ‘mablin bengatla na amin a nasyon.’Ag. 2:7.

. . . isipen no panon mon niyaplika itan natan

11, 12. (a) Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nipaakar ed iket? (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

11 Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nipaakar ed iket? No natatalosan tayoy kabaliksan na sayan ilustrasyon, natulongan itayon agmasyadon onermen o nadismaya no walay iyaaralan tayo na Biblia o anak tayo ya agmangipapuso ed katuaan. Posible itan anggano ginawa tayo lay anggaay nayarian tayo. Anggano say sakey et manaaral na Biblia odino binmaleg ed katuaan, agto labay ya ibagan automatiko lan nawalaan na maapit ya relasyon ed si Jehova. Saramay agdan talaga labay so manpasakop ed uley nen Jehova et agmagmaliw ya kabiangan na kongregasyon to.

Say arum ya nasagyat ed katuaan et mandesisyon ya manlingkor ed si Jehova (Nengnengen so parapo 9-12)

12 Kasin labay ya ibaga na satan ya saramay tinaynan day katuaan et aglan balot  makapawil ed kongregasyon? Odino no say sakey et agto indedikay bilay tod si Jehova, kasin sikatoy ipasen lan makapuy ya klase na “sira,” ya anggapo lay ilalo to? Andi. Wala nin siansiay pankanawnawa ra anggad agni sinmabi baleg ya irap. Singa ibabaga nen Jehova ed sikara: ‘Pawil kayod siak, tan ompawil ak ed sikayo.’ (Mal. 3:7) Nidanet itan ed sakey nin ilustrasyon nen Jesus, amay nipaakar ed managdarak ya anak.Basaen so Lucas 15:11-32.

SAY MANAGDARAK YA ANAK

13. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nipaakar ed managdarak ya anak?

13 Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed managdarak ya anak? Say mapangasin ama ed sayan ilustrasyon et ontutukoy ed maaron Ama tayo ed tawen, si Jehova. Say anak ya inala to lay tawir to tan pinerdi to itan et saramay tinmaynan ed kongregasyon. Nen inmalis ira, singa ra linmad “arawin bansa,” say mundo nen Satanas, ya nisian ed si Jehova. (Efe. 4:18; Col. 1:21) Balet amoria na arum ed sikara ya aliway ginawa ra, tan nandesisyon iran ompawil ed organisasyon nen Jehova anggano amta ran talagan kaukolan day mansagpot. Lapud mapaabeba tan magbabawi ra, malikeliket iran inawat na mapangasin Ama tayo.Isa. 44:22; 1 Ped. 2:25.

14. Akin ya imbaga nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed managdarak ya anak?

14 Akin ya imbaga nen Jesus iyan ilustrasyon? Indanet nen Jesus diad maaron paraan ya labalabay nen Jehova ya ompawil ed sikato iray lingkor to ya inmarawi. Samay ama diad ilustrasyon et agbalot nakalan na ilalo ya ompawil so anak to. Nen abantag toy anak to, binatik ton tampol anggano “wala ni ed arawi” pian lakapen tan angoban. Saramay anaynan ed katuaan et talagan napaseseg ed sayan ilustrasyon ya ompawil a tampol ed si Jehova! Nayarin makakkapuy irad espiritual, nababaingan ira, tan say pakalikna da et mair-irap so ompawil. Balet nabawbawi pansagpot da—anggan say tawen et manliket ed ipawil da!Luc. 15:7.

15, 16. (a) Anto ray naaralan tayo ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed managdarak ya anak? Mangiter na pigaran alimbawa. (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

15 Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nipaakar ed managdarak ya anak? Nepeg tayon aligen si Jehova. Sano walay ompawil ed kongregasyon, nepeg ya agtayo magmaliw ya “sobran matunong” ya lapud satan et agtayo ra labay ya awaten. Manresulta labat  itan ed ‘kaderal’ na espiritualidad tayo. (Ecl. 7:16NW) Wala ni naaralan tayod saya. No walay inmarawid kongregasyon, isipen tayon sikatoy sakey ya “abalang a karnero,” balet agto labay ya ibagan abalang lay ilalo to. (Sal. 119:176) No walay nakabat tayon inmarawid kongregasyon ya aliwan dispelo, kasin mangiter tayoy maaro tan praktikal ya tulong pian makapawil? Adispelo man odino andi, kasin ipaamta tayon tampol ed saray elder pian natulongan da? Ontan so gawaen tayo no iyaplika tayoy naaralan tayod sayan ilustrasyon nen Jesus.

16 Nengnengen pay imbaga na pigaran akapawil bilang apresasyon da ed panangasi nen Jehova tan ed panangaro tan suporta na kongregasyon. Oniay imbaga na brother ya 25 taon ya dispelo: “Manlapu la nen akapawil ak, mas lalon naliliknak so liket legan kon naeeksperiensya so ‘makapainawan panaon’ ya nanlapud si Jehova. (Gawa 3:19) Masuporta tan maaro so amin! Kabiangan ak la natan na maliket ya espiritual ya pamilya.” Oniay imbaga na kalangweran ya sister ya pinmawil ed si Jehova kayari limay taon ya inaktibo: “Agko nadeskribe so liknaan ko nen anengneng kon mismo imay panangaron imbaga nen Jesus. Agnabayaran so pagmaliw ya kabiangan na organisasyon nen Jehova!”

17, 18. (a) Anto ray praktikal ya naaralan tayod taloran ilustrasyon nen Jesus? (b) Antoy nepeg ya determinado tayon gawaen?

17 Anto ray praktikal ya naaralan tayo ed sarayan taloran ilustrasyon? Unona, kaukolan tayon bidbiren ya agtayo nakontrol so iyaligwas ed espiritual. Si Jehova so akauley ed satan. Komadua, nepeg ya realistiko itayo tan agtayo iilaloan ya amin ya interesado tan iyaaralan tayo et mandesisyon ya manlingkor ed si Jehova. Tan komatlo, anggano wala ray anaynan ed katuaan, agtayon balot naeekalay ilalo ya ompawil ira. Tan no ompawil ira, ipanengneng tayoy panangaro nen Jehova diad pangawat tayod sikara.

18 Komon ta balang sakey ed sikatayo et tuloytuloy ya mananap na pikakabat, pakatalos, tan kakabatan. Legan tayon babasaen iray ilustrasyon nen Jesus, itepet tayod sarili tayo: ‘Antoy kabaliksan na sayan ilustrasyon? Akin et nirekord iyad Biblia? Panon kon niyaplika iray naaralan kod saya? Antoy naaralan ko nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?’ No ontan so gawaen tayo, ipapanengneng tayon natatalosan tayo so kabaliksan na saray salita nen Jesus.