Onlad karga

Onlad saray karga

Saniiban Manlingkor Legan a Manasingger so Anggaan

Saniiban Manlingkor Legan a Manasingger so Anggaan

“Kabiangan itayo na sakey a laman.”—EFE. 4:25.

1, 2. Panon so labay na Dios ya pandayew ed sikato na saray lingkor to, kalangweran man o maedad la?

KASIN sakey kan kalangweran? No on, ipapaseguro mid sika ya importante ka ed sankamundoan ya kongregasyon nen Jehova. Diad dakel a bansa, karaklan ed saray manpapabautismo et kalangweran. Makapaseseg ya nanengneng so dakel a kalangweran ya nandesisyon ya manlingkor ed si Jehova!

2 Bilang kalangweran, nai-enjoy mon kaiba iray kaedad mo awa. Talagan maliket itayo no kaiba tayo ray kakaaro tayo. Balet kalangweran man odino maedad la tan antokaman so situasyon tayod bilay, labay na Dios ya mankakasakey itayon mandayew ed sikato. Insulat nen apostol Pablo ya say linawa na Dios et “nilaban so amin a klase na totoo tan nawalaan ira na suston pikakabat ed katuaan.” (1 Tim. 2:3, 4) Diad Apocalipsis 7:9, saray mandadayew ed Dios et adeskribe ya nanlapu ed “amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe.”

3, 4. (a) Antoy ugali na dakel a kalangweran natan? (b) Diad Efeso 4:25, panon ya deneskribe nen Pablo so kongregasyon, tan anto sirin so nepeg tayon gawaen?

3 Baleg so pidumaan na saray kalangweran ya manlilingkor ed si Jehova ed saray kalangweran na sayan mundo. Dakel ya agmanlilingkor  ed si Jehova et sarili da labat so sankanonot da. Diad tua, ibabaga na arum ya researcher ya talagan makasarili iray kalangweran natan. Nanengneng ed panagsalita tan panangawes da ya agda italtalek iray maedad la tan diad pakanengneng da et karaanan ira.

4 Ontan so ugali na dakel natan. Kanian nepeg tayon gawaey anggaay nayarian tayo pian paliisan itan tan aligey panmoria na Dios. Anggan nen inmunan siglo et pinasakbayan nen Pablo iray Kristiano ed satan ya ugali. Tinawag to itan ya “say espiritu ya ipapatnag natan na saray agmatulok.” (Basaen so Efeso 2:1-3.) Nakomendaan iray kalangweran ya agmangaalig ed satan ya ugali tan manlilingkor ira kaibay agagi. Singa insulat nen Pablo, “kabiangan itayo na sakey a laman.” (Efe. 4:25) Legan a manasingger so anggaan na sayan mundo, mas kaukolan ya manlingkor tayon nankakasakey. Aralen tayoy pigaran alimbawa ed Biblia ya ontulong ed sikatayon nanengneng no akin ya nepeg tayon saniiba tan mankakasakey.

NANSIANSIA IRAN SANIIBA

5, 6. Antoy naaralan tayod si Lot tan ed duaran anak ton bibii?

5 Nensaman, proprotektaan nen Jehova iray lingkor to no mantutulongan ira diad mairap iran panaon. Makaaral tayod sarayan alimbawa ed Biblia, kalangweran man itayo o maedad la. Say sakey ed sikara et si Lot.

6 Say bilay nen Lot tan say pamilya to et niiyan ed peligro nen deralen la na Dios so syudad na Sodoma ya panaayaman da. Angibaki si Jehova na saray anghel pian ibagad si Lot ya kaukolan to lan taynan so syudad tan onlad saray kapalandeyan. “Ontaynan ka pian nabilay ka,” so kuan dad sikato. (Gen. 19:12-22) Inmunor si Lot tan say duaran anak ton bibii. Makapaermen balet ta aliwan ontan so ginawa na arum a kapamilya nen Lot. Abaloan na saramay mamanugangen to et ‘manlulurey’ labat. Kanian inatey ira. (Gen. 19:14) Si Lot tan say duaran anak ton bibii labat so akaliktar lapud inmunor ira tan nansiansia ran saniiba.

7. Panon ya tinulongan nen Jehova so nankakasakey a grupo na totoon tinmaynan ed Ehipto?

7 Nia ni sakey ya alimbawa. Nen tinaynan na saray Israelita so Ehipto, ag-ira nankanya-kanya na grupo, ya kada grupo et akauley lad dalanen to. Insan nen ‘inyunat nen Moises so lima to ed dayat’ tan binelsay nen Jehova so dayat, aliwan si Moises o pigaran Israelita labat so dinmalan. Imbes, say interon nasyon so binmaliw tan prinotektaan ira nen Jehova. (Exo. 14:21, 22, 29, 30) Impanengneng da ya nankakasakey ira, tan kaiba ra so “baleg ya ulop na nanlalaok a totoo,” ya ontutukoy ed saray aliwan Israelita ya akilad sikara. (Exo. 12:38NW) Imposiblin walay pigaran sinmian ya say dinalan da et say labay dan rota. Ta no ontan, seguradon ag-ira protektaan nen Jehova.—1 Cor. 10:1.

8. Diad panaon nen Jehosafat, panon ya nankakasakey iray totoo na Dios?

8 Diad panaon nen Arin Jehosafat, walay mabiskeg ya armadan akaparaan lan onlusob ed Juda. (2 Awa. 20:1, 2) Antoy ginawa na saray Israelita nen naamtaan dan nitan la ray kalaban da? Nanmatalek irad si Jehova tan kinerew day panangigiya to. (Basaen so 2 Awaran 20:3, 4.) Ag-ira nankanya-kanya, noagta nantitipon ira. Oniay nabasad Biblia: “Amin a Juda inmalagey ed arap nen Jehova, pati saray angkelag da, saray asawa ra, tan saray anak da.” (2 Awa. 20:13) Ugaw man o matatken, saniiba dan tinulok so instruksion nen Jehova, tan prinotektaan to ra ed saray kalaban da. (2 Awa. 20:20-27) Agta maong so alimbawan impanengneng da no panon tayon saniiban arapen iray subok bilang totoo na Dios?

9. Antoy naaralan tayo ed pankakasakey na saray Kristiano nen inmunan siglo?

 9 Sankaimano met so pankakasakey na saray Kristiano nen inmunan siglo. Singa bilang, nen nagmaliw ya Kristiano so dakel ya Judio tan proselita, inaral da iray “ibabangat na saray apostol tan innabang da so amin a bengatla ed sakey tan sakey, tan sankakaiba ra diad saray panangan tan diad saray panagpikasi.” (Gawa 2:42) Lalo dan impanengneng so pankakasakey diad panaon na panamasegsegang ta ditan da mas kaukolan so sakey tan sakey. (Gawa 4:23, 24) Agta manepeg labat ya mas mankakasakey tan mantutulongan tayo diad mairap iran panaon?

MANKAKASAKEY LEGAN YA MANASINGGER SO AGEW NEN JEHOVA

10. Kapigan ya lalon kaukolan tayoy mankakasakey?

10 Magano tayo lan naeksperiensya so sankairapan ya panaon ed kapiganman. Indeskribe itan nen propetan Joel ya ‘sakey ya agew na uddiem tan kabilungetan.’ (Joel 2:1, 2; Sof. 1:14) Diad satan a panaon, lalon kaukolan ya mankakasakey iray lingkor na Dios. Tandaan imay imbaga nen Jesus: “No walay inkaapag-apag ed loob na sakey a panarian, nageba itan.”—Mat. 12:25.

11. Antoy naaralan tayo nipaakar ed pankakasakey diad Salmo 122:3, 4? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

11 Diad satan ya mair-irap ya panaon, panon so nepeg ya kaelet na pankakasakey tayo? Makaaral tayod saray abung ed Jerusalem nensaman. Saray abung ditan et nanaasinggeran ya maong, kanian indeskribe na salmista so Jerusalem ya “sakey a syudad a putel.” Mainomay sirin na saray manaayam ditan ya tulongan tan protektaan so sakey tan sakey. Say kaasingger na saray abung ed sakey tan sakey et nayarin mangirerepresenta met ed espiritual ya pankakasakey na interon nasyon sano mantitipon so amin ya tribu na Israel pian mandayew ed si Jehova. (Basaen so Salmo 122:3, 4.) Ontan met so nepeg tayon gawaen natan tan ed onsabin mair-irap ya panaon.

12. Antoy ontulong pian makaliktar tayo sano atakien la nen Gog iray lingkor na Dios?

12 Akin ya importantin mankakasakey itayo diad satan a panaon? Impropesiya na Ezequiel kapitulo 38 ya atakien nen “Gog, ed dalin na Magog” iray lingkor na Dios. Diad satan a panaon, agtayo aabuloyan so antokaman ya pansengegan na inkaapag-apag. Aliwan say mundo nen Satanas so panmatalekan tayon mangiter na proteksion. Imbes, mansiansia tayon maapit ed saray agagi tayo. Balet siempre, agto labay ya ibagan no kaiba tayo ray agagi et makaliktar tayo la. Nepeg ya sikatayon mismo et manmatalek tan ontulok ed si Jehova. No ontan so gawaen tayo, iliktar itayo nen Jehova tan nen Jesus. (Joel 2:32; Mat. 28:20) Nailaloan tayo kasin iliktar nen Jehova iramay onsian ed pulok to?—Miq. 2:12.

13. Antoy naaralan na saray kalangweran ed saray alimbawad Biblia ya nantongtongan tayo?

13 No sakey kan kalangweran, kasin natatalosan mo la no panon kaimportante so pansiansian maapit ed saray agagi? Aliwan saray kaedad mo labat sirin so piulopan mo tan agmo ibibiig so sarilim. Ugaw man o maedad tayo la, tandaan ya asingsingger lay panaon ya talagan kaukolan tayoy sakey tan sakey! On, natan lay panaon ya nepeg tayon paeleten so pikakaaro tayod saray agagi. Diad arapen, say pikasakey mo ed saray lingkor nen Jehova so mangisalbad bilay mo!

“KABIANGAN ITAYO NA SAKEY A LAMAN”

14, 15. (a) Akin et ibabangat itayo la natan nen Jehova ya mankakasakey? (b) Antoy isisimbawa nen Jehova ed sikatayo pian mansiansia itayon nankakasakey?

14 Tutulongan itayo nen Jehova ya ‘saniiban manlingkor ed sikato.’ (Sof. 3:8, 9NW)  Ipapasal to itayo parad arapen sano ‘tiponen to lamet so amin a bengatla diad Kristo.’ (Basaen so Efeso 1:9, 10.) On, gagala nen Jehova ya pankasakeyen so amin ya pinalsa to diad tawen tan dalin bilang sakey ya pamilyan mandadayew ed sikato. Tan segseguradon nagawa itan. Sikayo ran kalangweran, posiblin magmaliw kayon kabiangan na satan a pamilya diad andi-anggaan. Kanian gawa yoy anggaay nayarian yon mikasakey ed organisasyon nen Jehova.

15 Ibabangat itayo la natan nen Jehova ya mankakasakey pian diad balon mundo et mankakasakey tayo ed andi-angga. Diad Kasulatan et maminpiga tayon nabasa ya nepeg tayon ‘iyansakit so sakey tan sakey,’ ‘pablien so balang sakey,’ ‘itultuloy ya ligliwaen so sakey tan sakey,’ tan ‘pabiskegey sakey tan sakey.’ (1 Cor. 12:25; Roma 12:10; 1 Tes. 4:18; 5:11) Amta nen Jehova ya ag-itayo perpekto, kanian aliwan mainomay so pankakasakey. Nepeg sirin ya aralen tayon ‘mabulos ya perdonaen so sakey tan sakey.’—Efe. 4:32.

16, 17. (a) Antoy sakey ya gagala na saray Kristianon pantitipon? (b) Antoy naaralan na saray kalangweran ed alimbawa nen Jesus?

16 Tutulongan itayo met nen Jehova ya mansiansian nankakasakey panamegley na saray Kristianon pantitipon. Mabetbet tayon nababasa imay akasulat ed Hebreos 10:24, 25. Amta tayon saratan ya pantitipon et ontulong ed sikatayon ‘nonoten so sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggawa na maabig.’ Balet imanoen ya say sakey met ya gagala na saratan ya pantitipon et pian “manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng [tayon] asingsingger lay agew.”

17 Nen kalangweran ni Jesus, inapresya toy ontan iran uksoyan. Nen 12 años to, kaiba to ray atateng to ya linmad baleg ya espiritual ya pantitipon diad templo. Walay aminsan ya agawa ya sikatoy agnaromog na atateng to, balet aliwan lapud ta akiulop ed arum ya kalangweran. Imbes, nen sikatoy nalmo nen Jose tan Maria, kaiba to manaya iray managbangat diad templo tan pantotongtongan day Kasulatan.—Luc. 2:45-47.

18. Panon ya makatulong iray pikakasi tayo pian onelet so pankakasakey?

18 Napaelet tayo met so pankakasakey tayo diad pangipikasi tayod saray agagi, tan kerewen tayod si Jehova ya tulongan to ra  diad espisipikon paraan. Ipanonot na satan ed sikatayo ya iyaansakit tayo ra. On, importante ya aroen tayo ray agagi, pasesegen ira diad saray pantitipon, tan ipikasi ira. Sikayo ran kalangweran, kasin gagawaen yo iraya pian lalo kayon onapit ed espiritual ya pamilya yo? Pian nilaban tayod onsabin anggaan, kaukolan ya maapit tayod saray agagi tayo, aliwan diad mundo nen Satanas.

Ipikasi tayo ray agagi tayo (Nengnengen so parapo 18)

IPANENGNENG YA ‘KAUKOLAN TAYOY BALANG SAKEY’

19-21. (a) Antoy sakey ya manunan paraan ya nipanengneng tayon ‘kaukolan tayoy balang sakey’? Mangiter na saray alimbawa. (b) Antoy naaralan mod saray agagi ya nantutulongan diad panaon na kalamidad?

19 Dakel so paneknek ya tutumboken na saray lingkor nen Jehova so prinsipyon nabasad Roma 12:5: “Sikatayo [et] kabiangan a mankaukolan ed balang sakey.” Nanengneng itan sano wala ray kalamidad. Nen Disyembre 2011, walay maksil ya bagyo diad isla na Pilipinas ya Mindanao ya nansengegay graben delap. Diad sakey labat ya labi et masulok ya 40,000 ya kaabungan so adelap, kaibad satan iray abung na dakel ya agagi. Balet unong ed report na branch office, “anggan nen antis nin makakiwas iray relief committee et mansasbi lay tulong na agagi ed nanduruman lugar.”

20 Ontan met so agawa nen walay graben yegyeg ya nanresultad tsunami diad eastern Japan. Ngalngali aderal ya amin so kayarian na dakel ya agagi ditan. Alimbawa, si Yoshiko et ageray so abung to. Manga 40 kilometro so kaarawi na panaayaman to diad Kingdom Hall. Oniay inkuan to: “Agmi inilaloan ya diad tinmumbok ya agew kayari yegyeg et inanap kami manaya na manangasikaso na sirkito tan sakey nin brother.” Oniay makakaimis nin imbaga nen Yoshiko: “Apresyaen min maong ya talagan naasikaso so espiritual ya pankaukolan mi panamegley na kongregasyon. Sakey ni, inikdan da kami na saray latop, sapatos, bag, tan pajama.” Oniay inkomento na sakey ya membro na relief committee: “Saray agagi ed interon Japan et kinmiwas ya saksakey tan nantutulongan ira. Wala ingen iray agagin tinmulong ya nanlapu nid United States. Nen tinepetan mi ra no akin ya mabulos iran tinmulong, inkuan da, ‘Sikami tan saray agagi mid Japan et saksakey, tan kaukolan day tulong.’” Agka ta maliket ya kaiba kad organisasyon ya saray membro to et talagan manaaroan? Seguradon malikeliket si Jehova diad pakakanengneng tod pankakasakey tayo.

21 No natan ni labat et mantutulongan tayo la, akaparaan tayon sungdoan ya saniiba iray mairap ya situasyon diad arapen. Siansia nin mankakasakey itayo anggano bilang et anggapo lay komunikasyon tayod agagi diad arum ya bansa. Oniay imbaga nen Fumiko ya biktima na bagyo ed Japan: “Asingsingger lay anggaan. Kaukolan tayon tuloytuloy ya tulongan iray agagi tayo legan tayon aalagaren so panaon ya anggapo la ray kalamidad.”

22. Panon ya makatulong so pankakasakey tayo diad arapen?

22 Kalangweran ka man o maedad la, manparaan la natan parad agew nen Jehova diad panggawam ed anggaay nayarian mo ya mikasakey ed saray agagi. Sano deralen la iyan mauges ya mundo, ilaban nen Jehova iray lingkor to ya singa ginawa to nensaman. (Isa. 52:9, 10) Lanang mon tandaan ya sakey kad saray nilaban no mansiansia kan kaiba na nankakasakey ya totoo na Dios. Diad onsublay ya artikulo, aralen tayo no akin ya makatulong met so pangapresya ed saray espiritual ya kayamanan ya naawat tayo la.