Eclesiastes 7:1-29

  • Say maabig a ngaran tan say agew na ipapatey (1-4)

  • Say panagbano na sakey a marunong (5-7)

  • Mas maong ni kasumpalan nen say gapoan (8-10)

  • Say kaabigan na karunongan (11, 12)

  • Say maong ya agew tan say agew na kairapan (13-15)

  • Paliisay pagmaliw ya alablabas (16-22)

  • Saray obserbasyon na managbangat (23-29)

7  Say maabig a ngaran* et mas maong ni nen say maabig a larak,+ tan say agew na impatey et mas maong ni nen say agew na inkiyanak.  Mas maong ni onlad abung na inateyan nen say diad abung a walay ponsia,+ ta satan so pansumpalan na balang too, tan nepeg itan ya ipapuso na sakey a mabilay.  Mas maong ni pakagonigon nen say panelek,+ ta say panermen na lupa et mamaabig ed puso.+  Say puso na marunong et walad abung na inateyan, balet say puso na makulangkulang et walad abung na panliliket.+  Mas maong ni ondengel ed panagbano na sakey a marunong+ nen say ondengel ed kansion na saray makulangkulang.  Ta say elek na samay makulangkulang et singa sanitsit na napopoolan iran sabit diad silong na banga;+ tan saya met et andi-kakanaan.  Balet say panamairap et gawaen ton ambagel so sakey a marunong, tan say pasuksok et gawaen ton mauges so puso.+  Mas maong ni sampot na sakey a bengatla nen say gapo na satan. Mas maong ni magmaliw a maanos nen say magmaliw a mapaatagey.+  Agka komon mainomay* a nasakitan,+ ta say panem-em na sakit na linawa et walad pagew na saray makulangkulang.*+ 10  Agmo ibabaga, “Akin et mas maabig iray agew nensaman nen say natan?” ta aliwa kan marunong no itepet mo ’ya.+ 11  Say karunongan a walay kaiba ton tawir et maong a bengatla tan walay kaabigan to ed saramay makakanengneng na liwaway agew.* 12  Ta say karunongan et sakey a proteksion+ no panon a say kuarta et sakey a proteksion,+ balet saya so kaabigan na kakabatan: Say karunongan et pansiasiansiaen ton mabilay iramay walaan na satan.+ 13  Nonot mo so kimey na tuan Dios, ta siopay makapangipetek ed samay ginawa ton pikewet?+ 14  Diad maong ya agew et dalepdep mo yan kamaongan,+ balet diad agew na kairapan, nonot mo a ginawa iya na tuan Dios a singa samay maong ya agew,+ pian agbalot naseguro* na totoo no antoy nagawad sikara diad arapen.+ 15  Legan na andi-kakanaan a bilay ko+ et anengneng ko so amin a bengatla—say matunong ya ompapatey diad inkatunong to+ tan say mauges a manbibilay na andukey anggano mauges.+ 16  Agka magmamaliw a sobran matunong,+ tan agmo ipapatnag ya alablabas kan marunong.+ Akin et deralen moy sarilim?+ 17  Agka magmamaliw a mauge-uges odino makulangkulang.+ Akin et ompatey ka ya anggapod panaon?+ 18  Sankaabigan no dengelen mo yan bilin, ya agmo met ipupulisay imay sakey;+ ta pareho irayan unoren na samay ontatakot ed Dios. 19  Say karunongan et gawaen ton mas makapanyari so sakey a marunong nen say samploran mabiskeg a lalakin walad syudad.+ 20  Ta anggapoy matunong a too diad dalin a naynay a manggagaway maong tan agbalot mankakasalanan.+ 21  Ontan met, agmo iimanoen so amin ya ibabaga na totoo,+ pian agmo narengel so lingkor mo a mansasalita na mauges* ed sika; 22  ta amtam diad pusom a sikan mismo et aminpiga met lan nansalita na mauges ed arum.+ 23  Diad karunongan et sinubok ko yan amin, tan inkuan ko: “Magmaliw ak a marunong.” Balet agko itan naabot. 24  Antokaman a sinmabi et agnarandan tan araldalem a maong. Siopay makatalos ed satan?+ 25  Inteen koy pusok pian amtaen, usisaen, tan anapen so karunongan tan no akin a nagagawa ray bengatla, tan pian talosan so kaugsan na kaandiay kalakal tan say inkamakulangkulang na kaambagelan.+ 26  Et oniay naamtaan ko: Mas ansakit nen say ipapatey so biin singa iket a panagpatit, a say puso to et singa saray iket a panag-erel, tan saray lima to et singa gulonggulong. Sikatoy natakasan na samay mamapaliket ed tuan Dios,+ balet naeerel to imay makasalanan.+ 27  “Nengneng mo, saya so aromog ko,” kuan na managbangat.+ “Sansakey kon inusisa iray bengatla pian makapanggawa ak na konklusyon, 28  balet samay intultuloy ko* ya inanap et agko aromog. Diad sanlibon totoo et akaromog ak na sakey a lakin matunong, balet anggapoy aromog ko a biin matunong. 29  Saya labat so aromog ko: Say tuan Dios et ginawa ton maptek so katooan,+ balet nanggawa ra na dakel a pakana.”+

Paimanod leksab

Odino “Say maabig a reputasyon.” Literal, “Say ngaran.”
Odino posiblin, “tanda na sakey a makulangkulang.”
Literal, “manggaganat ed espiritum.”
Salanti, saramay mabilay.
Odino “naamtaan.”
Literal, “mangisasamba.”
Odino “na kamarerwak.”