Eclesiastes 11:1-10

  • Anamoten so pankanawnawa (1-8)

    • Ibantak mo ed danum so tinapay mo (1)

    • Mangisibwag kay bini manlapud kabuasan ya anggad labi (6)

  • Panliketan moy inkatobonbalom balet nonot mon walay eebatan mo (9, 10)

11  Ibantak mo* ed danum so tinapay mo,+ ta kalabas na dakel ya agew et naromog mo lamet itan.+  Mangiyapag ka ed pitora odino anggan diad walora,+ ta agmo amta so onsabin desyang diad dalin.  No saray lurem et napno la na danum, ibalasubos day uran diad dalin; tan no say sakey a kiew et natumba diad abalaten odino diad amianen, inerman so tumbaan to et diman so kawalaan to.  Samay banbantayan toy siplog na dagem et agmangisibwag na bini, tan samay onnenengneng ed saray lurem et agmanani.+  No panon ya agmo amta so ikukurang na espiritu diad saray pukel na ugaw ed eges na malukon a bii,+ agmo met amta so kimey na tuan Dios, a manggagawa ed amin a bengatla.+  Diad kabuasan et mangisibwag kay binim tan agmo pampapainawaen so limam anggad labi;+ ta agmo amta no dinan so ontubo, balanglan saya odino samay sakey, odino kasin pareho iran onaligwas.  Makapaliket so liwawa, tan maabig ed mata so pakanengneng ed agew.  Ta no say sakey a too et manbilay na dakdakel a taon, panliketan to komon iratan ya amin.+ Balet nepeg ton nonoten a nayarin dakel met iray agew na kabilungetan; amin ya onsabi et andi-kakanaan.+  Manliket ka, O kalangweran a laki, legan a wala ka nid kalangweran, tan manliket komon so pusom diad saray agew na inkatobonbalom. Tumbok moy aarapen na pusom tan la ka no iner ka itonton na matam; balet amtaen mo a say tuan Dios so mangukom* ed sika lapud sarayan amin.+ 10  Kanian ekal mod pusom iray makapagonigon a bengatla, tan ipulisay mo ray bengatlan mauges ed laman mo, ta say inkatobonbalo tan kaksilan et andi-kakanaan.+

Paimanod leksab

Odino “Ibakim.”
Odino “mikuentaan.”