Eclesiastes 2:1-26

  • Inusisay kakanaan na saray kimey nen Solomon (1-11)

  • Relatibon kakanaan na karunongan na too (12-16)

  • Say kaandiay kakanaan na pansasagpot (17-23)

  • Mangan, oninum, tan panliketan so kimey (24-26)

2  Inkuan kod sarilik:* “Salien ko pay manliket tan nengnengen ko no antoy maabig a nagawa.” Balet saya met et andi-kakanaan.   Inkuan ko nipaakar ed panelek, “Kaambagelan!” Tan nipaakar ed panliket, “Antoy gunggona na satan?”  Sigpot-puso ak a nanusisa, a pinenek koy sarilik ed alak,+ tan legan na satan et pinansiansiak so karunongan ko; sinalik ni ingen so manggaway inkamakulangkulang pian nanengneng ko no antoy sankaabigan a gawaen na totoo legan na daiset ya agew na bilay da diad silong na tawen.  Nanggawa ak na angkakabaleg a kimey.+ Angipaalagey ak na saray abung ko;+ nantanem ak na kaubasan ko.+  Nanggawa ak na sarilik iran hardin tan parke, tan nantanem ak ditan na amin a klase na kiew a manbubunga.  Nanggawa ak na saray tiponan na danum ko, pian naparanuman ko ray taneman na mabunan kakiewan.  Awalaan ak na saray lingkor a lalaki tan bibii,+ tan wala ray lingkor kon inyanak ed sankaabungan* ko. Awalaan ak met na dakdakel ya ayayep—saray baka tan karnero+—a mas dakel ni nen saray ayayep na amin ya akauna ed siak diad Jerusalem.  Nantipon ak na pilak tan balitok parad siak,+ saray kayamanan na* saray arari tan saray probinsya.+ Wala ray lalaki tan bibiin komakansion ko, ontan met ed samay panliliketan a maong na ananak na totoo—say bii, on, dakdakel a bibii.*  Kanian nagmaliw ak a mas makapanyari nen say siopaman ya akauna ed siak diad Jerusalem.+ Tan nansiansia ed siak so karunongan ko. 10  Agko sinibletan so sarilik na antokaman a pinirawat ko.*+ Agko pinokpokan so pusok ed anggan anton liket, ta say pusok et nanggayaga lapud amin a sagpot ko, tan saya so tumang* ko ed amin a sagpot ko.+ 11  Balet sanen ninodnonot koy amin a kimey a ginawa na saray limak tan amin a mairap a kimey a nansagpotan kon sumpalen,+ anengneng ko ya amin a bengatla et andi-kakanaan tan panguusil ed dagem;+ anggapoy bengatlan peteg a makana* diad dalin.+ 12  Insan inteen koy imanok ed karunongan tan kaambagelan tan inkamakulangkulang.+ (Ta antoy nagawaan na too ya onsublay ed ari? Saman labat lay agawaan la.) 13  Tan atalosan ko a mas maabig so karunongan nen say inkamakulangkulang,+ no panon a mas maabig so liwawa nen say kabilungetan. 14  Say mata na marunong et walad ulo to;*+ balet samay makulangkulang et manaakar ed kabilungetan.+ Amoriak met a saksakey so pansumpalan dan amin.+ 15  Insan inkuan kod sarilik: “Samay nagagawa ed makulangkulang et nagawa met ed siak.”+ Anto sirin so agunggonak diad alablabas ya inkarunong ko? Kanian inkuan kod sarilik: “Saya met et andi-kakanaan.” 16  Ta say pakanodnonotan ed samay marunong odino ed samay makulangkulang et agmanbayag.+ Diad onsabi iran agew, balang sakey et nalingwanan. Tan panon so ipatey na marunong? Singa met ed makulangkulang.+ 17  Kanian binusol ko so bilay,+ lapud amin a gagawaen diad dalin et makapagonigon ed siak, ta amin a bengatla et andi-kakanaan,+ a panguusil ed dagem.+ 18  Binusol ko so amin a nansagpotan kon maong diad dalin,+ lapud itilak ko lanlamang itan ed samay toon onsublay ed siak.+ 19  Tan siopay makaamta no sikatoy magmaliw a marunong odino makulangkulang?+ Ingen ta uleyan toy amin a bengatlan agamoran ko diad dalin ed panamegley na baleg a sagpot tan karunongan ko. Saya met et andi-kakanaan. 20  Kanian naandiay ilalo so pusok ed amin a kimey a nansagpotan kon maong diad dalin. 21  Ta nayarin mansagpot a maong so sakey a too, ya iwawanwan na karunongan tan kakabatan tan abilidad, balet iter to lanlamang so nabebetangan to* ed samay toon agnansagpot ed satan.+ Saya met et andi-kakanaan tan makapaermen a maong. 22  Anton talagay nagunggona na too ed amin a pansasagpot to tan ambisyon to a mamapakiwas ed sikato* pian mansagpot a maong diad dalin?+ 23  Ta diad amin ya agew to et puro sakit na liknaan tan pakadismaya so iiter na kimey to,+ tan anggan diad labi et agmakakapainaway puso to.+ Saya met et andi-kakanaan. 24  Anggapo lay mas maabig ed sakey a too nen say mangan tan oninum tan manliket ed* pansasagpot to.+ Amoriak met a saya et nanlapud lima na tuan Dios,+ 25  ta siopay mas maabig so kakanen tan iinumen to nen say siak?+ 26  Say toon makapaliket ed tuan Dios et iikdan to na karunongan tan kakabatan tan paliliketen to,+ balet say iiter ton kimey ed makasalanan et say pantipon tan pankolekta labat pian iter ed samay toon makapaliket ed sikato.+ Saya met et andi-kakanaan, a panguusil ed dagem.

Paimanod leksab

Literal, “pusok.”
Literal, “ananak a lalaki ed abung.”
Odino “say kayarian a wala labat ed.”
Odino “sakey a bii, on, saray bibii.”
Literal, “a kinerew na saray matak.”
Odino “betang.”
Odino “bengatlan makagunggona.”
Odino “et akalukas.”
Odino “so amin a bengatla.”
Literal, “tan ed panseseet na puso to.”
Odino “say inengneng na kamarerwa to ed maong lapud.”