Eclesiastes 5:1-20

  • Onasingger ed Dios tekep na takot (1-7)

  • Saray mas abeba et babantayan na saray mas atagey (8, 9)

  • Say kaandiay kakanaan na kayamanan (10-20)

    • Saray mangaaro ed pilak et agbalot napenek (10)

    • Masamit so ugip na komikimey (12)

5  Alwaran moy kupbang mo kapagno onla kad abung na tuan Dios;+ mas maong ni onlan ondengel+ nen say onlan manbagat a singa gagawaen na saray makulangkulang,+ ta agda amta a say gagawaen da et mauges.  Agmo papaulyanan so sangim a bengatbengat a mansalita, odino say pusom a mangganat a mansalita ed arapan na tuan Dios,+ ta say tuan Dios et walad tawen balet sika et wadiad dalin. Kanian nepeg a daiset labat so ibagam.+  Ta say kugip et resulta na dakdakel a kapagaan,*+ tan say labir na makulangkulang et resulta na dakdakel a salita.+  Kapagno mangisipan ka ed Dios, toor mon tampol itan,+ ta sikatoy agnaliliketan ed saray makulangkulang.+ No antoy insipan mo, toor mo.+  Mas maong nin agka mangisipan nen say mangisipan ka balet agmo lanlamang tooren.+  Agmo aabuloyan a pankasalananen ka na sangim,+ tan agmo ibabaga ed arapan na anghel* a sakey itan a lingo.+ Akin et pasanoken mo so tuan Dios lapud ibabagam tan deralen toy kimey na saray limam?+  Ta no panon a say dakel a kapagaan et manresultad saray kugip,+ ontan met a say dakel a salita et manresultad andi-kakanaan a bengatla. Balet takotan mo so tuan Dios.+  Agmo pankelawan no nanenengneng mon papairapen so pobri tan susumlangen so hustisya tan inkatunong diad distritom.+ Ta samay atagey ya opisyal et babantayan na sakey a mas atagey nen sikato, tan wala ray arum a mas atagey ni nen sikara.  Ontan met, say produkto na dalin et aapagen ed sikaran amin; anggan say kakanen na ari et manlalapud uma.+ 10  Say mangaaro ed pilak et agbalot napenek ed pilak, tan say mangaaro ed kayamanan et agbalot napenek ed nanaalmo to.+ Saya met et andi-kakanaan.+ 11  Sano ondakel iray maong a bengatla, ondakel met iray mangupot ed saratan.+ Et antoy nagunggona na samay akankayarian noag say onnengneng labat?+ 12  Masamit so ugip na samay manlilingkor, daiset man odino dakel so kakanen to, balet say dakel a kayarian na toon mayaman et agto pakaugipan. 13  Walay makapaermen a maong a nanenengneng ko diad dalin: saray kayamanan ya iyaamot na samay akanggawa a pakasakitan to. 14  Naandi iratan a kayamanan lapud mapeligron impanpuonan,* tan sanen sikatoy awalaan na anak, anggapon balot so akera ed sikato.+ 15  No panon a say sakey et labos-lakseb a pinmaway ed eges nen ina to, ontan met so iyalis to.+ Tan anggapon balot so naawit to ed amin a nansagpotan to.+ 16  Saya met et makapaermen a maong: No panon so insabi na sakey, ontan a mismo so iyalis to; tan wala tay nagunggona na sakey a mansasagpot a maong parad dagem?+ 17  Ontan met, sikatoy inagew-agew a mamangan ed kabilungetan, a nadidismayan maong tan mansasakit tan onsasanok.+ 18  Saya so nanenengneng kon maabig tan duga: say sakey et nepeg a mangan tan oninum tan manliket ed amin a kimey+ a pansasagpotan to diad dalin legan na daiset ya agew na bilay ya inter na tuan Dios ed sikato, ta satan so tumang* to.+ 19  Ontan met, sano iikdan na Dios so too na kayamanan tan kaykayarian+ tan say pakayarin manliket ed saratan, nepeg ton awaten so tumang* to tan panggayagaan toy pansasagpot to. Saya et regalo na Dios.+ 20  Ta agto naliklikas* so ilalabas na saray agew na bilay to, lapud papanoen na tuan Dios so puso to na liket.+

Paimanod leksab

Odino “dakdakel a pakakaokupadoan.”
Odino “mensahero.”
Odino “trabaho.”
Odino “betang.”
Odino “betang.”
Odino “nanonotan.”