Eclesiastes 9:1-18

  • Pareparehoy pansusumpalan na amin (1-3)

  • Panliketan so bilay anggaman walay ipapatey (4-12)

    • Anggapon balot so amta na saray inaatey (5)

    • Anggapo so kimey diad Lubok (10)

    • Say panaon tan saray ag-iilaloan a nagawa (11)

  • Say karunongan et agnaynay ya aapresyaen (13-18)

9  Kanian impapusok iyan amin tan amoriak a say matunong tan say marunong, pati saray kimey da, et walad lima na tuan Dios.+ Ag-amta na totoo so panangaro tan pambusol ya impatnag sakbay da.  Pareparehoy pansusumpalan na amin,+ samay matunong tan samay mauges,+ samay maong tan samay malinis tan samay aliwan malinis, tan saramay manbabagat tan saramay agmanbabagat. Samay maong et miparad samay makasalanan; samay mansasamba et miparad samay maalwar nipaakar ed panangisamba.  Sakey iyan makapagonigon a bengatla a nagagawa diad dalin: Lapud pareparehoy pansusumpalan na amin,+ say puso na totoo et napno met na kaugsan; tan walay kaambagelan ed puso ra legan iran manbibilay, insan ira ompapatey!*  Walay ilalo na siopaman a mabilay, lapud say mabilay ya aso et mas maong ni nen say inatey a leon.+  Ta saray mabilay et amta ra ya ompatey ira,+ balet saray inatey et anggapon balot so amta ra,+ tan anggapo lay tumang* da, lapud amin a pakanodnonotan ed sikara et alingwanan la.+  Ontan met, naandi la so panangaro ra tan say pambusol da tan say panimon da, tan anggapo lay betang da ed antokaman a gagawaen diad dalin.+  Kanian mangan ka a malikeliket tan inum moy alak mo a walaay magayagan puso,+ ta say tuan Dios et aliketan lad saray kimey mo.+  Komon ta lanang ya amputi* so kawes mo, tan naynay mon larakan so ulom.+  Manliket ka ed bilay a kaibay inad-arom ya asawam+ diad amin ya agew na andi-kakanaan a bilay mo, ya inter na Dios ed sika diad dalin, diad amin ya agew na isasaew mo, ta satan so nabebetangan mo ed bilay tan ed kimey a pansasagpotan mon maong diad dalin.+ 10  Antokaman a nayarin gawaen na limam, gawam ed amin a biskeg mo, ta anggapo so kimey odino plano odino kakabatan odino karunongan diad Lubok,*+ a laen mo. 11  Wala ni bengatlan nanenengneng ko diad dalin, a samay maples ya ombatik et agnaynay a manatalo ed lumba, samay mabiskeg et agnaynay a manatalo ed guerra,+ samay marunong et agnaynay a walaay naakan, samay intelihente et agnaynay a walaay kayamanan,+ tan saramay makabat et agnaynay ya ontatalona,+ ta say panaon tan saray ag-iilaloan a nagawa et onsasabid sikaran amin. 12  Ta say too et agto amtay panaon to.+ Singa say sira a naeerel ed makapatey ya iket tan saray manok et naeerel ed patit, ontan iray anak na totoo a napapatitan diad panaon na desyang, sano biglan onsasabi itan ed sikara. 13  Saya ni so naobserbaan ko diad dalin nipaakar ed karunongan—tan pandinayewan ko: 14  Walay melag a syudad a dagdaiset so lalaki; tan inmataki ditan so sakey a makapanyarin ari tan pinaliberan to itan tan walay ginawa ton angkakabaleg a panagkubkob. 15  Ditan et walay sakey a lakin mairap-bilay balet ta marunong, tan inliktar toy syudad lapud karunongan to. Ingen ta anggapo lay makakanonot ed sayan laki a mairap-bilay.+ 16  Tan inkuan kod sarilik: ‘Mas maong ni karunongan nen say biskeg;+ ingen ta say karunongan na sakey a mairap-bilay et leleglemewen, tan saray salita to et agdedengelen.’+ 17  Mas maong a dengelen so kalmadon panagsalita na samay marunong nen say eyag na sakey a manuuley ed saray makulangkulang. 18  Mas maong ni karunongan nen saray armas parad guerra, balet anggan sakey labat a makasalanan et naderal toy dakel a kamaongan.+

Paimanod leksab

Literal, “tan kayari na satan—diad saray inaatey!”
Odino “upa.”
Salanti, kawes a masnag so kolor to a mangipapatnag na maliket a liknaan, aliwan kawes parad paneermen.
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.