Eclesiastes 6:1-12

  • Walaay kaykayarian balet agmaliket (1-6)

  • Panliketan mo no antoy walad sika natan (7-12)

6  Wala ni sakey a makapaermen a nanenengneng ko diad dalin, a kaslakan a nagagawa ed saray totoo:  Iikdan na tuan Dios so too na saray kayamanan tan kaykayarian tan kagalangan, kanian ag-onkukulang na antokaman a pipirawaten to;* ingen ta ag-inabuloyan na tuan Dios a panliketan to iratan, noagta samay dayo. Saya et andi-kakanaan tan makapagonigon a maong.  No say sakey a too et maminlasus a magmaliw ya ama tan manbilay na dakel a taon tan ontatken, ingen ta sikatoy* agmanliliket ed maong iran bengatla a kayarian to antis ya onsabi ed lubok,* nibagak a say ugaw ya inatey lan niyanak et mas maong ni nen sikato.+  Ta andi-kakanaan so inkiyanak na sayan ugaw tan inatey diad kabilungetan, tan say ngaran to et asakbongan ed kabilungetan.  Anggano agton balot anengneng so agew odino anggapon balot so amta to, mas maong ni kipapasen* to nen samay inmuna.+  Anto so gunggonay pambilay na duan libon taon no agmakaeksperiensyay liket? Agta amin et oonla ed saksakey a pasen?+  Amin a pansasagpot na too et pian peselen so eges to;+ balet sikatoy agbalot napepenek.  Ta antoy bentaha na sakey a marunong ed sakey a makulangkulang?+ Odino antoy gunggona a say sakey a pobri et amta to no panoy manbilay?  Magmaong nin panliketan na sakey so nanenengneng na mata to nen say manliberliber pian anapen iray pilalek* to. Saya met et andi-kakanaan, a panguusil ed dagem. 10  Antokaman a wadia et nginaranan la, tan amta la no anton talaga so too; tan agto sarag so misuppiatan* ed samay mas makapanyari nen sikato. 11  No kapigan ondadakel iray salita,* diman met ondadakel so andi-kakanaan a bengatla; tan antoy niiter dan gunggona ed sakey a too? 12  Siopay makaamta no antoy sankaabigan a gawaen na sakey a too ed bilay to legan na daiset ya agew na andi-kakanaan a bilay to, ya onlalabas a singa anino?+ Ta siopay makapangibagad too no antoy nagawa diad dalin no sikatoy naandi la?

Paimanod leksab

Odino “ag-onkukulang parad kamarerwa to.”
Odino “say kamarerwa to et.”
Odino “tan anggan say lubok et agto kayarian.”
Literal, “mas dakel so painawa.”
Diad Hebreo, nephesh. Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Odino “ya idepensay kanepegan to.”
Odino posiblin, “iray bengatla.”