Eclesiastes 3:1-22

  • Walay panaon na amin a bengatla (1-8)

  • Say panliket ed bilay et regalo na Dios (9-15)

    • Say andi-anggaan et walad puso na too (11)

  • Say Dios et manguukom ed amin tekep na inkahustisya (16, 17)

  • Amin a totoo tan ayayep et mansumpal ed ipapatey (18-22)

    • Amin et ompawil ed dabok (20)

3  Walay panaon na amin a bengatla,Walay panaon na kada nagagawa diad silong na tawen:   Panaon na kiyanak* tan panaon na ipatey;Panaon na pantanem tan panaon na pamagot ed intanem;   Panaon na pamatey tan panaon na pamaabig;Panaon na pangigeba tan panaon na pangipaalagey;   Panaon na panakis tan panaon na panelek;Panaon na panugaog tan panaon na pansayaw;*   Panaon na pangitupak ed saray bato tan panaon na pantipon ed saratan;Panaon na ilakap tan panaon na ag-ilakap;   Panaon na pananap tan panaon na pangawat ed impakabalang;Panaon na pangiyatol tan panaon na pangibantak;   Panaon na pamilat+ tan panaon na pandait;Panaon na ag-iyesel+ tan panaon na pansalita;+   Panaon na pangaro tan panaon na pambusol;+Panaon parad guerra tan panaon parad kareenan.  Antoy nagunggona na komikimey ed amin a pansasagpot to?+ 10  Anengneng koy kimey ya inter na Dios ed saray anak na totoo a pakaokupadoan da. 11  Amin a bengatla et ginawa ton balibali* ed panaon da.+ Inyan to ni ingen so andi-anggaan ed puso ra; balet agbalot natalosan na totoo so kimey na tuan Dios manlapud gapo ya anggad sampot. 12  Amoriak ya anggapo lay mas maabig ed sikara nen say panliket tan panggawa na maong legay bilay da,+ 13  tan balang sakey et nepeg a mangan tan oninum tan manliket ed amin a pansasagpot to. Saya et regalo na Dios.+ 14  Naamtaan ko ya amin a bengatlan gagawaen na tuan Dios et mansiansia ya anggad angga. Anggapoy kaukolan ya iyarum tan anggapoy kaukolan a bawasen. Ontan so impanggawa na tuan Dios ed satan pian sikatoy takotan na totoo.+ 15  Antokaman so nagagawa et agawa la nensaman, tan antokaman so onsabi et sinmabi la nensaman;+ balet aanapen na tuan Dios imay inusilan.* 16  Anengneng ko met iya diad dalin: Diad pasen na hustisya et walay kaugsan, tan diad pasen na inkatunong et walay kaugsan.+ 17  Kanian inkuan kod sarilik: “Say tuan Dios so mangukom ed matunong tan mauges,+ ta walay panaon na kada nagagawa tan kada ikikiwas.” 18  Inkuan ko met ed sarilik a saray anak na totoo et suboken na tuan Dios tan ipanengneng tod sikara a singa ra ayayep, 19  ta pareho so pansumpalan na totoo tan say pansumpalan na ayayep.+ No panon ya ompapatey so ayep, ompapatey met so too; tan amin da et walaan na sakey ya espiritu.+ Kanian say too et aliwan atagey nen say ayep, ta amin a bengatla et andi-kakanaan. 20  Amin da et oonla ed sakey a pasen.+ Amin da et nanlapud dabok,+ tan amin da et ompapawil ed dabok.+ 21  Siopay makaamta no kasin say espiritu na totoo et oonlad tagey odino say espiritu na saray ayayep et oonlad leksab?+ 22  Tan anengneng ko ya anggapo lay mas maabig nen say panliket na too ed kimey to,+ lapud satan so tumang* to; ta siopay makapangipanengneng ed sikato na nagawa sano naandi la?+

Paimanod leksab

Odino “pananak.”
Literal, “panlukso-lukso.”
Odino “mauk-uksoy; manepeg; matukoy.”
Odino posiblin, “imay bengatlan linmabas la.”
Odino “betang.”