Eclesiastes 4:1-16

  • Say panamairap ya alabas ni nen say patey (1-3)

  • Balansin panmoria ed kimey (4-6)

  • Say kablian na kaaro (7-12)

    • Mas maong ni duara nen say sakey (9)

  • Say bilay na manuley et nayarin magmaliw ya andi-kakanaan (13-16)

4  Inimanok lamet so amin a panamairap a mantutultuloy diad dalin. Anengneng ko ray lua na saray napapairap, balet anggapoy manliligliwa ed sikara.+ Tan walay pakayari na saramay mamapairap ed sikara, kanian anggapoy manliligliwa ed sikara.  Tan ninonot kon mas maong ni iramay inaatey la nen saramay mabilay ni.+  Tan mas maong ni nen saratan a dua imay agni niyanak,+ samay agto nanenengneng iray makapagonigon a nagagawa diad dalin.+  Tan nanenengneng ko so pinasyan pansasagpot tan maabig a panagkimey a resulta na panlalaslasan na totoo;+ saya met et andi-kakanaan tan panguusil ed dagem.  Samay makulangkulang et akatalikepkep legan a mankapuy lan mankapuy so laman to.*+  Mas maong ni daiset a painawa* nen say alablabas a panagkimey* tan panguusil ed dagem.+  Inimanok so sakey nin alimbawa na bengatlan andi-kakanaan diad dalin:  Walay sakey a toon bukbukor to, ya anggapoy kaiba to; anggapoy anak to odino agi to, balet ag-ontutundan mankimey. Saray mata to et agnapepenek ed kayamanan.+ Balet itetepet to kasi ed sarili to, ‘Parad siopa so pansasagpot ko tan pangisisiblet koy maong iran bengatla ed sarilik’?*+ Saya met et andi-kakanaan tan makapadismayan kimey.+  Mas maong ni duara nen say sakey+ ta walaan ira na maabig a tumang* ed pansasagpot da. 10  Ta no natumba so sakey ed sikara, sikatoy ipaalagey na kaiba to. Balet anto kasi nagawa no atumba may sakey tan anggapoy mangipaalagey ed sikato? 11  Niarum ni, no manabay ya ondukol so duara, napetangan ira, balet panon a napetangan so sakey no bukbukor to? 12  Tan nayarin say sakey et nadaeg to imay manbukbukor, balet sikatoy sarasarag a taloen na duaran saniba. Tan say taloran tili a lubir et mairap* a napultot. 13  Mas maong ni pobrin ugaw balet ta marunong nen say masiken lan ari balet ta makulangkulang,+ ya agto la amta so ondengel ed simbawa.+ 14  Ta sikatoy* pinmaway ed prisoan pian magmaliw ya ari,+ anggano sikatoy niyanak a pobri diad satan a panarian.+ 15  Ninonot ko so amin a mabilay a manaakar diad dalin, tan no antoy nagagawa ed samay ugaw ya onsublay a manuley a manalalagey ed pasen na ari. 16  Anggano mansasbi onsusuportad sikato, saramay onsabi ed saginonor et agla naliketan ed sikato.+ Saya met et andi-kakanaan, a panguusil ed dagem.

Paimanod leksab

Literal, “tan kakanen toy dilin laman to.”
Literal, “sankaakop a painawa.”
Literal, “duaran akop na impasyan panagkimey.”
Odino “kamarerwak.”
Odino “mas baleg a gunggona.”
Odino “agmainomay.”
Nayarin manutukoy ed samay marunong ya ugaw.