Onlad karga

Onlad saray karga

‘Dengel Yo tan Talosan Yo so Kabaliksan’

‘Dengel Yo tan Talosan Yo so Kabaliksan’

“Dengel yo ak, amin yo, tan talosan yo so kabaliksan.”MAR. 7:14.

1, 2. Akin ya ag-atalosan na dakel so kabaliksan na saray salita nen Jesus?

NAYARIN narerengel moy boses na katongtong mo. Ompan naimanom ni ingen so tonada na boses to. Balet antoy gunggona na satan no agmo lanlamang natatalosan so ibabaga to? (1 Cor. 14:9) Mipadpara, nilibo so akarengel ed saray imbaga nen Jesus. Natatalosan da met so lenguahe ya inusar to. Balet, ag-atalosan na dakel so kabaliksan na saray salita to. Kanian imbaga to: “Dengel yo ak, amin yo, tan talosan yo so kabaliksan.”Mar. 7:14.

2 Akin ya ag-atalosan na dakel so kabaliksan na imbaga nen Jesus? Say arum et wala lay sarilin opinyon da tan aliway motibo ra. Oniay imbaga nen Jesus ed sikara: “Masilib yon ipupulisay so ganggan na Dios ta pian napansiansia yoy tradisyon yo.” (Mar. 7:9) Agdan talaga labay ya aralen no antoy kabaliksan na saray salita to. Tan agda met labay ya umanen iray kagagawa tan panmoria ra. Akalukas ya tua iray layag da, balet ta akakapot so puso ra! (Basaen so Mateo 13:13-15.) Panon tayon makaseguro ya akalukas ya naynay so puso tayo pian minabang tayod saray bangat nen Jesus?

 NO PANON ITAYON MINABANG ED SARAY BANGAT NEN JESUS

3. Akin ya atalosan na saray disipulo iray salita nen Jesus?

3 Nepeg tayon aligen iray mapaabeban disipulo nen Jesus. Inkuan tod sikara: “Maliket kayo ta makanengneng iray mata yo, tan makadngel iray layag yo.” (Mat. 13:16) Akin et atalosan da ray salita nen Jesus balet ta ag-atalosan na arum? Unona, nantepet ira tan inamta day kabaliksan na saratan. (Mat. 13:36; Mar. 7:17) Komadua, labay da nin naaruman iray katuaan ya inawat da la. (Basaen so Mateo 13:11, 12.) Komatlo, akaparaan iran iyaplika iray arengel tan atalosan da aliwa labat lan diad kabibilay da noagta pian natulongan da met so arum.Mat. 13:51, 52.

4. Pian natalosan tayo ray ilustrasyon nen Jesus, antoy taloran gawaen tayo?

4 No labay tayon natalosan iray ilustrasyon nen Jesus, aligen tayo ray matoor ya disipulo to. Walay taloran paraan pian nagawaan itan. Unona, nepeg ya mangigana tayoy oras ya aralen tan dalepdepen iray imbaga nen Jesus, man-research, tan mantepet. No gawaen tayo itan, nawalaan tayoy pikakabat. (Uli. 2:4, 5) Insan nengnengen tayo no panon ya mikonektaan iray naaralan tayo ed saray dati tayo lan amta. Manresulta itan ed pakatalos. (Uli. 2:2, 3) Kayari to, usaren tayoy naaralan tayo diad pangiyaplika ed satan. No gawaen tayo itan, ipapanengneng tayoy kakabatan.Uli. 2:6, 7.

5. Mangiter na alimbawa pian nipanengneng so pandumaan na pikakabat, pakatalos, tan kakabatan.

5 Antoy pandumaan na pikakabat, pakatalos, tan kakabatan? Oniay alimbawa to ’tan: Imadyin mon wala kad pegley na karsada tan walay nitan lan bus. Unona, antam ya say onsasabi et bus—atan so pikakabat. Insan, amoriam ya natalapos ka no agka onalis—atan so pakatalos! Kanian ompireg ka—atan so kakabatan! Kampegan ibabaga na Biblia ya kaukolan tayon ‘iyatol [o alwaran] so aralem a kakabatan.’ Akadependid satan so bilay tayo!—UIi. 3:21, 22; 1 Tim. 4:16.

6. Antoy apatiran itepet tayo legan tayon aaralen so pitoran ilustrasyon nen Jesus? (Nengnengen so  kahon.)

6 Diad sayan artikulo tan ed ontumbok, aralen tayoy pitoran ilustrasyon ya inusar nen Jesus. Legan tayon gagawaen itan, ebatan tayo irayan tepet: Antoy kabaliksan na sayan ilustrasyon? (Ontulong itan pian nawalaan tayoy pikakabat.) Akin ya inusar nen Jesus iyan ilustrasyon? (Manresulta itan ed pakatalos.) Panon tayo yan nausar pian minabang itayo tan natulongan tayoy arum? (Atan so kakabatan.) Tan antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

SAY BUKEL NA MUSTASA

7. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa?

7 Basaen so Mateo 13:31, 32. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed bukel na mustasa? Irerepresenta na bukel so mensahe na Panarian ontan met ed resulta na pangipupulong ed satan—say Kristianon kongregasyon. Singa say bukel na mustasa ya ‘sankamelagan ed amin ya bukel,’ say Kristianon kongregasyon et ginmapo ed melag a grupo nen 33 C.E. Balet kalabas na pigaran dekada, maples itan ya binmaleg a mas ni ed inilaloan da. (Col. 1:23) Makagunggona so imbaleg na satan ta imbaga nen Jesus ya “saray ontitikyab a manok” et ‘manuubong ed saray sanga na satan.’ Irerepresenta na saratan ya manok iray matunong ya totoo ya manaanap na espiritual a naakan tan nasiroman diad Kristianon kongregasyon.—Ikompara so Ezequiel 17:23.

8. Akin ya inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa?

 8 Akin ya inusar nen Jesus iyan ilustrasyon? Inusar to so makapakelaw ya imbaleg na bukel na mustasa pian ipanengneng ya say Panarian na Dios et walaan na pakayarin onlaknab, manprotekta, tan daegen so amin ya makasbel. Manlapu nen 1914, makapakelkelaw so imbaleg na Kristianon kongregasyon! (Isa. 60:22) Saramay mililimog ditan et naproprotektaan ed espiritual. (Uli. 2:7; Isa. 32:1, 2) Ontan met, nanenengneng tayon say ilalaknab na Panarian et agnapatunda anggano dakel so onsusumpa.—Isa. 54:17.

9. (a) Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa? (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

9 Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nipaakar ed bukel na mustasa? Ompan dagdaiset so Tasi diad lugar yo odino singa anggapoy nanenengneng yon maabig ya resulta na pampupulong yo. Anggaman ontan, napaseseg tayon mantultuloy no tandaan tayon nadaeg na Panarian so amin ya mairap a subok. Singa bilang, nen kasabi nen Brother Edwin Skinner ed India nen 1926, pigpigara labat so Tasi ed satan a bansa. Diad gapo singa anggapoy iyaaligwas, tan say kimey et adeskribe ya “mair-irap.” Balet intultuloy toy nampulong tan anengneng to no panon ya dinaeg na mensahe na Panarian iray mair-irap ya subok. Natan et masulok lan 37,000 so aktibon Tasi ed India, tan masulok ya 108,000 so inmatendi ed Memoryal nen imbeneg ya taon. Tan nengnengen pa so sakey nin alimbawa ya mangipanengneng ed makapadinayew ya inlaknab na Panarian. Diad samay taon ya sinmabi si Brother Skinner ed India, kakkagapo ni labat na kimey ed Zambia. Balet natan et masulok lan 170,000 so publisher ditan, tan 763,915 so inmatendi ed Memoryal nen 2013. Labay ton ibaga, 1 ed kada 18 totoo ed Zambia so inmatendi. Talagan makapadinayew itan!

SAY LEBADURA

10. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nipaakar ed lebadura?

10 Basaen so Mateo 13:33. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nipaakar ed lebadura? Ontutukoy met iyan ilustrasyon ed mensahe  na Panarian tan ed resulta na satan. Say “interon masa” na arina et irerepresenta toy amin ya bansa, tan say inlebag na satan et ontutukoy ed inkayat na mensahe na Panarian panamegley na panagpulong ya kimey. Sankaimano imay imbaleg na bukel na mustasa, balet say epekto na lebadura et agnanengneng ya tampol. Kaukolan nin palabasey panaon pian nanengneng so epekto.

11. Akin ya inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed lebadura?

11 Akin ya inusar nen Jesus iyan ilustrasyon? Labay ton ipanengneng ya walay pakayari na mensahe na Panarian ya onkayat tan mamawalay pananguman. Say mensahe na Panarian et akasabi lad “sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8) Balet, aliwan lanang ya sankaimano so epekto na satan ya mensahe; no maminsan et ag-itan nalikas ya tampol. Balet seguradon walay epekto—aglabat ondarakel so totoon mangaawat ed satan ya mensahe, noagta manguuman met so personalidad da.Roma 12:2; Efe. 4:22, 23.

12, 13. Mangiter na saray alimbawa no panon ya kinmayat so mensahe na Panarian a singa adeskribe ed ilustrasyon nipaakar ed lebadura.

12 Mabetbet ya kaukolan nin palabasey taotaon antis ya nanengneng so epekto na panagpulong a kimey. Alimbawa, si Franz tan Margit, ya natan et wala lad sananey ya branch, et nanlingkor ed branch office ed Brazil nen 1982. Nampulong irad melag tan nisulinek ya baley. Inyaralan da so sakey ya ina tan say apatiran anak to. Say panguloan, ya 12 años tod saman, et mabaing ya maong tan onaamot antis iran onggapon manaral. Lapud anguman so asainmin di Franz tan Margit, agda la nituloy ya inyaralan iyan saniina. Balet kalabas na 25 taon, akapasyar lamet iyan sanasawa ed saman ya baley. Antoy asabian da diman? Wala lay sakey a kongregasyon ya 69 so publisher, 13 so regular payunir, tan balo so Kingdom Hall da. Amay mabapbaing ya ugaw ey? Coordinator la natan na ulop na mamatatken! Singa samay lebadura ed ilustrasyon nen Jesus, kinmayat so mensahe na Panarian tan inuman toy bilay na dakel a totoo. Agaylay liket na saman ya sanasawa!

13 Say pakayari na mensahe na Panarian ya umaney bilay na totoo et napatnagan ed saray bansa ya insebel na gobierno so panagpulong. Agtayo nibaga no anggan iner lay asabi na mensahe ed saratan a bansa, tan mabetbet ya nasusurprisa tayod resulta. Laen tayon alimbawa so Cuba. Akasabi ditan so mensahe na Panarian nen 1910, tan binmisita ditan si Brother Russell nen 1913. Balet diad gapo et matantan so iyaaligwas. Natan ey? Wala lay masulok ya 96,000 ya publisher, tan 229,726 so inmatendi ed Memoryal nen 2013. Labay ton ibaga, 1 ed kada 48 ya manaayam ed satan ya bansa so inmatendi. Anggan diad saray bansa ya agmet sebel so kimey tayo, nayarin akasabi la so mensahe na Panarian ed saray lugar ya iisipen tayon mairap ya nasabi. *Ecl. 8:7; 11:5.

14, 15. (a) Antoy naaralan tayod samay ilustrasyon nipaakar ed lebadura? (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

14 Antoy naaralan tayo ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed lebadura? No dalepdepen tayo so kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus, natalosan tayon agtayo nepeg ya mapagan maong no panon ya nasabi na mensahe na Panarian so minilyon ya agni  akadngel ed satan. Si Jehova so akauley. Balet antoy betang tayo? Oniay ebat na Salitay Dios: ‘Diad kabuasan et itanem mo so binim, tan diad labi et agmo ipipikos so limam; ta agmo amta no antoy onaligwas, no saya kasi odino saman, odino kasin nampadpara iran maong.’ (Ecl. 11:6) Balet siempre, agtayo lilingwanan ya ipikasin maabig komon so resulta na panagpulong a kimey, lalo lad saray bansa ya kokontroley gobierno so kimey tayo.Efe. 6:18-20.

15 Ontan met, agtayo nepeg ya nadismaya no diad unaan et singa anggapoy maong ya resulta na kimey tayo. Agtayon balot ibabaliwala so “agew na melag a gapoan.” (Zac. 4:10NW) Ompan say resulta to lanlamang et mas baleg tan mas makapadinayew nen say iilaloan tayo!Sal. 40:5; Zac. 4:7.

SAY OMBIABIAHEN NEGOSYANTE TAN SAY AKAAMOT A KAYAMANAN

16. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed ombiabiahen negosyante tan say akaamot ya kayamanan?

16 Basaen so Mateo 13:44-46. Antoy kabaliksan na ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed ombiabiahen negosyante tan say akaamot ya kayamanan? Nen wadiad dalin si Jesus, wala ray negosyante ya ombiabiahe na arawi tan nasasabi da anggad Indian Ocean diad panaanap day mararakep iran perlas. Irerepresenta na negosyante ed sayan ilustrasyon iray matunong a totoo ya gagawaen day anggaay nayarian da pian peneken so espiritual a pankaukolan da. Samay “sakey a mabmablin perlas” et ontutukoy ed mablin katuaan na Panarian. Lapud naamtaan na negosyante so kablian na satan a perlas, inlako ton “tampol” so amin a kayarian to pian nasaliw itan. Binitla met nen Jesus so lakin mankikimey ed uma ya akalmoy “akaamot” ya kayamanan. Sayan laki et agmanaanap na kayamanan, aliwan singa samay negosyante. Balet, inlako to met iray kayarian to pian nasaliw to so uma ya kawalaan na kayamanan.

17. Akin et inusar nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed ombiabiahen negosyante tan say akaamot ya kayamanan?

17 Akin et inusar nen Jesus iyan duaran ilustrasyon? Idadanet to ya say katuaan et naromog diad nanduruman paraan. Say arum et aanapen da itan tan gagawaen day anggaay nayarian da pian naalmo da. Say arum et agmanaanap ed katuaan balet nalmo da itan lapud nayarin walay angipaamta ed sikara. Antokaman so paraan, lapud anengneng day kablian na katuaan, mabulos iran nanggaway baleg a sakripisyo pian nakayarian itan.

18. (a) Antoy naaralan tayod sayan duaran ilustrasyon? (b) Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

18 Antoy naaralan tayod sayan duaran ilustrasyon? (Mat. 6:19-21) Tepetay sarilim: ‘Kasin singa ak ed samay duaran lalaki ed sarayan ilustrasyon? Kasin singa onman ed sikara so panamablik ed katuaan? Kasin mabulos ak ya mansakripisyo pian nakayarian itan, odino kasin lapud saray kapagaan ed bilay et nibabaliwalak la itan?’ (Mat. 6:22-24, 33; Luc. 5:27, 28; Fil. 3:8) No mas impapuso so liket tayod impakalmo tayod katuaan, mas mabiskeg so determinasyon tayon iyuna itan ed bilay tayo.

19. Antoy aralen tayod onsublay ya artikulo?

19 Komon ta paneknekan tayon talagan dinengel tan atalosan tayoy kabaliksan na sarayan ilustrasyon nipaakar ed Panarian. Agtayo labat aamtaen so kabaliksan na saratan noagta iyaplika tayo met iray naaralan tayon leksion. Diad onsublay ya artikulo, ikonsidera tayoy talora nin ilustrasyon tan nengnengen tayo no antoy naaralan tayod saratan.

^ par. 13 Ontan met so naeksperiensya ed bansan Argentina (2001 Yearbook, pahina 186); East Germany (1999 Yearbook, pahina 83); Papua New Guinea (2005 Yearbook, pahina 63); tan Robinson Crusoe Island (Say Panag-bantayan, Hunyo 15, 2000, pahina 9).