Unonan Samuel 18:1-46

  • Si Elias et akinengneng ed si Obadias tan Ahab (1-18)

  • Si Elias sumpad saray propeta nen Baal diad Carmel (19-40)

    • ‘Ag-ira makapandesisyon’ (21)

  • Anampot so talora tan kapalduay taon a kelang (41-46)

18  Kalabas na pigaran panaon, diad komatlon taon,+ oniay mensahe nen Jehova a sinmabid si Elias: “La ka, manpanengneng kad si Ahab, insan pauranen ko ed dalin.”+  Kanian linmay Elias pian manpanengneng ed si Ahab legan na graben eras+ diad Samaria.  Kaleganan na satan, tinawag nen Ahab si Obadias a manangasikaso ed sankaabungan to. (Si Obadias et tatakotan ton maong si Jehova,  tan sanen papateyen nen Jezebel+ iray propeta nen Jehova, inyamot nen Obadias ed ungib so 100 a propeta a tunggal 50, tan sinuplayan to ray tinapay tan danum.)  Et inkuan nen Ahab ed si Obadias: “La ka, anap mon amin iray subol na danum tan lawak* diad dalin. Ompan makaromog tayoy magenap a dika a makapangisalbad bilay na saray kabayo tan mula* tan ag-ompatey ya amin iray ayayep tayo.”  Kanian inapag da no iner a pasen ed dalin so laen da. Sananey so inarap nen Ahab, tan sananey met so inarap nen Obadias.  Legan a walad dalan si Obadias, inmabet ed sikato si Elias. Et abidbir ton tampol tan dinmakmomo tan inkuan to: “Sika ’tan, katawan kon Elias?”+  Et oniay inyebat to: “On, siak. La ka, tan ibagam ed katawan mo: ‘Wadiay Elias.’”  Balet inkuan to: “Antoy ginawak a kasalanan a labay mo ak ya iyawat ed lima nen Ahab pian pateyen to ak? 10  Unong a mabilay si Jehova a Dios mo, anggapoy nasyon odino panarian ya agto angibakian pian anapen ka. Sanen inkuan dan, ‘Anggapo dia,’ impansamba to ray panarian tan nasyon ya agda ka naromog.+ 11  Et natan ibabagam, ‘La ka, tan ibagam ed katawan mo: “Wadiay Elias.”’ 12  Kaalis ko, iyakar ka na espiritu nen Jehova+ ed pasen ya agko amta, tan sano ibagak ed si Ahab tan agto ka naromog, seguradon pateyen to ak. Ingen ta manlapu lad inkaugaw ko et tatakotan koy Jehova. 13  Agni kasi nadngelan na katawan ko imay ginawak, a sanen papateyen nen Jezebel iray propeta nen Jehova et inyamot ko ed ungib so 100 a propeta nen Jehova a tunggal 50, tan sinuplayan ko ray tinapay tan danum?+ 14  Balet natan ibabagam, ‘La ka, tan ibagam ed katawan mo: “Wadiay Elias.”’ Segurado, pateyen to ak.” 15  Ingen ta inkuan nen Elias: “Unong a mabilay si Jehova na saray armada, samay panlilingkoran ko,* diad sayan agew et manpanengneng ak ed sikato.” 16  Kanian inmalis si Obadias pian minengneng ed kinen Ahab tan imbaga tod sikato; insan linmay Ahab pian minengneng ed kinen Elias. 17  Kanengneng nen Ahab ed si Elias, oniay imbaga to: “Sika ’tan, samay angawit na baleg a gulo* ed Israel?” 18  Diad saya et inkuan to: “Aliwan siak so angawit na gulo ed Israel, noagta sika tan say sankaabungan nen amam, diad insumlang yod saray ganggan nen Jehova tan diad impanlingkor yod Baal.+ 19  Natan, patawag mo so interon Israel tan paonlam irad siak diad Palandey Carmel,+ pati say 450 propeta nen Baal tan say 400 a propeta na sagradon poste,*+ ya ondurungo ed lamisaan nen Jezebel.” 20  Kanian impatawag nen Ahab so amin a totoo na Israel tan tinipon to ray propeta diad Palandey Carmel. 21  Insan inasinggeran nen Elias so amin a totoo tan inkuan to: “Anggad kapigan kayo agmakapandesisyon?*+ No si Jehova so tuan Dios, sikatoy tumbok yo;+ balet no si Baal, tumbok kayod sikato!” Balet ag-inmebat iray totoo. 22  Inkuan ni nen Elias ed saray totoo: “Siak labat so akeran propeta nen Jehova,+ balet 450 so propeta nen Baal. 23  Natan, pangala yo ray duaran kilaw a kalakian a baka, tan pampili yo ray sakey a tegtegen da tan iyan dad tapew na kiew, balet agda popoolan. Et siak, iparaan ko may sakey a kilaw a kalakian a baka, tan iyan kod tapew na kiew, tan agko met poolan. 24  Insan tawag kayod ngaran na dios yo,+ tan ontawag ak ed ngaran nen Jehova. Say Dios ya onebat diad panamegley na apoy et sikato so tuan Dios.”+ Diad saman et inmebat so amin a totoo: “Maong ’tay imbagam.” 25  Et inkuan nen Elias ed saray propeta nen Baal: “Mas dakel kayo, kanian unona ki lan mamili na sakey a kilaw a kalakian a baka tan iparaan yo, balet agyo popoolan, insan tawag kayo ed ngaran na dios yo.” 26  Kanian inala da may sakey a kilaw a kalakian a bakan inter ed sikara, imparaan da, tan ag-ira tinmundan tinmawag ed ngaran nen Baal manlapud kabuasan ya anggad ugto, a kuan da: “O Baal, ebatan mo kami!” Balet anggapoy boses a narengel da tan anggapoy oneebat.+ Et mankitkitley iran nansayaw-sayaw ed paliber na altar a ginawa ra. 27  Kasabi ugto et kinantiawan ira nen Elias tan kuan to: “Ikasi-kasil yoy boses yo! Agta sikatoy sakey a dios?+ Ompan araldalem so nononoten to odino inmalis ta makakabawas la.* Odino ompan naugip tan kaukolan nin bangonen!” 28  Et inkasi-kasil day boses da tan sinasalger day laman da na saray yuro tan gayang unong ed kustombre ra, anggad inmaagus so dala ed interon laman da. 29  Kayari ugto, intultuloy da ni kinmiwas a singa naaatapis* ya anggad asabi oras na panangiyapay na kakanen diad labi, balet anggapo nin siansiay arengel dan boses tan anggapoy oneebat; anggapoy mangiimano.+ 30  Ag-abayag et inkuan nen Elias ed amin a totoo: “Singger kayod siak.” Kanian inmasingger ed sikato iray totoo. Insan inapiger to so ageban altar nen Jehova.+ 31  Et angalay Elias na 12 bato, unong ed bilang na tribu na saray lalakin ananak nen Jacob, samay angibagaan nen Jehova na, “Israel so magmaliw a ngaran mo.”+ 32  Inusar to iramay bato ed impanggawa toy altar+ parad ngaran nen Jehova. Insan nanggaway banawang diad paliber na altar, a diad kaawang to et napantaneman na duaran sukat a seah* na bukel. 33  Kayari na satan, inlira tod altar iray kiew, tinetegteg to so kilaw a kalakian a baka, tan inyan tod tapew na saray kiew.+ Insan inkuan to: “Pano yo na danum so apatiran angkakabaleg a buyog tan ikalbo yod apay a popoolan tan diad saray kiew.” 34  Insan inkuan to: “Pidua yo.” Kanian ginawa da lamet. Inkuan to ni: “Pitlo yo.” Kanian pinitlo ran ginawa itan. 35  Et inmagus so danum ed paliber na altar, tan pinano to met na danum so banawang. 36  Kasabi oras na panangiyapay na kakanen diad labi,+ inmasingger ed altar si propetan Elias tan inkuan to: “O Jehova a Dios nen Abraham,+ Isaac,+ tan Israel, diad sayan agew et naamtaan komon a sika so Dios ed Israel tan siak so lingkor mo tan lapud salitam et agawaan ko irayan amin a bengatla.+ 37  Ebatan mo ak, O Jehova! Ebatan mo ak pian naamtaan na sarayan totoo a sika, Jehova, so tuan Dios tan sika so mamapakiwas ed puso ra ya ompawil ed sika.”+ 38  Diad saman et pinmelag so apoy a nanlapud si Jehova tan sinimot na satan so apay a popoolan,+ saray kiew, saray bato, tan saray dabok, tan sinepsep na satan so danum ed banawang.+ 39  Sanen anengneng itan na amin a totoo, dinmakmomo iran tampol tan inkuan da: “Si Jehova so tuan Dios! Si Jehova so tuan Dios!” 40  Insan inkuan nen Elias ed sikara: “Erel yo ray propeta nen Baal! Agyo aabuloyan a walay anggan sakey a makabatik!” Et inerel da ran tampol, insan inlasur ira nen Elias diad kulos na Kison+ tan pinapatey to ra diman.+ 41  Natan et inkuan nen Elias ed si Ahab: “Tatdang ka, mangan ka tan inum ka, ta narerengel ko lay maksil ya uran.”+ 42  Kanian tinmatdang si Ahab tan angan tan inminum, tan si Elias et tinmatdang ed toktok na Carmel insan dinmakmomod dalin, a say lupa to et walad baetan na saray pueg to.+ 43  Insan inkuan tod lingkor to: “Tatdang ka pa, tan nengneng kad dayat.” Kanian sikatoy tinmatdang tan ninmengneng ed dayat tan inkuan to: “Anggapoy anengneng ko.” Et aminpiton imbaga nen Elias a, “Pawil ka.” 44  Diad komapiton inyakar na lingkor to et inkuan to: “Walay anengneng kon melag a lurem a singa lima na too ya ontatagey manlapud dayat.” Et inkuan nen Elias: “La ka, ibagam ed Ahab, ‘Iparaan moy karwahem! Lasur ka la, ta no naabotan kay maksil ya uran, agka makaalis!’” 45  Kaleganan to et binmilunget so tawen lapud makapal iran lurem, sinmiplog so dagem, insan inmuran na makmaksil;+ tan si Ahab et akalugan ed karwahe a paarap ed Jezreel.+ 46  Balet diad saman, say lima nen Jehova et walad si Elias, tan say kawes to et imbariber tod* balangbang to tan binmatik tan naunaan to ni Ahab ya akasabid Jezreel.

Paimanod leksab

Odino “kulos.”
Say Hebreon salita et manutukoy ed nanlaok a poli na asno tan kabayo.
Literal, “a diad arapan to et akaalagey ak.”
Odino “angawit na sumpa.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “pankitley ed duaran nandumaan ya opinyon.”
Odino posiblin, “linman nambiahe.”
Odino “kinmiwas a singa saray propeta.”
Say sakey a seah et 7.33 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “binalkesan toy.”