Onlad karga

Onlad saray karga

Bebendisyonan nen Jehova Iramay “Mabulos so Puso Ra”

Bebendisyonan nen Jehova Iramay “Mabulos so Puso Ra”

PINAGALANGAN itayo na Amalsa diad impangiter tod sikatayo na mabmablin regalo—sarag tayoy manggaway sarili tayon desisyon. Tan dakel ya bendisyon so iiter to ed saramay mabulos dan uusaren itan ya regalo parad dugan panagdayew tan ed saramay mansasagpot pian napasanto so ngaran to tan suportaan so gagala to. Aglabay nen Jehova ya onunor tayo labat lapud obligasyon tayo itan o napipilitan tayo. Say labay to et mabulos tayon mandayew ed sikato lapud inar-aro tayo tan papablien tayoy amin ya gagawaen to.

Singa bilang, nen walad kalawakan na Sinai iray Israelita, ingganggan ira nen Jehova ya manpaalagey na pasen ya pandayewan da. Inkuan to: ‘Mangala kayo na iyapay yod kinen Jehova; siopaman a mabulos so puso to, sikato komon et mangiyakar na iyapay ed si Jehova.’ (Exo. 35:5) Kada Israelita et makapangiter na sarag ton iter, tan kada boluntaryon apay—antokaman itan odino panon karakel—et nausar pian nasumpal so pagagawa nen Jehova. Antoy resulta ey?

Saray Israelitan ‘dinagdag na puso ra’ et boluntaryon angiter na kontribusyon, ya balang sakey et “mabulos so puso” to. Saray lalaki tan bibii et mabulos ya angawit na nausar ed panggaway tabernakulo: balitok ya sara, ikaw, singsing, balitok, pilak, gansa, asul a tinebey, kolor-ube ya abel, ambalbalangan tinebey, marakep a linen, bagoy kanding, katat na kalakian a karnero a kinoloran na ambalanga, katat na poka, kiew na acacia, ankablin bato, balsamo, tan larak. Say atipon ya kontribusyon et ‘masulok lan onkana ed kimey tan dakel a tuloy.’—Exo. 35:21-24, 27-29; 36:7.

Balet say talagan panliketan nen Jehova et aliwan saramay inter da, noagta say inkamabulos dan suportaan so dugan panagdayew. Apakiwas met iran usaren so panaon tan biskeg da. “Amin a marunong a bibii et nanlaga na tinebey diad panamegley na lima ra,” so kuan na salaysay. On, “amin a marunong a bibii a dinagdag na puso ra et nanlaga na bagoy kanding.” Ontan met, inikdan nen Jehova si Bezalel na “karunongan, pakatalos, tan kakabatan ed amin a klase na kimey.” Diad tua, inikdan na Dios si Bezalel tan Oholiab na abilidad ya gawaen so amin ya pagagawa tod sikara.Exo. 35:25, 26, 30-35NW.

Nen ingganggan nen Jehova iray Israelita ya mangiter na donasyon, sikatoy mataletalek ya “siopaman a mabulos so puso to” et onsuportad dugan panagdayew. Lapud satan, mabulos to met iran benendisyonan na panangigiya tan agnasabaan ya liket. Impanengneng sirin nen Jehova ya no bendisyonan toy inkamabulos na saray lingkor to, seguradoen ton ag-ira onkulang na anggan anton bengatla tan ikdan to ray abilidad pian nasumpal so linawa to. (Sal. 34:9) No iter moy anggaay nayarian mo ed si Jehova, seguradon bendisyonan to ka lapud inkamabulos mo.