Onlad karga

Onlad saray karga

‘Amta To so Dalan’

‘Amta To so Dalan’

NEN Martes, Marso 18, 2014, anampot so bilay nen Guy Hollis Pierce diad dalin, membro na Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova. Sikatoy manedad na 79 nen tinmua so iilaloan ton nakaiba si Kristo, a singa ed arum nin apaolin agagi to.Heb. 2:10-12; 1 Ped. 3:18.

Si Guy Pierce et inyanak ed Auburn, California, U.S.A., nen Nobyembre 6, 1934, tan abautismoan nen 1955. Nankasal ira na inad-aro ton asawa ya si Penny nen 1977, tan nampamilya ira. Lapud asali toy nampamilya, singa maar-aron ama so pidedeneng tod arum. Nen 1982, nampayunir ira nen Penny, tan manlapu nen 1986 et 11 taon ya nanlingkor bilang manangasikaso na sirkito diad United States.

Nen 1997, si Guy tan Penny Pierce et nagmaliw ya membro na pamilyan Bethel ed United States. Nantrabaho si Brother Pierce ed Service Department, tan nen 1998 et sikatoy niyasain ya katulongan na Personnel Committee na Mananguley ya Ulop. Inyanunsio si Brother Pierce bilang membro na Mananguley ya Ulop nen Oktubre 2, 1999, diad annual meeting na Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Diad apalabas iran taon, sikatoy nanlingkor ed Personnel, Writing, Publishing, tan Coordinators’ committee.

Maapit so liknaan na totoon nanlapud nanduruman kultura ed si Brother Pierce, lapud balibali imis to tan maong ya manpaelek. Balet say talagan labalabay dad sikato et saray kualidad to—maaro, mapaabeba, rerespetoen toy matunong iran ganggan tan prinsipyo, tan mabiskeg so pananisia tod si Jehova. Parad si Guy Pierce, mas baleg so posibilidad ya ag-ombutay so agew nen say agnasumpal iray impormisa nen Jehova, tan satan ya katuaan so labay ton ipaamta ed interon mundo.

Makulikuli si Brother Pierce ed panlilingkor tod si Jehova, ya masaksakbay ya ombabangon tan mabetbet ya mantratrabaho ni anggano lablabi la. Aliber toy interon mundo diad impamaseseg tod saray agagi, tan anggano busy et walan walay panaon to parad saray indibidual ya membro na pamilyan Bethel tan ed arum ya labay day milimog ed sikato, tan onkerew na simbawa tan tulong. Anggano linmabas lay dakel a taon, agnalingwanan na saray agagi so inkamaparawes, pikakaaro, tan saray Makasulatan ya panamaseseg to.

Say inad-aro tayon agi tan kaaro et akaiba nen Penny diad 37 ya taon tan awalaan iray anemiran anak, tan saray apo tan apod pueg. Dakel met so espiritual ya ananak to. Nen Sabado, Marso 22, 2014, si Mark Sanderson, ya membro met na Mananguley ya Ulop et angiter na paliwawa diad Brooklyn Bethel bilang pakanodnonotan ed si Brother Pierce. Kaibad saray imbaga to et say ilalo nen Brother Pierce ya manbilay ed tawen tan binasa to irayan salita nen Jesus: “Diad abung nen Amak et dakel so napanayaman. . . . No onla ak lan mangiparaan na sakey a pasen parad sikayo, ompawil ak tan awiten ta kayo ed ayaman ko, ta pian no iner so kawalaan ko et wadman kayo met. Tan diman ed laen ko et amta yo so dalan.”Juan 14:2-4.

Siempre, nailiw tayon maong si Brother Pierce. Balet maliket tayo ta ‘amta to so dalan’ paonlad permanentin “ayaman” to.