Onlad karga

Onlad saray karga

“Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla”

“Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla”

“Seguroen iray mas importantin bengatla.”—FIL. 1:10.

1, 2. Anton propesiya nipaakar ed kaunoran iran agew so nan-interesan na saray disipulo nen Jesus, tan akin?

SI Pedro, Santiago, Juan, tan Andres labat so kaiba nen Jesus. Aburido rad samay imbaga nen Jesus ya naderal so templo. (Mar. 13:1-4) Kanian intepet da: “Ibagam ed sikami, Kapigan nagawa irayan bengatla, tan anto naani so tanda na kiwawalam tan say kasampotan na sistema na mundo?” (Mat. 24:1-3) Bilang ebat, aglabat imbaga nen Jesus iray ebento ya nagawa antis a naderal so Jerusalem, noagta pati saray nagawa ed kaunoran iran agew na mauges a mundo nen Satanas. Walay ebenton talagan naninteresan na saray disipulo. Kayari ton sinansakey iray makapagonigon ya nagawa singa saray guerra, eras, tan idakel na kaugsan, walay impasakbay ton positibon nagawa ed kaunoran iran agew. Inkuan to: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan.”—Mat. 24:7-14.

2 Akaiba na saray disipulo ed impangipulong day maong a balita na Panarian si Jesus. (Luc. 8:1; 9:1, 2) Kanian nayarin nanonotan da may inkuan to: “On, dakel so aanien, balet daiset so mankikimey. Mikasi kayo sirin ed Katawan na panag-ani a mangibaki na saray mankimey ed aanien to.” (Luc. 10:2) Balet panon dan napulongay “interon dalin” tan ‘makapantasi ed amin a nasyones’? Iner so panlapuay kaaruman a komikimey? No anengneng labat komon na saraman ya disipulo nen Jesus so kasumpalan na saray imbaga ton nabasad Mateo 24:14, seguradon mandinayew ira!

3. Panon ya nasusumpal so Lucas 21:34 ed panaon tayo, tan antoy nepeg ya itepet tayod sarili tayo?

 3 Nagagawa lad panaon tayo imay impropesiya nen Jesus. Minilyon lay onsusuportad panangipulong ed maong a balita na Panarian diad interon dalin. (Isa. 60:22) Balet impaimano nen Jesus ya wala ray nairapan ya manpokus ed sayan kimey diad kaunoran iran agew. Nabalang so imano ra tan “nabelatan” ira. (Basaen so Lucas 21:34.) Satan ya imbaga nen Jesus et mas importante natan lapud wala ray lingkor nen Jehova ya abalang so imano ra. Nayarin lapud inyuna ray trabaho, atagey ya edukasyon, kayamanan, odino mas dakel so panaon dad isport tan panagrelaks. Nabebelatan so arum lapud saray desdes tan problemad bilay. Kanian maabig no tepetan moy sarilim: ‘Siak balet ey? Kasin iyuunak so panaglingkor ed Dios?’

4. (a) Antoy impikasi nen Pablo parad saray Kristiano ed Filipos, tan akin? (b) Antoy aralen tayod sayan mantumbokan ya artikulo, tan akin?

4 Kinaukolan na saray Kristiano nen inmunan siglo so mansagpot pian makapanpokus irad espiritual. Kanian impikasi nen Pablo iramay taga Filipos pian ‘naseguro da iray mas importantin bengatla.’ (Basaen so Filipos 1:9-11.) Singa si apostol Pablo, dakel ed sikara so nagmaliw a ‘lalon makpel tan andian na takot ya angipulong ed salita na Dios.’ (Fil. 1:12-14) Diad panaon tayo, amayamay met ya agagi so makmakpel a mangipupulong ed Salita na Dios. Balet, mas makapanpokus tayo ed sayan sankaimportantian ya kimey no imanoen tayoy nagagawaan na organisasyon nen Jehova natan. Diad sayan artikulo, pantongtongan tayo no panon ya uusaren nen Jehova so organisasyon to pian nasumpal so Mateo 24:14. Antoy manunan kimey na organisasyon to tan panon itayon napabiskeg ed satan? Diad ontumbok ya artikulo, aralen tayo no panon itayon makapansungdo tan makapibansag ed organisasyon nen Jehova.

SAY ORGANISASYON NEN JEHOVA ED TAWEN

5, 6. (a) Akin ya angiter si Jehova na pasingawey nipaakar ed organisasyon tod tawen? (b) Antoy anengneng nen Ezequiel ed pasingawey?

5 Dakel a bengatla so agla impaisulat nen Jehova ed Biblia. Singa bilang, ag-angiter na detalye no panon ya onggagana so utek tan no panon kakomplikado so uniberso, anggano makapadinayew komon iratan ya impormasyon. Imbes, say impaisulat nen Jehova et saray impormasyon ya kaukolan tayo pian natalosay linawa to tan nagawaan tayo itan. (2 Tim. 3:16, 17) Balet makapalikliket ta nabasad Biblia so pigaran impormasyon nipaakar ed agnanengneng ya organisasyon nen Jehova! Nabasa tayo iratan ed libro na Isaias, Ezequiel, Daniel, tan Apocalipsis. (Isa. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Apo. 4:1-11) Inikdan itayo nen Jehova na pankanawnawan natalosan so organisasyon tod tawen. Akin ya impaamta to itan ed sikatayo?

6 Labay nen Jehova ya ipaliknan kabiangan itayo na organisasyon tod interon uniberso. Dakerakel so gagawaen na agnanengneng ya organisasyon to pian nasumpal so linawa to. Singa bilang, diad sakey a pasingawey et anengneng nen Ezequiel so makapadinayew ya mangatatawen a karwahe. Satan a karwahe et mapmaples tan magmainomay a makapanguman na direksion kanian arawi nasabi to. (Eze. 1:15-21) Anengneng met nen  Ezequiel imay Akalugan ed karwahe. Inkuan to: “Anengneng ko so singa mandarlang a metal, a singa say nengneng na apoy ed loob to a manliberliber . . . Saya sikato nen saman so kaparpara na kaatageyan nen Jehova.” (Eze. 1:25-28) Seguradon mandinayew si Ezequiel ed satan ya anengneng to! Naimatonan to ya si Jehova so sigpot a mangipapakurang ed organisasyon to panamegley na masanton espiritu to. Talagan malinlinew ed sayan pasingawey a say organisasyon nen Jehova ed tawen et aktibon onkikiwas!

7. Akin ya mamabiskeg ed talek tayo so pasingawey ya naawat nen Daniel?

7 Wala met so pasingawey ya naawat nen Daniel ya mamabiskeg ed talek tayo. Diad satan, anengneng toy Jehova, say “Masiken na Saray Ag-agew” ya akayurong ed trono a nandalig tan singa dalang na apoy. (Dan. 7:9) Labay nen Jehova ya ipaimano ed si Daniel a say organisasyon To et tuloytuloy ya onaabanti pian sumpaley gagala To. Anengneng met nen Daniel ya niiter ed “singa sakey ya anak a too,” si Jesus, so panuley ed organisasyon nen Jehova diad dalin. Aliwan temporaryo so perpekton uley nen Jesus. Imbes, “sikato so lawas a panuley, a sikato so agnaani onlalabas, tan say panarian to ed satan sikato so agnabagbag.” (Dan. 7:13, 14) Manepeg labat sirin ya manmatalek tayod si Jehova tan ed saray gagawaen to. Inter toy “panuley, tan gayaga [kagalangan, NW], tan sakey a panarian” ed Anak to, si Jesus. Si Jehova so anuro ed si Jesus kanian makapanmatalek tayod uley to.

8. Antoy alikna di Ezequiel tan Isaias ed pasingawey ya inter nen Jehova, tan antoy nepeg ya epekto na saratan ed sikatayo?

 8 Antoy epektod sikatayo na sarayan pasingawey nipaakar ed organisasyon nen Jehova? Singa si Ezequiel, seguradon mandinayew tayod saray gagawaen nen Jehova. (Eze. 1:28) No dalepdepen tayoy organisasyon To, napakiwas itayon singa si Isaias. Sanen sikatoy awalaan na pankanawnawan ipaamtad arum so gagawaen nen Jehova, tampol ton ginawa itan. (Basaen so Isaias 6:5, 8.) Matalek si Isaias ya sikatoy tulongan nen Jehova pian nasarag toy antokaman a subok. Ontan met ed sikatayo natan, pandinayewan tayoy agnanengneng ya organisasyon nen Jehova kanian napapakiwas itayon misuportaan. Talagan makapaseseg ya naamtaan a kabiangan itayo na onaabantin organisasyon ya manusumpal ed gagala nen Jehova!

SAY ORGANISASYON NEN JEHOVA DIAD DALIN

9, 10. Akin et kaukolan so organisasyon nen Jehova diad dalin?

9 Panamegley na Anak to, angiletneg si Jehova na organisasyon to diad dalin ya misuportaan ed organisasyon tod tawen. Akin a kaukolan so organisasyon diad dalin a manumpal ed kimey ya nipasakbay ed Mateo 24:14? Walay taloran rason.

10 Unona, imbaga nen Jesus ya saray disipulo to et manpulong anggad “sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8) Komadua, kaukolan na saray mibiang ed panagpulong so espiritual a panangan tan panangasikaso. (Juan 21:15-17) Komatlo, kaukolan da so mantitipon pian dayewey Jehova tan aralen no panoy manpulong. (Heb. 10:24, 25) Pian nagawaan iraya, kaukolan ya organisado so kimey na saray disipulo nen Jesus.

11. Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayoy uksoyan na organisasyon nen Jehova?

11 Panon tayon nipanengneng ya susuportaan tayoy uksoyan na organisasyon nen Jehova? Say sakey ya importantin paraan et diad naynay a panmatalek ed saray tinuro nen Jehova tan Jesus ya mangidaulo ed panagpulong a kimey. Dakel so posiblin mangibalang ed imano na saray mangidadaulo ed sikatayo. Balet antoy akasentroay imano na organisasyon nen Jehova diad dalin?

ISENTROY IMANO ED SARAY “MAS IMPORTANTIN BENGATLA”

12, 13. Panon ya gagawaen na saray elder so responsabilidad da, tan akin ya napapaseseg kad satan?

12 Responsabilidad na saray eksperiensyadon elder ed interon dalin ya asikasoen tan idaulo so panagpulong a kimey ed bansan kawalaan da. Antis iran manggaway desisyon, aaralen dan maong so ibabagay Biblia, gagawaen da itan ya ‘sakey a silewan ya onkana ed saray salisali da, tan sakey a liwawa ya onkana ed basbas da,’ tan manpipikasi ira parad panangiwanwan nen Jehova.—Sal. 119:105; Mat. 7:7, 8.

13 Singa saramay manangasikaso nen inmunan siglo, iyuuna na saray elder a mangidadaulo ed panagpulong natan so “ministeryo nipaakar ed salita.” (Gawa 6:4) Malikeliket ira ed iyaaligwas na panagpulong diad bansa ra tan diad interon mundo. (Gawa 21:19, 20) Ag-ira manggagawa na amayamay ya ganggan tan totontonen. Imbes, manpapaigiya irad Biblia tan masanton espiritu na Dios pian mas  napalaknab ni pangipulong ed maong a balita. (Basaen so Gawa 15:28.) Lapud satan, sikaray mangipapanengneng na maabig ya alimbawa parad amin ya agagi.—Efe. 4:11, 12.

14, 15. (a) Anto ray uksoyan pian nasuportaay panagpulong ed interon dalin? (b) Antoy naliliknam ed pitutulongan mod panagpulong a kimey?

14 Dakerakel ya agagi so mansasagpot pian niparaan iray espiritual a panangan diad saray publikasyon, pantitipon, tan kombension tayo. Nilibon boluntaryo so makulikulin mangipapatalos ed saratan diad manga 600 ya lenguahe pian mas dakel so makaaral ed “makapadinayew iran gawa na Dios” diad mismon lenguahe ra. (Gawa 2:7-11) Mantratrabaho iray kalangweran ya agagin lalaki tan bibii ed saray high-speed ya panag-imprintaan tan bindery pian napawala iray literatura. Insan ipawit iratan a literatura ed saray kongregasyon anggad sankaarawian ya pasen diad dalin.

15 Wala met iray uksoyan pian nisentro tayoy imano tayod panagpulong a kimey diad kongregasyon tayo. Alimbawa, nilibo so manboboluntaryo ed panagpaalagey na Kingdom Hall tan Assembly Hall, ontutulong ed saray dinalan na kalamidad odino mankaukolan na medikal a tulong, mangoorganisa ed saray asemblea tan kombension, tan manbabangat ed saray teokratikon eskuelaan. Antoy gagala na sarayan kimey? Pian organisadon nipulong so maong a balita, napaaligwas so espiritualidad na saray managpulong, tan mas dakel so natulongan ya mandayew ed si Jehova. On, talagan akasentroy imano na organisasyon nen Jehova diad dalin ed saray mas importantin bengatla!

ALIGEN SO ALIMBAWA NA ORGANISASYON NEN JEHOVA

16. Anto ray sarag yon ilaktip ed personal odino panagaral na pamilya yo?

16 Kasin ipapanaon tayoy pandalepdep ed saray gagawaen na organisasyon nen Jehova? Kaiba ed panagdayew na pamilya o personal a panagaral na arum so pan-research tan pandalepdep ed sarayan bengatla. Balibali met ya ilaktip ed satan so panaral ed pasingawey ya niiter ed si Isaias, Ezequiel, Daniel, tan Juan. Dakel met so makapainteres ya impormasyon ed libron Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom tan arum ni ran publikasyon odino DVD tayo.

17, 18. (a) Antoy nitulong ed sika na inaral tayo natan? (b) Anto ray kaukolan tayon itepet ed sarili tayo?

17 Maabig sirin no dalepdepen tayoy gagawaen nen Jehova panamegley na organisasyon to. Gawaen tayo met ya determinasyon so pangisentrod imano tayo ed saray mas importantin bengatla. Diad ontan et seguradon nalikna tayo imay imbaga nen Pablo: “Agkami ontutunda, lapud walaan kami na sayan ministeryo unong ed panangasi a nipanengneng ed sikami.” (2 Cor. 4:1) Oniay impaseseg tod saray agagi to: “Ag-itayo ontutundan manggawa na maabig, ta diad manepeg a panaon et manani itayo no ag-itayo onkesaw.”—Gal. 6:9.

18 Kasin wala ray kaukolan tayon umanen tan na pamilya tayo pian niyuna tayo ray mas importantin bengatla kada agew? Sarag tayo kasin pasimplien so bilay tayo tan bawasan iray makaabalad sikatayo pian mas dakel so panaon tayon manpulong? Diad onsublay ya artikulo, aralen tayoy limaran bengatla ya makatulong ed sikatayon makapibansag ed organisasyon nen Jehova.