Onlad karga

Onlad saray karga

Sigpot a Minabang ed Panagbasa na Biblia

Sigpot a Minabang ed Panagbasa na Biblia

“Panlikliketan koy ganggan na Dios.”—ROMA 7:22.

1-3. Anto ray gunggona ed panagbasa na Biblia tan pangiyaplikad saray nanaaralan mo?

“KADA kabuasan et pisasalamatan koy Aman Jehova ta tutulongan to ak ya natalosay Biblia.” Say maedad lan sister ya angibagad satan et 40 beses to lan abasay interon Biblia tan tuloytuloy to nin gagawaen itan. Insulat na mas ugaw a sister ya baleg so nitulong ed sikato na panagbasay Biblia pian napaneknekan a tua si Jehova. Bilang resulta, sikatoy mas inmapit ed Ama to a walad tawen. Inkuan to: “Nagmaliw a mas maliket so bilay ko!”

2 Oniay impaseseg nen apostol Pedro: “Nawalaan kayo komon na pampilalek ed ag-alaokan a gatas a manlalapud salita na Dios.” (1 Ped. 2:2) Saramay mamepenek ed satan a pilalek panamegley na panagaral na Biblia tan pangiyaaplikad nanaaralan da et malinis so konsiensia ra tan walay direksion na bilay da. Walaan iray kakaaro ya manlilingkor tan mangaaro ed tuan Dios. Kanian, makatunongan labat ya ‘panliketan tayoy ganggan na Dios.’ (Roma 7:22) Balet dakel ni nagunggona tayo. Anto iratan?

3 No mas nakakabat moy Jehova tan say Anak to, mas onaaralem so panangarom ed sikara tan ed kaparam a too. Ontulong ed sika so suston pikakabat ed Biblia ya natalosan no panon ya ilaban nen Jehova iray matulok a totoo diad sayan mundon asingger lan mangangga. Diad ministeryo, walay maong a balita ya inabang mod saray totoo. Tan seguradon bendisyonan ka nen Jehova legan mon inanabang iray nanaaralan mod panagbasam ed Salita To.

BASAEN TAN DALEPDEPEN

4. Antoy kabaliksan na pambasa ed Biblia a “makalna”?

4 Aglabay nen Jehova ya basta parlasan tayo labat so pambasa ed Salita to. Oniay imbaga tod si Josue  nensaman: “Sayan libro na Ganggan et agnepeg ya onarawi ed sangim, tan nepeg mon basaen a makalna ed agew tan labi.” (Jos. 1:8, NW; Sal. 1:2) Kabaliksan kasi na satan ya nepeg mon basaen a makalna so amin ya salita manlapud Genesis anggad Apocalipsis? Andi. Noagta, nepeg mon basaen itan diad paraan a makapandalepdep ka. No basaen mon “makalna” so Biblia, mas naikdan moy imano iray balikas ya dugarugad pankaukolan mo tan mamaseseg ed sika. No nasabim iratan ya balikas, bersikulo, odino salaysay, tantanan moy pambasam, ibiswat moy sangim anggan agmo ikasil so boses mo. Diad ontan, onsabid pusom so babasaen mo. Akin ya importante itan? Lapud no natalosan moy simbawa na Dios, napakiwas kan mangiyaplika ed satan.

5-7. Iyilustra no panon a makatulong so pambasa ed Salita na Dios a makalna pian (a) makapansiansian malinis ed moral; (b) nipanengneng so anos tan kaabigan; (c) makapanmatalek ed si Jehova anggan diad mairap a situasyon.

5 Makatulong so pambasa na makalna sano wala kad saray libro na Biblia ya agmo kabisado. Singa bilang, imadyin mo iyan taloran eksena. Unona, sakey a kalangweran ya brother so wala lad libro na Oseas diad panagbasa toy Biblia. Diad kapitulo 4, sikatoy tinmunda kayari ton binasa ya makalna so bersikulo 11 anggad 13. (Basaen so Oseas 4:11-13.) Akin? Nalay interes to ed saraman ya bersikulo lapud sikatoy dedesdesen ed eskuelaan a manggaway imoral. Dinalepdep to iratan tan naisip to: ‘Nanenengneng nen Jehova iray mauges a gagawaen na totoo anggan diad amot. Agko labay a sikatoy napaermen ko.’ On, sikatoy determinado a mansiansian malinis ed moral.

6 Diad komaduan eksena, babasaen na sakey a sister so propesiya nen Joel tan akasabid kapitulo 2, bersikulo 13. (Basaen so Joel 2:13.) Legan ton babasaen itan a makalna, dadalepdepen to no panon ton naalig si Jehova ya “mapalangkap tan mapangasi, matantan a manpasnok, tan daakan ed maaro ya abig na linawa.” Sikatoy apakiwas ya tundaay panagbalaw tan ansakit a panagsalita ed asawa to tan ed arum.

7 Komatlo, isipen so sakey a Kristianon tatay a naandiay trabaho tan aburido ed pankaukolan na pamilya to. Diad Nahum 1:7, abasa to a si Jehova et “amta to ray onapireng ed sikato” tan proprotektaan to ra a singa “sakey a sakurong ed agew na gonigon.” Sikatoy aligliwa ed saratan a balikas. Alikna toy maaron panangasikaso nen Jehova kanian abawasay panaaburido to. Insan to binasan makalna so bersikulo 15. (Basaen so Nahum 1:15.) Amoria na brother ya no ipulong toy maong a balita anggan diad mairap a situasyon, nipapanengneng to ya si Jehova so sakurong odino salimbengan to. Legan a manaanap na trabaho, apakiwas met ya onsuportad panagpulong ed midweek.

8. Diad antikey, mangibaga na balibalin punto a naaralan mod panagbasam na Biblia.

8 Saratan a balibalin punto et walad saray libro na Biblia ya ipapasen na arum ya mairap a talosan. Kanian no usisaen mo ray libro na Oseas, Joel, tan Nahum, maabig no basaen mon “makalna” so pigaran bersikulo. Seguradon dakel so naaralan mo tan naligliwa kad sulat na saraman a propeta! Say arum a libro na Biblia ey? Say Salita na Dios et singa panagminaan na diamante. Kanian, seetan moy mananap! Basam so interon Biblia pian nagamoran moy mabmablin panangigiya tan ilalo ya iiter na Dios.

PANGGUNAETAN A TALOSAN

9. Panon tayon napaaralem so pakatalos tayo ed panlabayan nen Jehova?

9 Tua ya importante so pambasay Biblia ya inagew-agew, balet kaukolan mon panggunaetan a talosan itan. Usar mo ray publikasyon tayo diad pan-research na nipaakar  ed saray totoo, lugar, tan ebento ya nabasam ed Biblia. No labay mon naamtaan no panon mon niyaplika so sakey a bangat na Biblia, sarag moy mantepet ed sakey ya elder odino arum nin matatken ed espiritual. Pian nanengneng tayoy kaimportantian na pamaaralem ed pakatalos tayo, pantongtongan tayoy alimbawa na sakey a Kristiano nen inmunan siglo ya nanggawad satan, si Apolos.

10, 11. (a) Antoy akatulong ed si Apolos pian onaligwas bilang manangipulong na maong a balita? (b) Antoy naaralan tayod alimbawa nen Apolos? (Nengnengen so kahon ya “Kasin Balo Iray Ibabangat Mo?”)

10 Si Apolos et Judion Kristiano ya “kabkabisado toy Kasulatan” tan “marmarlang ed espiritu.” Oniay ibabaga na libro na Gawa nipaakar ed sikato: “Susto so pansasalita tan pangibabangat to ed saray bengatlan nipaakar ed si Jesus, balet say kabat to labat et nipaakar ed bautismo nen Juan.” Agto amta ya say ibabangat to nipaakar ed bautismo et karaanan la. Kanian nen nadngel di Priscila tan Aquila so impanbangat tod Efeso, “impaliwawa ra ed sikato so dalan na Dios ed mas suston paraan.” (Gawa 18:24-26) Kasin akatulong itan ed si Apolos?

11 Kayari impanpulong tod Efeso, linmay Apolos ed Acaya. “Sanen sikatoy akasabi diman, baleg so nitulong to ed saramay anisia nisengeg ed agnaparaan a kaabigan na Dios, ta mapuersa ton pinaneknekan ed arap na karaklan ya aliwa iray Judio, ya impanengneng to ed panamegley na Kasulatan a si Jesus so Kristo.” (Gawa 18:27, 28) Diad saman et amta la nen Apolos so dugan kabaliksan na Kristianon bautismo. Lapud inmaralem so pakatalos to, “baleg so nitulong” to ed saray balo ni ya onaligwas ed dugan panagdayew. Antoy naaralan tayod saya? Singa si Apolos, kaukolan tayon  panggunaetan ya talosan iray nababasa tayod Biblia. Sakey ni, no walay mas eksperiensyadon kapananisiaan tayo ya mangiter na suhestion pian magmaliw itayon mas epektibo, mapaabeba tayon awaten so tulong to tan pisalamatan. No ontan so gawaen tayo, onaligwas so kualidad na serbisyo tayo.

USAREY NANAARALAN MO PIAN TULONGAN SO ARUM

12, 13. Iyilustra no panon a makatulong so mataktikan pangusar ed Kasulatan pian onaligwas so iyaaralan na Biblia.

12 Singa si Priscila, Aquila, tan Apolos, sarag tayoy ontulong ed arum. Antoy naliknam no walay natulongan mon onaligwas ed espiritual? No sakey kan elder, antoy naliknam no pisalamatan ka na sakey ya agi lapud baleg so nitulong na Makasulatan ya simbawam sanen walay problema to? On, say pangusar ed Salita na Dios pian tulongan so arum et lapuan na inkapnek tan liket. * Panon mon nagawaan itan?

13 Dakel ya Israelita ed panaon nen Elias so agmakadesisyon no iner so dapagan da—duga odino palson panagdayew. Say simbawa nen Elias ed sikara et nayarin makatulong ed iyaaralan na Biblia ya agni makadesisyon no kasin manlingkor ed si Jehova. (Basaen so 1 Arari 18:21.) Imanoen ni iyan sakey a situasyon: No walay sakey ya interesadon natatakot ed reaksion na kakaaro odino kapamilya to, sarag mon pabiskegen so determinasyon ton manlingkor ed si Jehova panamegley na Isaias 51:12, 13.Basaen.

14. Antoy ontulong ed sikan nanonotan so teksto ed Biblia sano walay kaukolan mon tulongan?

14 Karga na Biblia iray salitan makapaseseg, makaibangat, tan makapabiskeg. Balet nayarin nitepet mo, ‘Antoy gawaen ko pian nanonotan kon tampol iray teksto no kaukolan ko iratan?’ Inagew-agew a basaen tan dalepdepen so Salita na Dios. Diad ontan, makatipon kay dugan kakabatan ya ipanonot ed sika na espiritu nen Jehova sano kaukolan mo iratan.—Mar. 13:11; basaen so Juan 14:26. *

15. Antoy ontulong ed sikan sigpot a natalosay Salita na Dios?

15 Singa si Arin Solomon, ipikasim ed si Jehova ya ikdan to kay karunongan pian nagawaan mo ray responsabilidad mod kongregasyon. (2 Awa. 1:7-10) Alig mo ray propeta nensaman ya “maseet a nanusisa tan maalwar a nananap” ed Salita na Dios pian naamtaan day suston pikakabat tan panlabayan nen Jehova. (1 Ped. 1:10-12) Pinaseseg nen apostol Pablo si Timoteo ya manpabiskeg panamegley na “saray salita na pananisia tan maabig a bangat.” (1 Tim. 4:6) No gawaen mo itan, onkualipika kan ontulong ed arum. Sakey ni, napabiskeg moy pananisiam.

PROTEKSION YA IITER NA SALITA NA DIOS

16. (a) Panon ya agunggonaan iray taga Berea ed ‘maalwar ya impangusisa ed Kasulatan ya inagew-agew’? (b) Akin ya importante natan so inagew-agew a panagbasay Biblia?

16 Niyugali la na saray Judio ed syudad na Berea diad Macedonia so ‘maalwar a pangusisa ed Kasulatan ya inagew-agew.’ Sanen impulong nen Pablo so maong a balita ed sikara, inkompara day datin amta da ed Kasulatan. Antoy resulta? Dakel ed sikara so akombinse a tua so ibabangat to, tan “nagmaliw a mananisia.” (Gawa 17:10-12) Ipapanengneng na saya a say inagew-agew a panagbasay Biblia et mamabiskeg na pananisia  tayod si Jehova. Kaukolan tayoy ontan a pananisia, say “panagmatalek a seguradon nagawa iray bengatlan iilaloan,” pian makasabi tayod balon mundo.—Heb. 11:1.

17, 18. (a) Panon ya proprotektaan na mabiskeg a pananisia tan aro so simbolikon puso na sakey a Kristiano? (b) Panon itayon proprotektaan na ilalo tayo?

17 Oniay insulat nen Pablo: “Sikatayo ya ananak na agew, mantultuloy itayon manlikas tan isulong tayo so pananisia tan aro a singa samben ed pagew tan say ilalo na kilalaban a singa hilmit.” (1 Tes. 5:8) Kaukolan ya protektaan na sundalo so puso to pian agnakena na kalaban. Ontan met, kaukolan na sakey a Kristiano ya protektaay simbolikon puso to ed pakayari na kasalanan. Ipasen ya mabiskeg so pananisia na sakey ed saray sipan nen Jehova. Antoy resulta no tekepan to itan na aro ed Dios tan ed kapara ton too? Magmaliw a matibay so espiritual a samben na pagew to tan agmainomay a makagaway kasalanan.

18 Sinalambit met nen Pablo so hilmit, say “ilalo na kilalaban.” Diad panaon na Biblia, maininomay ya napatey so sakey a sundalo no agto protektaay ulo to. Balet no mangisulong na matibay ya hilmit, agbastabasta nakena so ulo to. Ombiskeg so talek tayod pakayari nen Jehova a mangilaban no aralen tayoy Salita to. No mabiskeg so ilalo tayo, napaliisan tayo ray apostata tan saray “andi-kakanaan a salita” ra ya singa gangrena. (2 Tim. 2:16-19) Makatulong met so ilalo pian nipulisay tayo ray totoon mangimpluensyad sikatayon manggaway mauges.

SAY GAWAEN PIAN NILABAN

19, 20. Akin ya papablien tayoy Salita na Dios, tan panon tayon nipanengneng so apresasyon tayod satan? (Nengnengen so kahon ya “Iiter nen Jehova no Antoy Kaukolan Ko.”)

19 Lapud manasingger lan manasingger so anggaan, mas kaukolan tayoy manpaigiya ed Salita nen Jehova. Tutulongan itayo na saray simbawa to pian naekal iray mauges a kagagawa tan nakontrol iray makasalanan a tendensia tayo. Saray makapaseseg tan makaligliwan balikas ed Biblia so ontulong ed sikatayon nasarag iray subok nen Satanas tan na mundo to. On, igigiya itayo nen Jehova panamegley na Salita to pian makapansiansia tayod dalan na bilay.

20 Tandaan a linawa na Dios ya “nilaban so amin a klase na totoo.” Kaibad satan so amin a lingkor nen Jehova, pati saray natulongan tayod pampupulong tan pambabangat tayo. Balet, saramay malabay a nilaban et kaukolan ya nawalaan na “suston pikakabat ed katuaan.” (1 Tim. 2:4) Kanian, importantin maong so pambasay Biblia tan pangiyaplika ed saray instruksion na Dios pian nilaban itayo. No inagew-agew tayon babasaen so Biblia, papaneknekan tayon papablien tayoy Salita nen Jehova.—Juan 17:17.

^ par. 12 Tandaan ya agtayo uusaren so Biblia pian desdesen odino ukomen so arum. Aligen tayoy Jehova diad pangipanengneng na anos tan panangaro ed saray iyaaralan tayoy Biblia.—Sal. 103:8.

^ par. 14 Panon to no say nanonotan mo labat et samay balikas, aliwan say libro, kapitulo, odino bersikulo na Biblia? Naromog moy teksto diad pananap ed saraman a balikas diad indese ya walad beneg na Biblia, diad Watchtower Library, odino concordance na New World Translation.