Onlad karga

Onlad saray karga

Tulongan so Sarilim tan Arum Panamegley na Salitay Dios

Tulongan so Sarilim tan Arum Panamegley na Salitay Dios

“Pinablik ya amin so bilibilin mo nipaakar ed saray maptek a pamaakaran.”—SAL. 119:128.

1. Akin et kaukolan tayoy sigpot a manmatalek ed Salita na Dios?

SANO repasoen na saray elder so sakey ya iyaaralan na Biblia no kasin kualipikado lan mibiang ed ministeryo, itetepet dad sarili da: ‘Kasin napatnagan ed saray balikas na too a panisiaan to a say Biblia et impuyan a Salita na Dios?’ * Siempre, parad saray malabay a magmaliw a manangipalapag na Panarian—pati amin ya lingkor na Dios—say ebat et nepeg ya on. Akin? Lapud say talek tayod Salita na Dios tan dunong ed panangusar ed satan diad ministeryo so ontulong pian nipakabat tayod arum si Jehova tan nilaban.

2. Akin ya nepeg itayon ‘mantultuloy ed saray bengatla a naaralan tayo’?

2 Indanet nen apostol Pablo so kaimportantian na Salita na Dios sanen sinulat toy Timoteo: “Mantultuloy ka ed sarayan bengatla a naaralan mo tan akatangguyor ed sikan manisia.” Samay imbaga nen Pablo ya “sarayan bengatla” et saray katuaan ed Biblia ya amakiwas ed si Timoteo ya manisia ed maong a balita. Saratan a katuaan so mamapakiwas tan tuloytuloy ya ontutulong ed sikatayo a mansiansian “marunong parad kilalaban.” (2 Tim. 3:14, 15) Naynay tayon uusaren so sinmublay ya imbaga nen Pablo pian paneknekan a say Biblia et nanlapud Dios, balet wala ni naaralan tayod saramay balikas ed 2 Timoteo 3:16. (Basaen.) Aralen tayo itan ya bersikulo pian ombiskeg so talek tayo a say amin ya bangat nen Jehova et “maptek.”—Sal. 119:128.

“MAUSA-USAR ED PANAGBANGAT”

3-5. (a) Antoy reaksion na saray akadngel ed paliwawa nen Pedro, tan akin? (b) Akin ya inawat na dakel a taga Tesalonica so katuaan? (c) Antoy pandinayewan na saray totoo natan ed ministeryo tayo?

3 Oniay inkuan nen Jesus ed nasyon na Israel: “Ibakik ed sikayo iray propeta tan marunong a lalaki tan saray managbangat ed totoo.” (Mat. 23:34) Say tutukoyen nen Jesus et saray disipulo to ya imbangat ton mangusar na Kasulatan diad ministeryo. Nen Pentecostes 33 C.E., nampaliwawa ed dakel a totoo ed Jerusalem so sakey ed saratan a “managbangat,” si apostol Pedro. Diad saman et inaon toy pigaran tekstod Hebreon Kasulatan. Sanen nadngel day paliwawa nen Pedro, “agonigon so puso” na dakel tan sikaray nagbabawi. Aperdonay kasalanan na manga talonlibo tan nagmaliw a Kristiano.—Gawa 2:37-41.

4 Say sakey nin managbangat et si apostol Pablo ya nampulong anggad saray lugar ya arawid Jerusalem. Singa bilang, diad syudad na Tesalonica ed Macedonia et pinulongan to ray mandadayew ed sinagoga. Sikatoy taloy simba ya “akikatunongan ed sikara manlapud Kasulatan, ya impaliwawa tan pinaneknekan to ed panamegley na saray reperensya a say Kristo et kaukolan a manirap tan onoli manlapud inaatey.” Antoy resulta? “Nagmaliw a mananisia so arum” ya Judio, tan “dakerakel ed saray Griego.”—Gawa 17:1-4.

5 Pandinayewan na dakel so dunong na saray lingkor na Dios natan ed panangusar na Biblia. Alimbawa, kayarin dinengel na sakey ya householder ed Switzerland so imbasan teksto na sakey a sister, oniay intepet to: “Antoy relihyon yo?” Oniay ebat na agi: “Tasi nen Jehova kami.” Inkuan na householder: “Kuan ko la et, ta saray Tasi labat so oonlad kaabungan pian mangibasay Biblia!”

6, 7. (a) Panon so nepeg a pangusar ed Biblia na saramay manbabangat ed kongregasyon? (b) Akin ya importante ed panangiyaral so epektibon pangusar ed Kasulatan?

6 Panon tayon sigpot a nausar so Biblia ed panagbangat tayo? No apribilehyoan kan manbangat ed kongregasyon, mangusar na espisipikon teksto ed Biblia. Imbes ya basta ibaga labat iray teksto, iyimprinta, odino basaen ed elektronikon gadyet, lukasan so mismon Biblia tan basaen itan, tan pasesegen iray dumerengel ya ontan met so gawaen da. Niarum ni, ipaliwawam no panon a niyaplika na saray dumerengel so bersikulo pian natulongan iran mas onapit ed si Jehova. Imbes ya mangusar na komplikadon ilustrasyon tan makapalek ya eksperiensya, usaren so oras na partem pian ipalinew so Salita na Dios.

7 Antoy kaukolan tayon tandaan no mangiyaaral tayo? Agtayo lalampasan iray teksto ed Biblia a walad publikasyon ya aaralen. Ipabasa iray nisitan teksto tan tulongan tayon natalosan so kabaliksan na saratan. Panon? Nepeg ya aliwan andukdukey so eksplinasyon tayo, noagta pasesegen so iyaaralan ya ibalikas so walad kanonotan to. Imbes ya basta ibaga so nepeg ton panisiaan o gawaen, mangusar na mataktika iran tepet ya ontulong ed sikaton nawalaay dugan konklusyon. *

“MAUSA-USAR ED . . . PANANIMBAWA”

8. Antoy nilabanan nen Pablo?

8 Kaslakan lan iisipen tayo ya betang na saray elder so ‘pansimbawa.’ Tua, responsabilidad na saray manangasikaso ya simbawaen o baaten “iray totoon manggagawa na kasalanan.” (1 Tim. 5:20; Tito 1:13) Balet kaukolan tayo met ya baaten so sarili tayo. Maabig ya alimbawa si Pablo ed pakawalaan  na malinis a konsiensia. (2 Tim. 1:3) Balet, oniay insulat to: “Nanenengneng ko ed laman ko so sananey a ganggan a misusumlangan ed ganggan na nonot ko tan itotonton to ak a magmaliw ya aripen na ganggan na kasalanan.” No aralen tayoy konteksto na sarayan imbalikas to, mas nalinewan tayo no panon ya nilabanan nen Pablo so makasalanan ya tendensia to.—Basaen so Roma 7:21-25.

9, 10. (a) Anto ran kakapuyan so nilabanan nen Pablo? (b) Panon ya nilabanan nen Pablo so makasalanan a tendensia?

9 Anto ray kakapuyan ya nilabanan nen Pablo? Anggan agto imbagan amin, inkuan tod si Timoteo ya sikatoy “agmangikabkabilangan a too.” (1 Tim. 1:13) Antis ya akomberte, kabkabusol to ray Kristiano. Oniay inamin to: “Napno ak na alabas a sanok ed sikara.” (Gawa 26:11) Naaralan nen Pablo ya kontrolen so sanok to, balet ta nairapan no maminsan ya mangontrol ed liknaan tan panagsalita to. (Gawa 15:36-39) Antoy akatulong ed sikato?

10 Sanen sinulat to ray agagi ed Corinto, imbaga to no panon ton binaat so sarili to. (Basaen so 1 Corinto 9:26, 27.) Nilabanan toy inka-imperpekto to panamegley na inas-asigtan espiritual ya poniti. Maseguron sikatoy nananap na saray espisipikon simbawad Kasulatan, akikasi ed si Jehova pian niyaplika to iratan, tan nanggunaetan toy anguman. * Makaaral tayod alimbawa to lapud lalabanan tayo met iray makasalanan ya tendensia tayo.

11. Panon tayon ‘tuloytuloy a suboken’ so sarili tayo pian naseguron wala tayod dalan na katuaan?

11 Agtayon balot aabuloyan ya magmaliw a paspasaray so panagdayew tayo. Imbes, ‘itultuloy tayon suboken’ so sarili tayo pian naseguron wala tayod dalan na katuaan. (2 Cor. 13:5) Sano babasaen tayo ray tekston singa say Colosas 3:5-10, tepetan tayoy sarili tayo: ‘Kasin panggugunaetan kon pateyen iray makasalanan ya pilalek ko odino papaulyan kon onkapuy ak ed moral? No mani-Internet ak et walay ompaway ya imoral, kasin ikakapot kon tampol, odino lulukasan ko ray agmanepeg ya Web site?’ No iyaplika tayo ray simbawad Salita na Dios, ‘mansiansia itayon aliing tan malikas.’—1 Tes. 5:6-8.

“MAUSA-USAR ED . . . PANANGIPETEK ED SARAY BENGATLA”

12, 13. (a) Antoy gagala tayo ed “panangipetek ed saray bengatla,” tan panon tayon naalig so alimbawa nen Jesus? (b) Anton panagsalita so nepeg ya paliisan diad “panangipetek ed saray bengatla?”

12 Say Griegon salitan nipatalos ya “panangipetek ed saray bengatla” et mankabaliksay “panggawa na duga, pangorehi, pangipawil ed manepeg, matunong ya kipapasen.” No maminsan et kaukolan tayoy manggawa na paraan pian nipetek iray bengatla, singa sano aliway impakatalos na arum ed imbaga o ginawa tayo. Alimbawa, inreklamo na saray Judion lider na relihyon ya papaboran nen Jesus iray “managsingil na buis tan saray managkasalanan.” Inmebat si Jesus: “Saray totoon maksil so laman da et agmankaukolan na managtambal, noagta saraman labat so mansasakit. La kayo, sirin, tan aral yo so kabaliksan na saya, ‘Say labay ko et panangasi, aliwan say bagat.’” (Mat. 9:11-13) Maanos tan maaron impaliwawa nen Jesus so salita na Dios. Kanian akabat na saray mapaabeba si Jehova bilang “Dios a mapangasi tan mapaaro, mapalna ya onsanok, tan daakan ed maaro ya abig na linawa, tan katuaan.” (Exo. 34:6) Lapud nanggunaetan na Anak na Dios ya ‘ipetek iray bengatla,’ dakel so anisia ed maong a balita.

13 Naaralan tayod alimbawa nen Jesus no panon tayon tulongay arum. Nayarin oniay ibalikas na sakey ya nasyosyodotan: ‘Walay labay kon linewen ed sika!’ Balet say ontan  ya paraan na pitongtong et aliwan unong ed samay ibabaga na 2 Timoteo 3:16. Ag-ibabaga na “Kasulatan” ya manimbawa tayo anggano nasakitay arum. Singa “kisaksak na kampilan,” say panagbalaw et makapasakit tan anggapoy maabig ya niiter to.—Uli. 12:18.

14-16. (a) Panon ya ‘nipetek na saray elder iray bengatla’ pian natulongan iramay walaan na problema? (b) Akin ya importante so Makasulatan ya “panangipetek ed saray bengatla” diad pamabaleg na anak?

14 Panon sirin a makatulong so anos tan kaabigan diad “panangipetek ed saray bengatla”? Alimbawa, antoy gawaen na elder no walay sanasawan kinmerew na tulong pian naresolbe so mabetbet ya agda pantalosan? Nepeg ya anggapoy pipilaan to. Diad pitongtong to, maabig no mangusar na prinsipyod Biblia a singa saramay walad kapitulo 3 na libron Say Sekreto na Liket ed Pamilya. Legan na tongtongan, nayarin natebek na sanasawa no anton prinsipyo so nepeg ya iyaplika na balang sakey. Kayari pigaran agew, nayarin sikaray komustaen na elder tan mangiter na kaaruman a tulong no kaukolan.

 15 Panon ya ‘nipetek na atateng iray bengatla’ pian napabiskeg day espiritualidad na ananak da? Isip mo pa ya labay mon pasakbayan so manmarmarikit lan anak mo pian napaliisan to ray mauges ya kaulop. Antoy gawaen mo? Unona, nepeg mon amtaen so tuan nagagawa. Insan no walay basiyan na panaaburidom, sarag mon katongtongen. Usaren iray artikulod Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2. Diad ontumbok iran agew, maabig no miulop kad sikato. Naamtaan moy nononoten to no kaibam ed panagpulong odino panagligliwaan. Ipatnag moy anos tan kaabigan pian nalikna na anak mo so panangarom ed sikato. Bilang resulta, nayarin dengelen toy simbawam tan napaliisan toy mauges ya pansumpalan.

No usaren na atateng so Biblia pian ‘ipetek iray bengatla,’ natulongan day anak dan napaliisay mauges ya pansumpalan (Nengnengen so parapo 15)

 16 No ipanengneng tayo met so ontan ya anos tan kaabigan, napaseseg tayo iramay napapagaan ed bunigas da, naeermenan lapud naandiay trabaho, odino naguguloan ed pigaran bangat na Biblia. Say pangusar ed Salita na Dios pian ‘ipetek iray bengatla’ et manresultad pakaawat tayoy bendisyon.

“MAUSA-USAR ED . . . PANAGDISIPLINA UNONG ED INKATUNONG”

17. Akin ya kaukolan tayon awaten tan pisalamatay disiplina?

17 “Diad panaon a niiter so disiplina et ag-itan makapaliket noagta makapaermen.” Balet kayari to, “saramay nipasal ed satan et manani na mareen a bunga, salanti, inkatunong.” (Heb. 12:11) Onabobon so dakel ya agagi a baleg so nitulong na impandisiplina ed sikara na Kristianon atateng da. Tan say pangawat ed panagdisiplina nen Jehova panamegley na saray elder et makatulong pian makapansiansia itayo ed dalan na bilay.—Uli. 4:13.

18, 19. (a) Akin ya importante so prinsipyo ed Uliran 18:13 diad “panagdisiplina unong ed inkatunong”? (b) No maulimek tan maaro so pitongtong na saray elder ed nankasalanan, antoy maslak a resulta?

18 Say epektibon panagdisiplina et sakey ya abilidad. Imbaga nen Jehova ed saray Kristiano ya gawaen da itan “unong ed inkatunong.” (2 Tim. 3:16) Kanian kaukolan tayon usaren iray prinsipyo na Biblia bilang giya. Say sakey a prinsipyo et samay walad Uliran 18:13: “Say mangiter na ebat ed arapen [odino antis, NW] na idengel to, sikato so inkaatiw tan makapabaing ed sikato.” Kanian no katongtongen na saray elder so sakey ya inakusaan a nanggaway seryoson kasalanan, kaukolan dan amtaen so amin ya detalye. (Deu. 13:14) Insan labat ira nayarin mandisiplina “unong ed inkatunong.”

19 Niarum ni, bibilinen na Biblia iray elder ya ipetek day arum diad “maulimek” a paraan. (Basaen so 2 Timoteo 2:24-26.) Tua, nayarin abalaw so ngaran nen Jehova tan asakitan iray inosentin biktima na nankasalanan, balet sikatoy agnatulongan no tamian na elder ya manimbawa ed sikato. Diad biek a dapag, no aligen na saray elder so “maabig a kualidad” na Dios, nayarin napakiwas dan magbabawi so nankasalanan.—Roma 2:4.

20. Anto ran prinsipyo so kaukolan ya iyaplika na atateng sano disiplinaen day anak da?

20 Pian napabaleg na atateng iray anak da “diad panagdisiplina tan panamilin nen Jehova,” kaukolan dan iyaplika iray prinsipyo na Biblia. (Efe. 6:4) Agtampol didisiplinaen na ama so anak to no agto ni amtay amin ya agawa. Paliisan so alablabas ya isanok. “Si Jehova et maar-aro tan mapangasi,” kanian nepeg ya ontan so ipatnag na atateng no mandisiplina ira.—Sant. 5:11.

MABMABLIN REGALO NEN JEHOVA

21, 22. Anton balikas ed Salmo 119:97-104 so miparad liknaan mod Salita nen Jehova?

21 Imbalikas na sakey a matoor a laki no akin ya inad-aro toy ganggan nen Jehova. (Basaen so Salmo 119:97-104.) Inaral ton maong itan kanian agamoran toy karunongan tan pakatalos. Sanen tinulok toy simbawa na satan, apaliisan toy mauges ya kabibilay ya amaermen ed arum. Parad sikato, say panaral ed Kasulatan et makapaliket tan makapnek. Kanian sikatoy determinadon ontulok ed Dios ya mangiiter na ganggan a parad pankaabigan to.

22 Kasin papablien moy “interon Kasulatan”? No aralen mo itan, ombiskeg so pananisiam a sumpalen na Dios so gagala to. Protektaan ka na saray prinsipyon wadtan pian agka makagaway kasalanan a manresultad patey. Tan no inabang mo itan, natulongan moy arum a manakar ed dalan na bilay tan mansiansia ditan. Komon ta sigpot tayon usaren so “interon Kasulatan” legan itayon manlilingkor ed sankarunongan tan maar-aron Dios tayo, si Jehova.

^ par. 1 Nengnengen so Organisadon Manggawa na Linawa nen Jehova, pahina 79.

^ par. 7 Diad panagbangat nen Jesus, mabetbet ton itetepet: “Antoy nikuan yo?” Insan to alagarey ebat da.—Mat. 18:12; 21:28; 22:42.

^ par. 10 Saray sulat nen Pablo et nankarga na dakel a panamaseseg pian nalabanan iray makasalanan a tendensia. (Roma 6:12; Gal. 5:16-18) Kanian makatunongan ya ibagan inyaplika ton mismo iray insimbawa to.—Roma 2:21.