Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Mexico

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Mexico

MAKAPALIKLIKET ya nanengneng so idarakel na saray kalangweran a Tasi ya pinasimpli day bilay da pian mas dakel so nagawaan dad ministeryo. (Mat. 6:22) Anto ran pananguman so ginawa ra? Anto ray subok ed sikara? Pian naamtaan tayo, kabaten tayoy arum ed saramay manlilingkor natan diad Mexico.

“KAUKOLAN MI MAN-ADJUST”

Si Dustin tan Jassa et tagad United States. Ag-abayag kayari kasal da nen Enero 2007, agawa so abayag da lan pangarap—say nawalaan na sailboat tan ditan la manayam. Akadaong irad asingger ed Astoria, Oregon, U.S.A., sakey a marakdakep a baley ya apaliberay makiew iran pukdol tan asakbongay yelon kapalandeyan diad asingger ed Pacific Ocean. “Anggan iner so nengnengen mo balibali view!,” so kuan nen Dustin. Say abaloan da et simpli lay panagbilay da tan manmamatalek irad si Jehova. ‘Tutal, say panaayaman mi labat et 7.9 metron baloto, part-time so trabaho mi, wala kamid foreign language ya kongregasyon, tan makakapan-auxiliary payunir kami sagpaminsan,’ so kuan da. Balet ag-abayag, amoria ran lulukoen da labat so sarili da. “Imbes ya onsuportad kongregasyon, nauupot lawari panaon mid pangaapiger ed baloto mi. Amta mi ya no talagan labay  min iyuna si Jehova ed bilay mi, kaukolan mi man-adjust,” so kuan nen Dustin.

Inkuan ni nen Jassa: “Antis kamin nankasal, nanayam ak ed Mexico tan wala ak ed English congregation. Na-enjoy koy impanlingkor kod man tan labay koy ompawil.” Pian lalon onkasil so linawa dan manlingkor ed arum a bansa, diad Panagdayew na Pamilya da et binasa day istoryay bilay na agagin inmalis ed saray bansan dakel so aanien. (Juan 4:35) “Labay mi met ya naliknay onman ya liket,” so kuan nen Dustin. Nen abalitaan dad saray kakaaro dad Mexico ya walay balon grupon mankaukolay tulong, nandesisyon ira di Dustin tan Jassa ya man-resign ed trabaho da, inlako day sailboat da, tan inmalis irad Mexico.

“SAY SANKARAKEPAN YA AGAWAD SIKAMI”

Nanayam si Dustin tan Jassa diad baley na Tecomán—asingger nin siansiad Pacific Ocean balet manga 4,345 kilometro so kaarawi tod abalaten na Astoria. “Anggapo la may ambetel ya siplog na dagem tan balibalin kapalandeyan, say sinmalat et mansasnit ya petang tan puros kakiewan na dalayap,” so kuan nen Dustin. Nen unaan et anggapoy naanap dan trabaho. Lapud anggapo lay kuarta ra, mamiduad sakey agew iran mangan na niluto tan beans, pigay simba ya onman. “Balet nen talagan sinmawa kami lad kakanen mi, inikdan kami na saray iyaaralan mi na Biblia na mangga, ponti, apayas tan, siempre, piga-pigaran supot na dalayap!,” so kuan nen Jassa. Ag-abayag, akalmo ray trabaho ra diad online ya pambangat na lenguahe ya akabased Taiwan. Say naaalmo dad satan et magenap parad saray pankaukolan da.

Antoy nibaga di Dustin tan Jassa ed balon panagbilay da? Oniay inkuan da: “Sayan inyalis mi so sankarakepan ya agawad sikami. Agmi inilaloan ya magmaliw ya onia kaapit so relasyon mid si Jehova tan ed sakey tan sakey. Inagew-agew et dakel so gagawaen min saniba—manpulong, mantongtong no panon ya natulongan iray iyaaralan mi na Biblia, manparaan parad aral. Tan anggapo la iramay datin pakakadesdesan mi.” Onia ni inkuan da: “Amta mi la natan imay agmi tanton natatalosan nensaman—say katuaan na sipan ya walad Salmo 34:8 ya, ‘Tawayan yo et nanengneng yo a si Jehova maong.’”

ANTOY MAMAPAKIWAS ED SARAY NILIBON MABULOS A KOMIKIMEY?

Masulok ya 2,900 ya agagin walay asawa tan anggapoy asawa—dakel ed sikara et manedad na masulok ya 20 tan 30—so inmalis ed saray rehyon na Mexico ya mankaukolan ni kaaruman ya managpulong  na Panarian. Akin et namboluntaryo irayan Tasi ed sayan mairap ya kimey? Nen tinepetan so arum ed sikara, walay imbaga dan taloran manunan rason. Anto iratan?

Leticia tan Hermilo

Pian ipanengneng so panangaro ed si Jehova tan ed totoo. Abautismoan si Leticia nen mantaon na 18. Inkuan to: “Nen indedikak so bilay kod si Jehova, atalosan ko ya sikatoy kaukolan kon panlingkoran ed interon pusok tan kamarerwak. Kanian pian nipanengneng koy interon puson panangarok ed sikato, labay kon usaren so mas dakel a panaon tan biskeg ko a manlingkor ed sikato.” (Mar. 12:30) Si Hermilo et masulok ya 20 to nen inmalis ed lugar ya kaukolan iray managpulong na Panarian. Natan et sanasawa la ra nen Leticia. Tan oniay inkuan to: “Amoriak ya say itulong ed totoo ed espiritual a pankaukolan da so sankaabigan ya paraan pian nipanengneng so panangarok ed kaparan too.” (Mar. 12:31) Kanian inmalis ed melag a baley, tinaynan toy mayaman a syudad na Monterrey pati say trabaho tod banko tan say masamit ya bilay.

Essly

Pian naliknay tua tan magnayon ya liket. Ag-abayag kayarin abautismoan si Leticia, inibaan toy sakey ya abayag lan payunir diad arawin baley tan sakey bulan iran nampulong diman. Oniay nanonotan nen Leticia: “Mandinayew ak. Malikeliket ak nen anengneng kon talagan ondedengel iray totoo ed ipupulong min mensahe na Panarian. Diad sampot na saman a bulan, kuan kod sarilik ya, ‘Aya so labay kon gawaen!’” Mipadpara, si Essly, sister ya mantaon na masulok ya 20, et asagyat ed onian panaglingkor lapud liket ya naobserbaan to. Nen wala nid high school, wala ray akabat ton maseseg ya Tasi a manlilingkor ed saray pasen a baleg so pankaukolan. Say kuan to, “Lapud nanenengneng koy liket ed lupa na saraman ya agagi, labay ko met so onman ya bilay.” Ontan met so alikna na dakel ya sister. Diad tua, diad Mexico et masulok a 680 ya mamarikit so manlilingkor ed pasen ya baleg so pankaukolan. Talagan maabig so ehemplo rad saray kalangweran tan anggan diad saray maedad!

Pian makana tan makapnek so bilay. Nen nan-graduate si Essly ed high school, sikatoy inopresian na scholarship na sakey a university. Tan pinaseseg na saray kaedaran to ya awaten itan tan nawalaay “normal a bilay”—mankolehyo, mantrabaho, nawalaay kotse, tan manbiahe. Balet, agto dinengel so imbaga ra. Inkuan to: “Wala ray Kristianon kakaarok ya angiyunad saraya, tan naimanok ya apaulyanan da lay espiritual iran bengatla. Naobserbaan ko met ya no kapigan mas busy rad saray bengatla ed sayan mundo, mas dakel laingey problema ra. Bilang kalangweran, labay kon  usaren so biskeg ko diad sigpot a panlingkor ed si Jehova.”

Racquel tan Phillip

Angala na pigaran vocational course si Essly pian makalmoy trabaho ya onsuportad pampapayunir to. Insan, inmalis ed pasen ya kakkaukolan iray managpulong na Panarian. Inaral to ni ingen iray mairap ya lenguahe na saray Otomi tan Tlapaneco. Natan ya taloy taon to lan manpupulong ed ararawin pasen, inkuan to: “Lapud manlilingkor ak ed lugar ya baleg so pankaukolan, makana tan makabaliksan so bilay ko. Nagkalalod amin, mas apaapit ak ed si Jehova.” Mipakna ed satan si Phillip tan Racquel, sanasawan tagad United States ya mantaon na masulok ya 30. Inkuan da: “Mapmaples ya manguuman so mundo kanian parad dakel et anggapoy kaseguroan na bilay. Balet say panlingkor ed lugar ya dakel ni ondengel ed mensahe na Biblia so mangiiter na gagalad bilay mi. Talagan makapaliket!”

NO PANON YA ARAPEN IRAY SUBOK

Verónica

Siempre, wala ray subok ya nadadalan na saray manlilingkor ed pasen ya kakkaukolan iray managpulong na Panarian. Say sakey et say pansuportad sarili. Pian nagawaan mo iya, kaukolan ya mabulos kan man-adjust ed panagbilay na totood lugar ya panlilingkoran mo. Inkuan nen Verónica, ya abayag lan payunir: “Diad samay datin nampayuniran ko, manluluto tan manlalako ak na mamuran naakan. Diad samay sananey nin lugar, manlalako ak na kawes tan mankakatli ak na buek. Natan, manlilinis ak na abung tan manbabangat ak na klase parad saray atateng no panoy pitongtong dad angkelag nin anak da.”

Aliwan mainomay so mibagay ed duman kultura tan kustombre. Ontan so naeksperiensya di Phillip tan Racquel nen nanlingkor irad arawin pasen ya say salita et Nahuatl. “Baleg so pidumaan na kultura da,” so inkuan nen Phillip. Panon iran akapan-adjust? “Say nenengnengen mi et saray marakep ya ugali na totoon Nahuatl—maapit ed sakey tan sakey iray pamilya, ag-ira mankuankuanan diad pidedeneng dad arum, tan maiter ira.” Inkuan ni nen Racquel: “Dakel so naaralan mid sikara tan diad impikimey mid saray agagi ditan.”

NO PANON MON IPARAAN SO SARILIM

No labay moy manlingkor ed arawin pasen ya mankaukolay tulong, antoy gawaen mo natan pian niparaan moy sarilim? Oniay inkuan na agagin akasali lad onian panaglingkor: “Antis kan onalis, pasimplim ni panagbilay mo, tan aral moy mankontento.” (Fil. 4:11, 12) Anto ni kaukolan mon gawaen? Oniay imbaga nen Leticia: “Agak manaanap na trabahon nataker ak. Labay ko et makaalis ak no kapigan tan no iner walay pankaukolan.” Inkuan nen Hermilo: “Naaralan koy manluto, manpesak, tan manplantsa.” Imbaga nen Verónica: “Nen wala ak nid abung mi, ontutulong ak ya manlinis tan naaralan koy manlutoy mamura balet masustansyan panangan. Naaralan ko met so mantipid.”

Amelia tan Levi

Inistorya di Levi tan Amelia, a tagad United States tan waloy taon lan kasal, no panon ya akatulong ed sikara so espisipikon pikakasi pian makapanparaan ya manlingkor ed Mexico. Inkuan nen Levi: “Kinuenta mi nagastos mi no manlingkor kamin sakey taon ed arum ya bansa tan impikasi mid si Jehova ya natipon mi komon itan ya eksakton kantidad.” Diad pigaran bulan, atipon da imay impikasi dan kuarta ya kaukolan da, tan tampol iran inmalis. Inkuan nen Levi: “Inebatan nen Jehova so espisipikon kerew mi, kanian kaukolan mi met a gawaey biang mi.” Inkuan met nen Amelia: “Abaloan mi sakey taon kami labat dia, balet ta akapitoy taon kami la, tan anggapoy plano min onalis! Dia mi aliknay mismon tulong nen Jehova. Inagew-agew min napapaneknekay kaabigan to.”

Adam tan Jennifer

Parad si Adam tan Jennifer, sanasawan tagad United States ya manlilingkor ed lugar ya mansasalitay English diad Mexico, baleg met so intulong na pikakasi. Oniay inrekomenda da: “Agmo la aalagarey balibalin kipapasen. Ipikasim so pilalek mon manlingkor ed arum a bansa, tan tekepan moy gawa. Pasimplim so bilay mo, mansulat kad branch na bansan labay mon panlingkoran, tan kayarim ya iplanon maong, kiwas ka!” * No gawaen mo ’tan, seguradon maliket tan napenek kad espiritual.

^ par. 21 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so artikulon “Sarag Mo Kasi Onlad ‘Macedonia’?” diad Agosto 2011 ya Ministeryo Tayo ed Panarian.