Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Miqueas

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Panangukom ed Samaria tan Juda (1-16)

   • Nanresultad problema iray kasalanan tan impanrebelde (5)

 • 2

  • Pakaskasi la ray managpairap! (1-11)

  • Tiponen lamet so Israel pian mankakasakey (12, 13)

   • Magmaliw a maingal so dalin lapud totoo (12)

 • 3

  • Akondena iray lider tan propeta (1-12)

   • Napnoy pakayari si Miqueas lapud espiritu nen Jehova (8)

   • Manbabangat iray saserdote lapud kuarta (11)

   • Magmaliw a bunton na saray geray so Jerusalem (12)

 • 4

  • Niyatagey so palandey nen Jehova (1-5)

   • Magmaliw a tarem na lukoy iray espada (3)

   • “Manakar itayo ed ngaran nen Jehova” (5)

  • Pagmaliwen a mabiskeg so nipawil a Sion (6-13)

 • 5

  • Magmaliw a makapanyari ed interon dalin so sakey a manuley (1-6)

   • Manlapud Betlehem so manuley (2)

  • Magmaliw a singa linaew tan leon iramay akera (7-9)

  • Nalinisan so dalin (10-15)

 • 6

  • Kason inyarap na Dios ed Israel (1-5)

  • Antoy kakaukolanen nen Jehova? (6-8)

   • Inkahustisya, katooran, inkamapaabeba (8)

  • Impankasalanan tan dusa na Israel (9-16)

 • 7

  • Mauges a kipapasen na Israel ed moral (1-6)

   • Manlapud dilin sankaabungan iray kakabusol (6)

  • “Maan-anos ak a manalagar” (7)

  • Nitandoro so totoo na Dios (8-13)

  • Pikakasi tan panangidayew nen Miqueas ed Dios (14-20)

   • Ebat nen Jehova (15-17)

   • ‘Siopay Dios a singa si Jehova?’ (18)