Miqueas 1:1-16

  • Panangukom ed Samaria tan Juda (1-16)

    • Nanresultad problema iray kasalanan tan impanrebelde (5)

1  Say mensahe nen Jehova a sinmabi ed si Miqueas*+ a taga Moreset, diad panaon na arari na Juda+ a si Jotam,+ Ahaz,+ tan Hezekias,+ tan anengneng to iya ed pasingawey nipaakar ed Samaria tan Jerusalem:   “Dengel kayo, amin yon totoo! Talineng ka, O dalin tan say amin a walad sika,Tan mantasi komon so Soberanon Katawan a Jehova sumpad sikayo+—Si Jehova manlapud masanton templo to.   Ta ompaway si Jehova manlapud pasen to;Sikatoy onleksab tan onggatin ed saray atagey a pasen ed dalin.   Natunaw iray palandey ed leksab na saray sali to,+Tan onletak iray lawak,*Singa sebo* a natunaw lapud apoy,Singa saray danum ya onaagus ed aralem a kelas.   Nagawa irayan amin lapud impanrebelde na Jacob,Lapud saray kasalanan na sankaabungan na Israel.+ Siopay natetel lapud impanrebelde na Jacob? Agta say Samaria?+ Tan siopay natetel lapud saray atagey a pasen na Juda?+ Agta say Jerusalem?   Pagmaliwen kon bunton na geray ed uma so Samaria,Sakey a pasen a pantaneman na saray kaubasan;Ibasileng* kod lawak iray bato to,Tan igebak iray pundasyon to.   Namisimisi so amin ya imahen to,+Tan napoolan so amin a regalon inawat to bilang upa to.*+ Deralen ko so amin ya idolo to. Ta atipon to iratan lapud saray upa tod pilalawanan to,Tan magmaliw lamet iratan ya upa parad paabang a bibii.”   Onakis ak tan manugaog ak lapud satan;+Manakar ak a kasalisali tan lakseb.+ Onakis ak a singa saray ason jakal,Tan manermen ak a singa saray ostrits.   Ta agla natambal so sugat to;+Akasabi itan ya anggad Juda.+ Kinmayat so salot anggad puerta na syudad na totook, diad Jerusalem.+ 10  “Agyo itan ipapakabat diad Gat;Agkayon balot onaakis. Mantulintulin kayod dabok diad Bet-afra.* 11  Taynan kayon labos tan kababaing, O sikayo ran manaayam* ed Safir. Agni pinmaway iray manaayam* ed Zaanan. Walay nagawan pannangis diad Bet-ezel, tan ekalen na satan ed sikayo so suporta to. 12  Ta maabig so inalagar na saray manaayam* ed Marot,Balet mauges so indapo nen Jehova diad puerta na Jerusalem. 13  Isinta yoy karwahe ed saray kabayo, O sikayo ran manaayam* ed Lakis.+ Sikayo so sengegan na impankasalanan na biin anak na Sion,Ta aromog ed sika iray impanrebelde na Israel.+ 14  Kanian mangiter ka na saray regalon panamatanir ed Moreset-gat. Saray kaabungan na Aczib+ et nagmaliw a makapalikdo ed arari na Israel. 15  O sikayo ran manaayam* ed Maresa,+ iyakar kod sikayo so managsakop.*+ Onsabi ya anggad Adulam+ so gloria na Israel. 16  Manpakalbo kayo, tan kiskisan yoy ulo yo parad saray pinabli yon ananak. Manpakalbo kayo a singa ulo na agila, Lapud niyarawi rad sikayo tan nibantak ira ed arum a dalin.”+

Paimanod leksab

Arum a porma na ngaran a Miguel odino Miqaias, a mankabaliksay “Siopa so Mipara ed si Jehova?”
Odino “iray abeban patar.”
Nayarin tutukoyen na saya imay wax a papawalaen na saray bayaong.
Literal, “Iyibung.”
Odino “amin ya upa tod pilalawanan to.”
Odino “abung na Afra.”
Literal, “O biin manaayam.”
Literal, “so biin manaayam.”
Literal, “na biin manaayam.”
Literal, “O biin manaayam.”
Literal, “O biin manaayam.”
Odino “managsamsam.”