Miqueas 7:1-20

  • Mauges a kipapasen na Israel ed moral (1-6)

    • Manlapud dilin sankaabungan iray kakabusol (6)

  • “Maan-anos ak a manalagar” (7)

  • Nitandoro so totoo na Dios (8-13)

  • Pikakasi tan panangidayew nen Miqueas ed Dios (14-20)

    • Ebat nen Jehova (15-17)

    • ‘Siopay Dios a singa si Jehova?’ (18)

7  Pakaskasi ak la! Singa ak samay sakey,A sanen asumpal lay panag-ani na prutas ed panaoy tiagewTan asumpal lay panagtudtor kayari na panagburbor na ubasEt anggapoy naromog ton monil na ubas a naakan to,Anggapoy unonan bunga na igos a pampipirawatan ko.*   Naandi* lad dalin imay matoor;Anggapo lay maptek ed saray totoo.+ Amin da et mantatalaran a mamaagus na dala.+ Papatitan na balang sakey so dilin agi tod panamegley na iket.   Eksperto iray lima ran manggaway mauges;+Wala ray kekerewen na prinsipe,Manaanap na upa so ukom,+Ibabalikas na samay prominente iray pilalek to,*+Tan mantutulongan iran manggawa ed satan.*   Samay sankamaongan ed sikara et singa saray sabisabit,Samay sankatunongan ed sikara et mas mauges ni nen say alar a sabit. Onsabi so agew na saray managbantay yo tan say agew na pikuentaan ed sikayo.+ Natan et nataktakot ira.+   Agyo papanisiaan so kaulop yoOdino panmamatalekan so maapit a kaaro.+ Alwaran yoy ibabaga yod samay mandukdukol a sankalakap yo.   Ta busolen na anak a laki so ama to,Kontraen na anak a bii so ina to,+Tan say manugang a bii et kontraen toy katulangan ton bii;+Say mamusol ed sakey a too et saramay walad sankaabungan to.+   Balet siak, mantalaran ak ed si Jehova.+ Maan-anos ak a manalagar ed Dios a manangiliktar ko.+ Say Dios ko et dengelen to ak.+   Agka manliliket ed agawad siak, O kalaban* ko. Anggano atumba ak et ombangon ak;Anggano manaayam ak ed kabilungetan, si Jehova so magmaliw a liwawak.   Itepel ko so sanok nen Jehova—Ta nankasalanan ak ed sikato+Anggad idepensa toy kasok tan ipaakseb toy hustisya parad siak. Ipaway to ak ed liwawa;Onnengneng ak ed inkatunong to. 10  Nanengneng met na kalaban ko,Tan sikatoy nasakbongan na kababaingan, sikaton angibagad siak na: “Kawalaan nen Jehova a Dios mo?”+ Onnengneng ak ed samay kalaban ko. Sikatoy gatinan a singa pitek ed saray karsada. 11  Satan so agew na pangipaalagey ed saray padir mo;Diad satan ya agew et onnatnat so ketegan.* 12  Diad satan ya agew et onla rad sikaManlapud Asirya tan saray syudad na Ehipto,Manlapud Ehipto ya anggad Ilog;*Manlapud dayat ya anggad sananey a dayat tan manlapud palandey ya anggad sananey a palandey.+ 13  Tan magmaliw ya agnapanayaman so dalin lapud saray manaayam ditan,Bilang resulta na ginawa ra.* 14  Pastolan moy totoom ed panamegley na baston mo, say pulok a tawir mo,+Samay manbukbukor a manaayam ed katakelan—diad pegley na tanemay manbubungan kiew. Pakan mo ra diad Basan tan Gilead+ a singa saray agew nensaman. 15  “Singa diad saray agew a pinmaway kad dalin na Ehipto,Ipanengneng kod sikato iray makapakelaw a bengatla.+ 16  Nanengneng na saray nasyon tan nabaingan ira anggaman ed interon biskeg da.+ Pepetan day sangi ra;Natelek iray layag da. 17  Singa saray uleg et dildilan day dabok;+Manggiwgiw iran ompaway ed saray pansasalimbengan da a singa saray onkukurong ya ayayep* ed dalin. Mankebbiew iran onlad si Jehova a Dios mi,Tan ontakot irad sikato.”+ 18  Siopay Dios a singa sika,A mameperdonay kasalanan tan lingo+ na saray akera ed tawir to?+ Agto pansiansiaen ed andi-anggaan so sanok to,Ta panliliketan to so matoor a panangaro.+ 19  Ipanengneng to lamet so panangasi ed sikatayo;+ taloen* to iray lingo tayo. Ibantak mod kaaralman na dayat so amin a kasalanan da.+ 20  Ipatnag mo so inkamatoor ed si Jacob,Tan say matoor a panangaro ed si Abraham,Unong ya insipan mod inmuunan atateng mi manlapu lad saray agew nensaman.+

Paimanod leksab

Odino “pampipirawatan na kamarerwak.”
Odino “Abalang.”
Odino “so pirawat na kamarerwa to.”
Literal, “panlalagaan da itan.”
Diad Hebreo, say salita parad “kalaban” et atukoy dia bilang sakey a bii.
Odino posiblin, “et onarawi so ganggan.”
Salanti, say Eufrates.
Literal, “Lapud bunga na saray kagagawa ra.”
Odino “reptilya.”
Odino “igatin; daegen.”