Miqueas 6:1-16

  • Kason inyarap na Dios ed Israel (1-5)

  • Antoy kakaukolanen nen Jehova? (6-8)

    • Inkahustisya, katooran, inkamapaabeba (8)

  • Impankasalanan tan dusa na Israel (9-16)

6  Ipangasi yo, dengel yoy ibabaga nen Jehova. Alagey kayo, iyarap yoy kaso yo diad arap na kapalandeyan,Tan narengel komon na saray pukdol so boses yo.+   Dengel yo, O kapalandeyan, so kason iyarap nen Jehova,Sikayo ran malet a pundasyon na dalin,+Ta walay kason iyarap nen Jehova ed saray totoo to;Sikatoy mikatunongan ed Israel:+   “O totook, anto tay ginawak ed sikayo? Diad anton paraan a kinesaw ta kayo?+ Mantasi kayo sumpad siak.   Ta impaway ta kayo ed dalin na Ehipto,+Dinondon ta kayo ed abung ya akaaripenan yo;+Imbakik ed sikayo si Moises, Aaron, tan Miriam.+   O totook, ipangasi yon nonoten no antoy ginetma nen Arin Balak na Moab,+Tan no antoy inyebat ed sikato nen Balaam ya anak nen Beor+—No antoy agawa ed Sitim+ ya anggad Gilgal+Pian naamtaan yo iray matunong a ginawa nen Jehova.”   Antoy awiten ko no onarap ak ed si Jehova? Antoy awiten ko no ondakmomo ak ed arapan na Dios a walad katageyan?Mangawit ak kasi ed arapan to na saray interon apay a popoolan,Tan saray kilaw a baka a mantaon na sakey?+   Kasin naliketan si Jehova ed nilibon kalakian a karnero,Ed samplon libolibo ya ilog na larak?+ Kasin iter koy panguloan ya anak kon laki parad impanrebeldek,Say bunga na eges ko parad kasalanan ko?*+   Imbaga to lad sika, O too, no antoy maabig. Tan anto so kakaukolanen* nen Jehova ed sika? Say pangipatnag mo labat na inkahustisya,*+ pangarom ed katooran,*+Tan say mapaabeban panakar mo+ a kaibay Dios mo!+   Ontatawag ed syudad so boses nen Jehova;Ontakot ed ngaran mo iramay walaay makanan karunongan. Imano yo so lewet tan samay angiganggan ed satan.+ 10  Wadman ni kasi ed abung na mauges iray kayamanan na kaugsanTan say kulang a sukat ya efa,* a saya et kabkabusol? 11  Nipasen ak kasin malinis ed moral* no mangusar ak na mauges a simbangan,Tan say supot a nankarga na saray masaol a panagsimbang a bato?+ 12  Ta napnoy maruksan kagagawa iray mayayaman a totoo to,Tan mansasalita na katilaan iray manaayam ed sikato;+Mapalikdon dila so walad sangi ra.+ 13  “Kanian pekpeken ta ka pian nasugat ka,+Tan pagmaliwen ta kan agnapanayaman lapud saray kasalanan mo. 14  Mangan ka, balet agka napesel;Naerasan ka.+ Antokaman ya inekal mo et agmo naawit,Tan antokaman a naawit mo et iter kod espada. 15  Mantanem kay bukel, balet agka manani. Manggatin ka na saray olibo, balet agmo nausar so larak;Tan manggawa kay balon alak, balet anggapoy nainum mon alak.+ 16  Ta tutumboken yo iray ganggan nen Omri tan amin a kagagawa ed sankaabungan nen Ahab,+Tan manaakar kayo unong ed simbawa ra. Kanian pagmaliwen ta kayon bengatlan pakataktakotanTan balbalawen* iray manaayam ed sikato;+Tan akoen yoy panagbalaw na saray totoo.”+

Paimanod leksab

Odino “kasalanan na kamarerwak?”
Odino “pagmaliw mon maong tan matoor ed panangarom.” Literal, “pangarom ed matoor a panangaro.”
Odino “Say pagmaliw mon maptek; Say pagmaliw mon patas.”
Odino “kasalat a kekerewen.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “andiay kasalanan.”
Literal, “panngisiwan.”