Miqueas 5:1-15

  • Magmaliw a makapanyari ed interon dalin so sakey a manuley (1-6)

    • Manlapud Betlehem so manuley (2)

  • Magmaliw a singa linaew tan leon iramay akera (7-9)

  • Nalinisan so dalin (10-15)

5  “Natan et sasalgeren moy sarilim,O sikan lulusoben ya anak a bii;Sasakopen da itayo.+ Pepekpeken da na baston so aping na ukom na Israel.+   Tan sika, O Betlehem Efrata,+Samay melmelag ed limog na saray nilibo* na Juda,Ompaway ed sika imay turoen kon magmaliw a manuley ed Israel,+A say inkiwala to et nensaman nin panaon, manlapud saray agew nensaman.   Kanian iyawat to raAnggad nananak lan talaga imay biin manpapasakit. Tan say arum ed saray agagi to et ompawil ed saray totoo na Israel.   Sikatoy onalagey tan manpastol diad biskeg nen Jehova,+Diad katagyan na ngaran nen Jehova a Dios to. Tan manayam ira ed kaligenan,+Ta natan et onsabi anggad saray sampot na dalin so pakapanyari to.+   Tan iyakar to so kareenan.+ No onlusob so Asiryano diad dalin tayo tan onggatin ed saray malet a tori tayo,+Patalindegen tayo sumpad sikato so pitoran managpastol, on, waloran prinsipe* na katooan.   Pastolan dad panamegley na espada so dalin na Asirya,+Tan say dalin na Nimrod+ ed saray lolooban to. Tan iliktar to itayo ed samay Asiryano,+No lusoben to so dalin tayo tan gatinan to ray teritorya tayo.   Saray akera ed Jacob et manayam ed pegley na dakel a totooA singa linaew a nanlapud si Jehova,Singa uran ya ompelag ed saray tanamanYa agmaniilalo ed tooOdino manaalagar ed ananak na totoo.   Saray akera ed Jacob et manayam ed saray nasyon,Diad pegley na dakel a totoo,Singa sakey a leon ed limog na ayayep ed katakelan,Singa malangwer a leon* ed limog na saray pulok na karnero,Ya ondadalan tan mangigagatin tan mamibingkas;Tan anggapoy makapangiliktar ed sikara.   Taloen mo ray kalaban mo,Tan naderal so amin a mamubusol ed sika.” 10  “Diad satan ya agew,” so imbaga nen Jehova,“Upoten ko iray kabayom ed pegley mo tan deralen ko iray karwahem. 11  Deralen ko iray syudad ed dalin moTan igebak so amin a malet a pasen mo. 12  Panganggaen koy panagsalamangka a gagawaen mo,*Tan anggapoy anggan sakey a managmahiko a natilak ed sikayo.+ 13  Deralen ko iray imahen mo tan saray lusek mo manlapud pegley mo,Tan agka la ondakmomo ed ginawa na saray limam.+ 14  Bagoten ko ray sagradon postem*+Tan deralen ko ray syudad mo. 15  Diad sanok tan pasnok ko et ombales akEd saray nasyon ya agtinmulok.”

Paimanod leksab

Odino “saray boleg.”
Odino “lider.”
Odino “mabiskeg tan malangwer a leon.”
Literal, “manlapud limam.”
Nengnengen so Glosaryo.