Jonas 4:1-11

  • Sinmanok si Jonas tan labay to lay ompatey (1-3)

  • Imbangat nen Jehova si Jonas nipaakar ed panangasi (4-11)

    • “Wala tay kanepegan mon manpasnok?” (4)

    • Sakey a tabyayong bilang pakaaralan (6-10)

4  Balet ag-itan agustoan nen Jonas, tan sinmanok a maong.  Kanian sikatoy nampikasi ed si Jehova: “Jehova, agta saya imay pampapagaan ko sanen wala ak nid dalin ko? Kanian nen inmuna et batik ak ed Tarsis;+ ta amtak a sakey kan Dios a maabagey tan mapangasi, matantan kan manpasnok tan abalbaleg so matoor a panangarom,+ tan panermenan mo so kadederal.  Natan, O Jehova, ipangasim, panampot mo lay bilay ko,* ta magmaong nin ompatey ak nen say manbilay ak.”+  Intepet nen Jehova: “Wala tay kanepegan mon manpasnok?”  Insan pinmaway ed syudad si Jonas tan yinmurong ed bandad bukig na syudad. Sikatoy nanggaway tarong to tan yinmurong ed sirom na satan pian nanengneng to no antoy nagawa ed syudad.+  Insan amawalay Jehova a Dios na tanaman a tabyayong* pian ombaleg anggad uloan nen Jonas, tan magmaliw a tarong na ulo to pian naligliwa ed paneermen to. Tan aliketan a maong si Jonas ed tanaman a tabyayong.  Balet diad palbangon ed tinmumbok ya agew, angibaki so tuan Dios na sakey a bigis, tan dineral na satan so tanaman a tabyayong, kanian alenes.  Sanen onsisinag lay agew, pinasiplog na Dios so ampetang a dagem a manlalapud bukig, tan apetangan na agew so ulo nen Jonas, kanian sikatoy kinmapuy. Aminpiga ton kinerew a sikatoy ompatey la komon,* tan ibabaga ton: “Magmaong nin ompatey ak nen say manbilay ak.”+  Oniay intepet na Dios ed si Jonas: “Wala tay kanepegan mon manpasnok lapud tanaman a tabyayong?”+ Diad saman et inkuan to: “Walay kanepegan kon onsanok a maong kanian labay ko lay ompatey.” 10  Balet inkuan nen Jehova: “Kakawananen mo so tanaman a tabyayong ya agmo anggan nansagpotan odino pinabaleg; tinmubo itan a sanlabi tan inatey lanlamang ed tinmumbok a labi. 11  Agko met kasi kawananen so Ninive a baleg a syudad,+ a wadtan so masulok a 120,000 a totoo ya agda anggan amta so duga tan aliwa,* kaiba so dakel ya ayayep da?”+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwak.”
Odino “aksiw.”
Odino “ya ompatey la komon so kamarerwa to.”
Odino “amta no dinan so kawanan a lima ra odino kawigin lima ra.”