Jonas 3:1-10

  • Inunor nen Jonas so Dios tan linmad Ninive (1-4)

  • Nagbabawi iray taga Ninive lapud mensahe nen Jonas (5-9)

  • Denesidi na Dios ya agderalen so Ninive (10)

3  Insan oniay salita nen Jehova a sinmabi ed si Jonas diad komaduan pankanawnawa:+  “La kad Ninive+ a baleg a syudad, tan ipasabim ditan so mensahe ya ibagak ed sika.”  Kanian linmay Jonas ed Ninive+ pian unoren toy salita nen Jehova.+ Say Ninive et sakey a balbaleg a syudad*—taloy agew ya akaren.  Insan linmoob si Jonas ed syudad, tan oniay iyaabawag to legan na sanagew ya impanakar to: “Wala labat lay 40 agew, tan say Ninive et naderal.”  Tan anisia ed Dios iray totoo ed Ninive,+ tan angiyabawag ira na panag-ayunal tan pansulong na sakon abel, manlapud sankatageyan ya anggad sankaabebaan ed sikara.  Sanen akasabi so mensahe ed ari na Ninive, sikatoy inmalagey ed trono to tan nilakseb toy kawes a sulong to bilang ari tan sikatoy nansulong na sakon abel tan yinmurong ed dapol.  Nilikud ed satan, impaiyabawag tod interon Ninive, “Unong ed ganggan na ari tan saray opisyal to: Anggapoy siopaman a too odino ayep, baka odino karnero, a nepeg a mangan na antokaman. Ag-ira nepeg a mangan, ni anggan oninum.  Pansulong yo ray sakon abel, say too tan say ayep; tan nepeg iran ontawag a masimoon ed Dios tan magbabawi ed mauges tan maruksan kagagawa ra.  Agla pigan pannonotan* na tuan Dios imay ginetma ton gawaen tan agto la ipatnag so mandarlang a sanok to, pian ag-itayo ompatey.” 10  Sanen anengneng na tuan Dios so ginawa ra, no panon dan nagbabawian so mauges a kagagawa ra,+ nannonotan* to so imbaga ton paneral ed sikara, tan agto la itan intuloy.+

Paimanod leksab

Literal, “sakey a baleg a syudad parad Dios.”
Odino “pagbabawian.”
Odino “nagbabawian.”