Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ

Palɩzɩ takayaɣ kanɛ se kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛ niye samaɣ taa tɔm kalʋʋ lɛɣtʋ taa nɛ tɔm yɔɔdʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ lɛɣtʋ taa nɛ pɩkɩlɩ.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Ðɩwɩlɩɣ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ patɩɖʋzɩ-tʋ ɛyaa nesi tɛɛ wiɖiyi yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 1

Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ

Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ, pɩwɛɛ se tɩtalɩ kaɖʋsɩ naadozo.

KPƐLƖKƲƲ 2

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ piyeki se ñɔ-tɔm welisiyaa laŋɩyɛ ɛhɛɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-wɛ se pamʋ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 3

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

Pɔzɩ tɔm nɛ ñamtʋ se pɩsa nɛ ŋyele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa liu tɛɛ kɔtɩ, nɛ ŋñɩɣ niye lɩmaɣza wena a-tɔm cɛyaa yɔ a-yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 4

Masɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm kɩbandʋ

Na ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋñɔɔzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza pʋcɔ nɛ ŋkalɩ mayaɣ nakɛyɛ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 5

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi kɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩɣ Yehowa sɩmtʋ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 6

Wɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ yɔ

Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana kpayɩ kpayɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ mayaɣ ŋga ŋkalaa yɔ nɛ tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ se pɔɖɔkɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 7

Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim nɛ papɩzɩɣ nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ

Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim nɛ papɩzɩɣ nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ tɩsɩɣnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɔkɔ tɔm ñʋʋ camɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 8

Kɩɖaŋ weyi itukuuni ɛyaa yɔ

Tɩŋnɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ kɛlɛʋ ɛlɛ itukuuni ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ iyeki se lɩmaɣza kɩcɛya taa ɩtʋ kpayɩ kpayɩ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ŋyele nɛ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ wɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ.

KPƐLƖKƲƲ 9

Labɩnɩ mbʋ ɛsa naɣ yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ ɛsa naɣ yɔ nɛ ŋyele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa ɖɔkɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ nɛ pileɖi.

KPƐLƖKƲƲ 10

Nɔɔ lɛɣzʋʋ

Yɔɔdɩ lɛɛ lɛɛ yaa yɔɔdɩ tɛmm, lɛɣzɩ ñɔ-nɔɔ, nɛ ŋyɔɔdɩ ɖoŋ yaa ŋyɔɔdɩ hɛɛɛ se pɩsa nɛ pitukuni ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ piseɣti-wɛ nɛ pɔɖɔ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 11

Yɔɔdɩ tɔm nɛ kpekpeka

Ye ŋyɔɔdʋʋ tɔm nɛ kpekpeka yɔ, pɩwɩlɩɣ lɩmaɣza wena ŋwɛna yɔ nɛ pɩsɩɣnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa se pa-lɩmaɣza ɛwɛɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 12

Lalaa kemnuu nɛ pe-siziŋ nɩʋ

Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ nɔɔ ŋga kawɩlɩɣ se ŋnɩɣ ñɔ-tɔm welisiyaa tɔm taa yɔ, ŋwɩlɩɣ se ŋmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 13

Wɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ wazaɣ kpayɩ kpayɩ

Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana ɛzɩma tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ titukuuni pe-weziŋ yɔ, nɛ ŋwɩlɩ-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se palabɩnɩ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 14

Ñɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ

Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ patɩŋɩ-ŋ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ taa, nɛ ŋwɩlɩ kpayɩ kpayɩ ɛzɩma paa lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-kaɖʋwa nɛ ñɔ-tɔm ñʋʋ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 15

Yɔɔdɩnɩ tisuu

Yɔɔdɩnɩ tisuu. Wɩlɩ se toovenim tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ ŋtisiɣ tɩ-yɔɔ siŋŋ nɛ tɩwɛnɩ wazaɣ.

KPƐLƖKƲƲ 16

Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

Mbʋ ɛzɩ ŋŋkʋ ñɔ-tɔm welisiyaa tɔm lɛ, yele nɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ kpazɩ-wɛ ɖoŋ. Hɔ tɔm welisiyaa lɩmaɣza nɛ ŋwoni toovenim tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa nɛ tɩwɛɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ tɩ-yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 17

Tɔm ndʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ tɩ-taa yɔ

Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ panɩɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɔbʋʋ. Yɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ nɛ tɩ-taa tʋ kpayɩ kpayɩ.

KPƐLƖKƲƲ 18

Tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ ñɔ-tɔm welisiyaa lɔŋ yɔ

Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pa-maɣmaɣ pamaɣzɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ tɩwazɩɣ-wɛ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 19

Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-tɔm Bibl.

KPƐLƖKƲƲ 20

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ pɩkaɣ sɩnʋʋ ñɔ-tɔm welisiyaa se petisi tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.

Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ

Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se ŋwɛɛ niye tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

Kalɩ ɖɔɖɔ....

VIDEOWAA

Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ​—Videowaa

Wɛɛ niye samaɣ taa tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ pa-taa nɛ pɩkɩlɩ.