Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 20

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

Eklesɩyastɩ 12:13, 14

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa ñɛ-kɛdɛzaɣ tɔm taa se petisi tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Yele nɛ ñɔ-tɔm ñʋʋ kɔʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ tɩŋa. Ðaɣnɩ yɔɔdʋʋ yaa cuuzi lɩmaɣza sɔsɔna nɛ tɔm ñʋʋ pa-taa.

  • Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa. Wɩlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ, nɛ ŋheyi-wɛ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se pala mbʋ yɔ. Ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ ɛwɩlɩ se ŋtisiɣ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩ-tɔm cɛyaa.

  • Ñɔ-tɔm ñʋʋ kɔʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩwɛɛ tobi. Taasɔzɩ lɩmaɣza sɔsɔna kɩfana. Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee pazɩ nɛ ŋseɣtini ɛyaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe.