Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 20

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

Eklesɩyastɩ 12:13, 14

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa ñɛ-kɛdɛzaɣ tɔm taa se petisi tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Yele nɛ ñɔ-tɔm ñʋʋ kɔʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ tɩŋa. Ðaɣnɩ yɔɔdʋʋ yaa cuuzi lɩmaɣza sɔsɔna nɛ tɔm ñʋʋ pa-taa.

  • Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa. Wɩlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ, nɛ ŋheyi-wɛ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se pala mbʋ yɔ. Ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ ɛwɩlɩ se ŋtisiɣ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩ-tɔm cɛyaa.

  • Ñɔ-tɔm ñʋʋ kɔʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩwɛɛ tobi. Taasɔzɩ lɩmaɣza sɔsɔna kɩfana. Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee pazɩ nɛ ŋseɣtini ɛyaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe.