Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 4

Masɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm kɩbandʋ

Masɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm kɩbandʋ

Maatiyee 22:41-45

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Ñɔɔzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza pʋcɔ nɛ ŋkalɩ mayaɣ nakɛyɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Maɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋkalɩɣ mayaɣ ŋga yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ ŋkalɩ paa mayaɣ ŋga lɛ, pɩwɛɛ se ŋyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩhɔŋ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza nɛ tiwokini lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ŋñɩnɩɣ se ŋñɩɣ niye mayaɣ ŋga ka-taa yɔ ɖɩ-yɔɔ.

  • Yele nɛ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩlɩɩnɩ Bibl taa. Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ mba petisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, hɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋwoni Bibl yɔɔ se kɩkɛ Ɛsɔtɔm; ye ŋlakɩ mbʋ yɔ ŋwɩlɩɣ se kɩ-taa lɔŋsɩnɖɛ lɩnaa.

  • Yele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa liu tɛɛ kɔtɩnɩ mayaɣ ŋga ŋcaɣ kalʋʋ yɔ. Pɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ mayaɣ ŋga kakaɣ cosuu yɔ; ye mayaɣ ŋga kakaɣ-wɛ sɩnʋʋ se pana ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ ɖeɖe yɔ, yɔɔdɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm nɛ pʋcɔ, yaa ye Masɩ taa kɛdaɣ nakɛyɛ ɛkaɣ-wɛ sɩnʋʋ se panɩɩ paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ taa yɔ, yɔɔdɩ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩ-tɔm nɛ pʋcɔ.