Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 6

Wɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ yɔ

Wɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ yɔ

Yohanɛɛsɩ 10:33-36

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Taakalɩ mayaɣ nakɛyɛ yem nɛ pʋwayɩ lɛ ŋwolo lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ. Yele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa na kpayɩ kpayɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ mayaɣ ŋga ŋkalaa yɔ nɛ tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ se pɔɖɔkɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñɩɣ niye tɔm pee kɩcɛya yɔɔ. Ŋtɛŋ mayaɣ nakɛyɛ kalʋʋ lɛ, ñɩɣ niye tɔm pee wena atukuuni lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋɖiɣni tazʋʋ yɔ a-yɔɔ. Pɩsa nɛ ŋla mbʋ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtasɩ cuuzuu tɔm pee ana a-taa yaa ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa se pana tɔm pee kɩcɛya ana yɔ.

  • Ñɩɣ niye lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ŋsɔɔlaa se tɔm welisiyaa ɩɖɔkɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Ye ŋyɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ŋkalɩ mayaɣ nakɛyɛ yɔ, wɩlɩ ɛzɩma mayaɣ ŋga ka-taa tɔm pee kɩcɛya labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔ.

  • Wɩlɩ ɛzɩma palabɩnɩ mayaɣ ŋga ka-taa tɔm tʋmɩyɛ yɔ kɛlɛʋ. Tɔm ndʋ tɩtɩcɛyɩ nɛ tɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋɖiɣni tazʋʋ yɔ, taawɛɛ nɛ ŋtazɩɣ tɩ-taa. Maɣzɩ mbʋ ñɔ-tɔm welisiyaa tɛm sɩm tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Piyeki nɛ ŋna toovenim tɔm ndʋ nɛ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ŋyɔɔdɩ pʋcɔ nɛ panɩɩ tɔm taa kpayɩ kpayɩ yɔ.