Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 2

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

2 Kɔrɛntɩ mba 2:17

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Yɔɔdɩ tɔm ɛzɩ ŋtɩɩyɔɔdʋʋ yɔ, ña-taa ɛtɛmnɩ-tʋ nɛ pɩwɩlɩ lɩmaɣza wena ŋwɛnɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Tɩmɩ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ. Tɩmɩ nɛ pɩsa nɛ ŋka ñʋʋ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ, taaka ñʋʋ ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ. Yele nɛ lɩmaɣza sɔsɔna wena ŋcaɣ a-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, awɛɛ ña-lɩmaɣza taa. Yɔɔdɩ tɔm nɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm pee; taayɔɔdɩ-tʋ piye piye ɛzɩ pamaʋ-tʋ takayaɣ yɔɔ yɔ.

  • Yɔɔdɩnɩ ña-laŋɩyɛ. Maɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩpɔzʋʋ se ñɔ-tɔm welisiyaa ɩnɩɩ tɔm ndʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ka ña-lɩmaɣza pɔ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛzɩma ŋsɩŋɩɣ yaa ŋcakɩ, ɛzɩma ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ ño-tomnaɣ pilinzi nɛ ñɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ pana se ña-taa tɛmnɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ nɛ ŋwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ.

  • Cɔnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa ɛsɩndaa. Cɔnɩ ɛyaa ɛsɩndaa ye ɖenɖe ɩwɛɛ yɔ pɩtɩkɛ kaañamtʋ se pala mbʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋcɔnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa ɛsɩndaa kʋɖʋm kʋɖʋm nɛ pɩkɩlɩ se ŋcɔnɩ ɛyaa tɩŋa kpɛɛɛ yem.