Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 5

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

1 Timootee 4:13

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Kalɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ taa yɔ ɖeyi ɖeyi.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ. Maɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ pama tɔm ndʋ ŋcaɣ kalʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Kpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛndɩ tɔm pee nɛ ŋkalɩ yɔ, taakalɩɣ tɔm piye piye. Kpa ña-tɩ nɛ ŋtaasɔzɩ tɔm pee, ŋtaamaa tɔm pee naayɛ yɔɔ, yaa ŋtaakalɩ tɔm pee naayɛ lɛɛna lone taa. Ña masɩ tɩŋa ɛzɩ hɛzʋʋ mayaɣ, sɩŋʋʋ mayaɣ, yaa tɔm pɔzʋʋ mayaɣ mbʋ yɔ.

  • Yaa tɔm pee tɩŋa camɩyɛ. Ye ŋŋsɩŋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋyaa tɔm piye naɖɩyɛ yɔ, ñɩnɩ-ɖɩ tɔm kpou taa, welisi takayaɣ ŋga ŋkalɩɣ yɔ kɔ-tɔm kɩnɩnɩtʋ, yaa pɔzɩ kalɩyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ-ŋ.

  • Yɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ. Kʋsɩ ña-ñʋʋ nɛ ŋkuli ñɔ-nɔɔ camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ŋyaa tɔm pee camɩyɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋyaa paa tɔm piye hɔɔlʋʋ (syllabe) ŋgʋ lɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ.