Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 3

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

Maatiyee 16:13-16

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Pɔzɩ tɔm nɛ ñamtʋ se pɩsa nɛ ŋyele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa liu tɛɛ kɔtɩ, ŋcɔlɩ pa-lɩmaɣza nɛ ŋñɩɣ niye lɩmaɣza wena a-tɔm cɛyaa yɔ a-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Yele nɛ pe-liu tɛɛ kɔtɩ. Pɔzɩ tɔm ndʋ tiyeki se pamaɣzɩ tɔm cosuu yɔɔ pa-ñʋʋ taa yaa tiyeki se pɔsɔɔlɩ se patɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

  • Cɔlɩ pa-lɩmaɣza tɔm natʋyʋ yɔɔ. Pɩsa nɛ ŋsɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana mbʋ pɩwɩlɩɣ se tɔm natʋyʋ kɛ toovenim yaa cɛtɩm lɛ, pɔzɩ tɔm ndʋ tiyeki se pɔkɔ tɔm ñʋʋ camɩyɛ yɔ.

  • Ñɩɣ niye lɩmaɣza wena a-tɔm cɛyaa yɔ a-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ yɔɔdʋʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ naɖɩyɛ tɔm lɛ, pɔzɩ tɔm ndʋ tiyeki se tɔm welisiyaa ɩsɔɔlɩ se patɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Ŋtɛŋ lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ naɖɩyɛ taa tazʋʋ yaa ŋŋkɔʋ ñɔ-tɔm ñʋʋ lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm taa cuuzuu tɔm pɔzʋʋ.