Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ

Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ
 1. Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 2. Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 3. Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

  MA KƖYAKƖŊ

 4. Masɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm kɩbandʋ

  MA KƖYAKƖŊ

 5. Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

  MA KƖYAKƖŊ

 6. Wɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 7. Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim nɛ papɩzɩɣ nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 8. Kɩɖaŋ weyi itukuuni ɛyaa yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 9. Labɩnɩ mbʋ ɛsa naɣ yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ

  MA KƖYAKƖŊ

 10. Nɔɔ lɛɣzʋʋ

  MA KƖYAKƖŊ

 11. Yɔɔdɩ tɔm nɛ kpekpeka

  MA KƖYAKƖŊ

 12. Lalaa kemnuu nɛ pe-siziŋ nɩʋ

  MA KƖYAKƖŊ

 13. Wɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ wazaɣ kpayɩ kpayɩ

  MA KƖYAKƖŊ

 14. Ñɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 15. Yɔɔdɩnɩ tisuu

  MA KƖYAKƖŊ

 16. Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

  MA KƖYAKƖŊ

 17. Tɔm ndʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ tɩ-taa yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 18. Tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ ñɔ-tɔm welisiyaa lɔŋ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ

 19. Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

  MA KƖYAKƖŊ

 20. Tɔm ñʋʋ kɔʋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ

  MA KƖYAKƖŊ