Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 15

Yɔɔdɩnɩ tisuu

Yɔɔdɩnɩ tisuu

1 Tesalooniiki mba 1:5

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Wɩlɩ se toovenim tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ ŋtisiɣ tɩ-yɔɔ siŋŋ nɛ tɩwɛnɩ wazaɣ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ. Kpɛlɩkɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋnɩ lɩmaɣza sɔsɔna taa camɩyɛ nɛ ɛzɩma Bibl wɩlɩɣ se akɛ toovenim yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋtɩŋnɩ tɔm pee pazɩ wena awɛ kɛlɛʋ yɔ a-yɔɔ nɛ ŋyele nɛ patɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ taa lɩmaɣza sɔsɔna. Ka ña-lɩmaɣza ɛzɩma ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ kaɣ wazʋʋ ñɔ-tɔm welisiyaa yɔ pɩ-yɔɔ. Tɩmɩ nɛ ŋpɔzɩ fezuu kiɖeɖeu.

  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena awɩlɩɣ se ŋtisiɣ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. Mbʋ ɛzɩ ŋŋkalɩ tɔm pee wena pama takayaɣ yɔɔ yɔ piye piye lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm pee. Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena awɩlɩɣ se ŋŋpɩtɩɣ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ.

  • Yɔɔdɩ tɔm kpayɩ nɛ ŋtɛ ña-taa. Yɔɔdɩ nɛ ñɔ-nɔɔ kʋyɩ camɩyɛ. Cɔnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa ɛsɩndaa ye palakɩ mbʋ mɩ-tɛ nɛ ɛyaa ɩɩmaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ kaañamtʋ.