Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 16

Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

Yɔɔb 16:5

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Ka ñʋʋ nɛ mbʋ pɩsɩɣna se pɔñɔɔzɩ wɛtʋ natʋyʋ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ ɖɔɖɔ se pɛwɛɛnɩ lidaʋ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ. Wɛɛnɩ lidaʋ se ño-koobiya sɔɔlaa se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Paa pɩwɛɛ se ŋtasɩ-wɛ lɔŋ yɔ, calɩnɩ-wɛ sam ye pɩpɔzʋʋ se ŋla mbʋ yɔ.

  • Taayɔɔdɩ tɔm ndʋ titiki ɛyaa yɔɔɔ yɔ nɛ pɩɖɔɔ. Tɔm ndʋ tɩlaba nɛ piyeki se pitii ɛyaa yɔɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ye tiyeki se ŋtalɩ kaɖʋwa kɩbaŋa nakɛyɛ yɔ. Pɩwɛɛ se tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩkpazɩ ɖoŋ.

  • Labɩnɩ Ɛsɔtɔm tʋmɩyɛ camɩyɛ. Hɔ tɔm welisiyaa lɩmaɣza nɛ ŋwoni mbʋ Yehowa laba, mbʋ eɖiɣni labʋ, nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ ɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ. Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ nɛ abalɩtʋ.