Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 16

Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

Ðoŋ kpazʋʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ

Yɔɔb 16:5

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Ka ñʋʋ nɛ mbʋ pɩsɩɣna se pɔñɔɔzɩ wɛtʋ natʋyʋ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ ɖɔɖɔ se pɛwɛɛnɩ lidaʋ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ. Wɛɛnɩ lidaʋ se ño-koobiya sɔɔlaa se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Paa pɩwɛɛ se ŋtasɩ-wɛ lɔŋ yɔ, calɩnɩ-wɛ sam ye pɩpɔzʋʋ se ŋla mbʋ yɔ.

  • Taayɔɔdɩ tɔm ndʋ titiki ɛyaa yɔɔɔ yɔ nɛ pɩɖɔɔ. Tɔm ndʋ tɩlaba nɛ piyeki se pitii ɛyaa yɔɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ye tiyeki se ŋtalɩ kaɖʋwa kɩbaŋa nakɛyɛ yɔ. Pɩwɛɛ se tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩkpazɩ ɖoŋ.

  • Labɩnɩ Ɛsɔtɔm tʋmɩyɛ camɩyɛ. Hɔ tɔm welisiyaa lɩmaɣza nɛ ŋwoni mbʋ Yehowa laba, mbʋ eɖiɣni labʋ, nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ ɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ. Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ nɛ abalɩtʋ.