Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

“Pɩɩwɛɛ se ɩkɛ wɩlɩyaa.” (Ebr. 5:12) Ɩmaɣzɩ kpem nɛ ɩna! Yehowa, kedeŋa kpeekpe yɔɔ Wɩlɩyʋ sɔsɔ, yaɣ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ lalaa ɛ-yɔɔ tɔm. Ye paɖʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ se ɖɩwɩlɩ Yehowa yɔɔ toovenim tɔm, paa pɩtɩɩkɛ hɔʋ taa, ɛgbɛyɛ taa, yaa tɔm susuu taa yɔ, pɩkɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɛ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ camɩyɛ?

Tɔm cosuu wɛ tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ kaama Timootee yɔ tɩ-taa. Eheyi-i se: “Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ ɛyaa ɛsɩndaa, nɛ ɛyaa sazʋʋ, nɛ tɔm wɩlʋʋ.” Pɔɔlɩ sɔzaa se: “Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ yabʋ ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ mba pewelisiɣni-ŋ yɔ pa-ñɩŋgʋ.” (1 Tim. 4:13, 16) Ɩwɛnɩ ñʋʋ yabɩtʋ tɔm se iheyi lalaa. Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɩñaɣ pana nɛ ɩkpasɩ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ taa. Palɩzɩ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ se kasɩnɩ-mɩ nɛ ɩla mbʋ. Ɩna kɛ-wɛtʋ natʋyʋ.

Paya mayaɣ nakɛyɛ paa takayɩhayʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-yɔɔ, nɛ kapɩzɩɣ kɛkɛ Bibl paɣtʋ kiɖe naɖɩyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ yɔ yaa kapɩzɩɣ kɛkɛ kɩɖaʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ yɔ

Yehowa kɛnɩ “lɔŋ wɩlɩyʋ” Sɔsɔ. (Iza. 30:20) Alɩwaatʋ ndʋ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛ niye tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ taa yɔ, taasɔɔ kpa se Yehowa cɔlɔ tɔm ndʋ ɖɩwɩlɩɣ yɔ tɩlɩnaa nɛ ɛnʋ hɔŋnɩ ɛyaa. (Yoh. 6:44) Ye mbʋ, tɩmɩɣ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋpɔzʋʋ fezuu kiɖeɖeu. Lakɩnɩ Ɛsɔtɔm tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ. Hɔ ɛyaa lɩmaɣza nɛ ŋwoni Yehowa yɔɔ, taahɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋkɔnɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ kpa. Ñaɣ pana nɛ ŋsɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɔsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ.

Tɔm ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ nɛ paɖʋzɩ-tʋ ɛyaa nesi tɛɛ yɔ, ndʋ paya-mɩ se ɩwɩlɩ. Ye “ɖoŋ weyi Ɛsɔ haɣ yɔ” ɛnɩ ɩtaɣ liu yɔ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ɩkaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ labʋ camɩyɛ.—1 Pɩy. 4:11.

Mi-koobiya mba pɛkɛ tɔm wɩlɩyaa ɛzɩ mɩ yɔ,

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ