Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 10

Nɔɔ lɛɣzʋʋ

Nɔɔ lɛɣzʋʋ

Maatiyee 10:27

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Yɔɔdɩ nɛ lɩmaɣza lɩɩ kpayɩ kpayɩ nɛ ŋyele nɛ pitukuni ñɔ-tɔm welisiyaa. Pɩsa nɛ ŋla mbʋ lɛ, yɔɔdɩ ɖoŋ yaa yɔɔdɩ hɛɛɛ, lɛɣzɩ ñɔ-nɔɔ, yɔɔdɩ lɛɛ lɛɛ yaa yɔɔdɩ tɛmm.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Yɔɔdɩ ɖoŋ yaa yɔɔdɩ hɛɛɛ. Ye ŋcaɣ se ŋñɩɣ niye lɩmaɣza kɩcɛya naayɛ yɔɔ nɛ ŋseɣti ñɔ-tɔm welisiyaa yɔ, yɔɔdɩ ɖoŋ. La mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋkalɩɣ Masɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ tɔm hʋʋ nabʋyʋ tɔm yɔ. Ye ŋcaɣ se ñɔ-tɔm welisiyaa liu tɛɛ ɛkɔtɩnɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ, yaa ye ŋyɔɔdʋʋ sɔɔndʋ tɔm yaa nɩɣzɛ tɔm yɔ, yɔɔdɩ hɛɛɛ.

  • Lɛɣzɩ ñɔ-nɔɔ. Ye palakɩ mbʋ ña-kʋnʋŋ taa yɔ, yɔɔdɩ nɛ ñɔ-nɔɔ kʋyɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ taa leleŋ tɔm yɔ yaa alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ nabʋyʋ paɣlɩka yaa ɛzɩma lone naɖɩyɛ posaa yɔ pɩ-tɔm yɔ. Yɔɔdɩ nɛ ñɔ-nɔɔ tii alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ kʋñɔwiye yaa nɩɣzɛ tɔm yɔ.

  • Yɔɔdɩ lɛɛ lɛɛ yaa yɔɔdɩ tɛmm. Yɔɔdɩ lɛɛ lɛɛ nɛ pɩkɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ taa leleŋ tɔm yɔ. Yɔɔdɩ tɛmm nɛ pɩkɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ lɩmaɣza sɔsɔna tɔm yɔ.