Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 18

Tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ ñɔ-tɔm welisiyaa lɔŋ yɔ

Tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ ñɔ-tɔm welisiyaa lɔŋ yɔ

1 Kɔrɛntɩ mba 9:19-23

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pa-maɣmaɣ pamaɣzɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ piyele nɛ pamaɣzɩ se pɛkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ tɩwazɩɣ-wɛ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Maɣzɩ mbʋ ñɔ-tɔm welisiyaa tɛm sɩm yɔ pɩ-yɔɔ. Mbʋ ɛzɩ ŋŋɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ pɛtɛm sɩm yɔ lɛ, sɩnɩ-wɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ tɔm kɩfatʋ natʋyʋ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ taa.

  • Ñɩnɩ tɔm nɛ ŋmaɣzɩ. Ye pɩsaŋ yɔ, tɩŋnɩ kɩɖaŋ weyi ɛyaa ɩɩsɩŋɩ-ɩ camɩyɛ yaa mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋlɩzɩnɩ lɩmaɣza kɩcɛya taa. Maɣzɩ camɩyɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ nɛ kɩɖaŋ weyi ŋcaɣ yɔɔdʋʋ ɩ-tɔm yɔ pɩ-hɛkʋ taa yɔ kɔ-yɔɔ.

  • Wɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ wazaɣ. Yɔɔdɩ ɛzɩma Masɩ taa tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa pe-wezuu caɣʋ taa paa evemiye nɖɩ yɔ. Tazɩ wɛtʋ, lɩmaɣza, nɛ lakasɩ nzɩ ɖeyi ɖeyi sɩ-tɔm cɛyɩ ñɔ-tɔm welisiyaa ɛsɩndaa yɔ sɩ-taa.