Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 19

Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

Aduwa 3:1

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-wazaɣ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pewili pa-taa. Pɔzɩ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa se pewili pa-maɣmaɣ pa-maɣzɩm taa yɔ.

  • Seɣti-wɛ se pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa se patazɩ nɛ pana mbʋ pʋyɔɔ palakɩ tʋma kɩbana yɔ. Sɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana wena akaɣ yebu se pɔsɔɔlɩ Yehowa, ɛyaa lalaa, nɛ Bibl wɩlɩtʋ yɔ. Cɔlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza; taakalɩ-wɛ. Mbʋ ɛzɩ ŋŋɖʋ-wɛ fɛyɛ lɛ, yele nɛ ŋŋtɛŋ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ lɛ, pakpa ɖoŋ nɛ pɛtɛ pa-taa se palakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe.

  • Hɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋwoni Yehowa yɔɔ. Ñɩɣ niye ɛzɩma Bibl wɩlɩtʋ, kɩ-paɣtʋ kila nɛ kɩ-paɣtʋ pawɩlɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pe-liu wɛɛ siŋŋ se pamaɣzɩɣ ndʋ Yehowa maɣzɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɔsɔɔlɩ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-ɩ.