Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 19

Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

Ñaɣ pana nɛ ŋtukuni tɔm welisiyaa laŋa

Aduwa 3:1

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-wazaɣ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pewili pa-taa. Pɔzɩ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa se pewili pa-maɣmaɣ pa-maɣzɩm taa yɔ.

  • Seɣti-wɛ se pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Seɣti ñɔ-tɔm welisiyaa se patazɩ nɛ pana mbʋ pʋyɔɔ palakɩ tʋma kɩbana yɔ. Sɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana wena akaɣ yebu se pɔsɔɔlɩ Yehowa, ɛyaa lalaa, nɛ Bibl wɩlɩtʋ yɔ. Cɔlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza; taakalɩ-wɛ. Mbʋ ɛzɩ ŋŋɖʋ-wɛ fɛyɛ lɛ, yele nɛ ŋŋtɛŋ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ lɛ, pakpa ɖoŋ nɛ pɛtɛ pa-taa se palakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe.

  • Hɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋwoni Yehowa yɔɔ. Ñɩɣ niye ɛzɩma Bibl wɩlɩtʋ, kɩ-paɣtʋ kila nɛ kɩ-paɣtʋ pawɩlɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pe-liu wɛɛ siŋŋ se pamaɣzɩɣ ndʋ Yehowa maɣzɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɔsɔɔlɩ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-ɩ.