Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 11

Yɔɔdɩ tɔm nɛ kpekpeka

Yɔɔdɩ tɔm nɛ kpekpeka

Roma mba 12:11

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Yɔɔdɩnɩ kpekpeka nɛ pɩsa nɛ ŋsazɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ ŋseɣti-wɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Yele nɛ tɔm ndʋ ŋcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ titukuni ña-laŋɩyɛ. Ŋŋñɔɔzʋʋ ña-tɩ se ŋyɔɔdɩ ñɔ-tɔm lɛ, maɣzɩ ɛzɩma tɔm ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɔm cɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ siŋŋ. Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ camɩyɛ nɛ ŋpɩzɩ ŋyɔɔdɩnɩ ña-laŋɩyɛ.

  • Maɣzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ. Maɣzɩ ɛzɩma tɔm ndʋ ŋkaɣ kalʋʋ yaa ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩkaɣ wazʋʋ lalaa yɔ pɩ-yɔɔ. Maɣzɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ tɩpɩzɩ nɛ tɩkɛdɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

  • Yɔɔdɩ ñɔ-tɔm nɛ kpekpeka. Yɔɔdɩnɩ kpekpeka. Labɩnɩ ño-tomnaɣ pilinzi nɛ ñɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩ lɩmaɣza wena ŋwɛna yɔ, ɛlɛ taaɖɛlɛsɩ niye.