Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 13

Wɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ wazaɣ kpayɩ kpayɩ

Wɩlɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ wazaɣ kpayɩ kpayɩ

Aduwa 3:21

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pana ɛzɩma tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ titukuuni pe-weziŋ yɔ, nɛ ŋwɩlɩ-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se palabɩnɩ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Maɣzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ. Maɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ñɔ-tɔm welisiyaa ɩnɩɩ tɔm ndʋ ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ŋmaɣzɩ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ yɔ kɩ-yɔɔ.

  • Ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ tɩŋa taa lɛ, wɩlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ. Kpaɣnɩ kiɖe tɛɛ lɛ, pɩwɛɛ se paa tɔm welisiyu weyi lɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Tɔm tʋnɛ tɩkaɣ-m sɩnʋʋ.’ Ŋŋtazɩɣ paa hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa lɛ, wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pakpaɣ-kʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Heyi-wɛ mbʋ keekee pɩwɛɛ se pala yɔ.