Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 14

Ñɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ

Ñɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ

Ebree mba 8:1

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ patɩŋɩ-ŋ ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ taa, nɛ ŋwɩlɩ kpayɩ kpayɩ ɛzɩma paa lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ña-kaɖʋwa nɛ ñɔ-tɔm ñʋʋ yɔ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Wɛɛnɩ kaɖʋwa. Maɣzɩ nɛ ŋna se ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ kaɖʋwa lɛ se ŋheyi ñɔ-tɔm welisiyaa tɔm natʋyʋ, ŋsɩnɩ-wɛ nɛ petisi tɔm natʋyʋ yɔɔ, yaa ŋseɣti-wɛ; nɛ pʋwayɩ lɛ ŋyɔɔdɩ-tʋ nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kaɖʋwa ŋga. Ñaɣ pana nɛ lɩmaɣza sɔsɔna tɩŋa sɩnɩ-ŋ nɛ ŋtalɩ ña-kaɖʋwa.

  • Ñɩɣ niye ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ yɔɔ. Ñɔ-tɔm yɔɔdʋʋ tɩŋa taa lɛ, ñɩkɩɣ niye tɔm ñʋʋ yɔɔ; pɩsa nɛ ŋla mbʋ lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa tɔm pee kɩcɛya ɖoŋ ɖoŋ yaa labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena anɩɣzɩnɩ-yɛ yɔ.

  • Yele nɛ lɩmaɣza sɔsɔna lɩɩ camɩyɛ nɛ awɛɛ kɛlɛʋ. Lɩzɩ wena atukuuni ñɔ-tɔm ñʋʋ nɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtazɩ a-taa camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ paha-ŋ yɔ tɩ-taa yɔ a-ɖeke na. Taalɩzɩ lɩmaɣza sɔsɔna nɛ akɩlɩ ɖɔʋ; paa nɖɩ lɛ yaa-ɖɩ nɛ ɖɩlɩɩ camɩyɛ. Ŋtɛŋ naɖɩyɛ lɛ, sɩŋ pazɩ pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ lɛɛɖɛ; nɛ ŋŋwoki lɛɛɖɛ yɔɔ lɛ, yele nɛ tɔm cɔlɩ camɩyɛ.